BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tomaszewski Marek (Uniwersytet Zielonogórski)
Title
Ośrodki Innowacji i przedsiębiorczości a kooperacja innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych - analiza porównawcza województw dolnośląskiego i zachodniopomorskiego
Centres of Innovation and Entrepreneurship and Innovation Cooperation of Industrial Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 115, s. 307-321, tab.,rys., bibliogr. 5 poz.
Issue title
10 lat polskich samorządów w Unii Europejskiej. 10. forum samorządowe
Keyword
Innowacje, Przedsiębiorczość, Przedsiębiorstwo przemysłowe
Innovations, Entrepreneurship, Industrial enterprises
Note
streszcz., summ.
Abstract
Na terenie województwa dolnośląskiego funkcjonuje zdecydowanie więcej ośrodków innowacji oraz instytucji finansowych, które wspierają rozwój aktywności innowacyjnej i przedsiębiorczości niż na terenie województwa zachodniopomorskiego. Jedynie liczba ośrodków przedsiębiorczości na terenie obu województw jest jednakowa. Większa liczba instytucji dostarczających kapitał dla nowych przedsięwzięć proinnowacyjnych oraz większa liczba instytucji pośredniczących w transferze technologii ze sfery nauki do sfery biznesu sprzyja szybszemu rozwojowi województwa dolnośląskiego w porównaniu do województwa zachodniopomorskiego. W tym kontekście celem artykułu jest ukazanie wpływu Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości na kształtowanie się współpracy innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych z obu województw. Z kolei podstawową hipotezą badawczą jest twierdzenie, że większa ilość Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości na terenie danego regionu wpływa na większą liczbę powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych z tego regionu(abstrakt autora)

The number of innovation centres and financial institutions supporting innovation and entrepreneurship is much greater in Lower Silesian than in West Pomeranian province. Only the numbers of entrepreneurship centres in both provinces are comparable. Higher number of institutions financing new pro-innovative enterprises and higher number of the institutions providing services related to technology transfer from academia to business influences the faster development of Lower Silesian province relative to West Pomeranian one. In this context, the aim of the article is to analyse the impact of the Innovation and Entrepreneurship Centres on shaping the innovative collaboration between industrial companies in both provinces. The investigated research hypothesis is as follows: the higher the number of the Innovation and Entrepreneurship Centres in a given province, the higher the number of cooperative relations between the industrial companies of this province(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Burdecka W., Instytucje Otoczenia Biznesu, PARP, Warszawa 2004.
  2. Matusiak K.B., Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości, w: Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, pod red. K.B. Matusiaka, PARP, Warszawa 2005.
  3. Matusiak K.B., Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości. Przesłanki, polityka i instytucje, IE, Radom-Łodź 2006.
  4. Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012, pod red. A. Bąkowskiego i M. Marzewskiej, PARP, Warszawa 2012.
  5. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretowania danych dotyczących innowacji, wydanie III, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu