BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świadek Arkadiusz (Uniwersytet Zielonogórski)
Title
Determinanty i efekty działalności innowacyjnej w przemyśle w województwie zachodniopomorskim
Determinants and Effects of Innovation Activitie in Industry of the Western Pomerania Region
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 115, s. 289-305, tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
10 lat polskich samorządów w Unii Europejskiej. 10. forum samorządowe
Keyword
Innowacje, Przedsiębiorstwo, Przemysł, Region
Innovations, Enterprises, Industry, Region
Note
streszcz., summ.
Abstract
Głównym celem artykułu jest ocena kierunków oddziaływania źródeł i ograniczeń na aktywność innowacyjną przemysłu w województwie zachod-niopomorskim, jak również określenie jej efektów uwzględniając nakłady na innowacje oraz wdrażanie nowych rozwiązań. Podstawową hipotezą badawczą pracy jest twierdzenie, iż aktywność innowacyjna podmiotów gospodarczych jest zależna od zróżnicowanych determinant wpływających na te przedsiębiorstwa, przy czym zarówno bariery, jak również źródła mogą stymulować aktywność innowacyjną różnokierunkowo. W badaniu ankietowym dotyczącym źródeł informacji dla działalności innowacyjnej, barier jej prowadzenia oraz efektów wzięło udział 728 przedsiębiorstw przemysłowych regionu Pomorza Zachodniego w latach 2009-2011.(abstrakt autora)

The aim of the study was to determine the significance of the use of probit model-ing and the impact of sources and barriers to innovation activity and to determine its ef-fects, in particular investments in innovations and implementation of new solutions. The main hypothesis of this paper is the claim that the innovative activity of enterprises is dependent on the diversity of factors affecting the parties, and both the source and the barriers can be influenced in different directions. The research was made among 728 in-dustrial enterprises in Western Pomerania region in 2009-2011.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Audretsch D.B., Agglomeration and the Location of Innovative Activity, "Oxford Review of Economic Policy", vol.14, no.2, 1998.
 2. Barrett C.W., Musso C.S., Padhi A., Upgrading R&D in a Downturn, "The McKinsey Quarterly" 2009, no. 2.
 3. Bukowski M., Szpor A., Śniegocki A., Potencjał i bariery polskiej innowacyjności, IBS, Warszawa 2012.
 4. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010-2012, GUS, Warszawa 2014.
 5. Eisenhardt K., Martin J., Dynamic Capabilities: What are They, "Startegic Management Journal" 2000, vol. 21.
 6. Jasiński A.H., Innowacyjność w gospodarce Polski. Modele, bariery, instrumenty wsparcia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.
 7. Juchniewicz M., Grzybowska B., Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa 2010.
 8. OECD, Eurostat, Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wydanie trzecie, MNiSW, Warszawa 2008.
 9. Stanisz A., Przystępny kurs statystyki, tom 2, Statsoft, Kraków 2007.
 10. Świadek A., Regionalne systemy innowacji w Polsce, Difin, Warszawa 2011.
 11. Świadek A., Regionalne uwarunkowania kształtowania innowacyjności w przemyśle polskim. Studium badawcze, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
 12. Welfe A., Ekonometria, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu