BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kierepka Maria (State Higher School of Technology and Economics in Zamość, Poland), Szmidt Katarzyna (University of Life Sciences in Lublin, Poland), Samborski Andrzej (State Higher School of Technology and Economics in Zamość, Poland)
Title
Regional Differences in Obtaining EU Funds Supporting Competitiveness of Agri-Food Sector in Poland in the Years 2002-2013
Zróżnicowanie regionalne w pozyskiwaniu środków unijnych wspierających konkurencyjność sektora rolno-żywnościowego w Polsce w latach 2002-2013
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2014, R. 13, nr 4, s. 79-90, rys., bibliogr. 29 poz.
Keyword
Przemysł przetwórczy, Rolnictwo, Zróżnicowanie regionalne, Środki unijne, Wsparcie finansowe, Sektor rolno-spożywczy
Processing industry, Agriculture, Regional diversity, EU funds union, Financial support, Agri-food sector
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono unijne wsparcie konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej Polski w latach 2002-2013. Wyodrębniono 15 działań z programów SAPARD, SPO-ROL, PROW, które w sposób bezpośredni i pośredni miały wpływ na realizację celu niniejszej analizy. Oceniono budżet wsparcia w skali kraju i w układzie województw. Analiza wykazała, że na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich Polski oraz na rozwój podmiotów sektora rolno-żywnościowego wydano kwotą 30 452 milionów PLN. Najwięcej środków trafiło do rolników (80%), natomiast na przemysł przetwórczy oraz poprawę infrastruktury pozyskano zbliżone kwoty wynoszące ok. 10% budżetu wykorzystanego na ten cel. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the EU support for the competitiveness of the Polish agri-food sector in the years 2002-2013. Authors singled out 15 measures of SAPARD, SPOROL, RDP programmes, which directly and indirectly affected the achievement of the objective of this analysis. Authors evaluated budget support across the country and in particular provinces (voivodships). Agri-food entities and general business environment in rural Poland has been subsidised to the tune of PLN 30,452 million. Most of the funds were assigned to farmers (80%), whereas the processing industry and infrastructure improvements acquired similar amounts of around 10% of the budget allocated for this purpose. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bach C.F., Frandsen S.E., Jensen H.G., 2000. Agricultural and Economy-wide effects of European enlargement: Modelling the Common Agricultural policy. Journal Of Agricultural Economics 51 (2), 162-80.
 2. Bożek J., 2010. Typologia krajów Unii Europejskiej pod względem podobieństwa struktury agrarnej. (Typology of European Union countries in terms of the similarity of the agrarian structure). Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia 9 (3), 17-23.
 3. Buchta S., 2005. Regional aspects of the SAPARD programme implementation in the Slovak Republic. Agric. Econ. - Czech 51 (12), 539-546.
 4. Chmurzyńska K., 2008. Wpływ SPO-Rolnictwo na poprawę konkurencyjności gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. (The eEffect of SOP-Agriculture on improving the competitiveness of farms and food industry companies). Annals of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists X, 3, 67-72 [in Polish].
 5. Czubak W., 2009. Ocena procedur pozyskiwania środków UE na cele inwestycyjne w gospodarstwach rolnych. (The assessment of procedures for obtaining EU funds for investment in agriculture). Zeszyty Naukowe SGGW. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 2 (51- T. II), 319-330 [in Polish].
 6. Departament Komunikacji Społecznej, 2014. 10 lat WPR w Polsce. (10 years of the CAP in Poland). ARiMR - Biuletyn Informacyjny 6, 24-29 [in Polish].
 7. Donald P.F., Pisano G., Rayment M.D., Pain D.J., 2002. The Common Agricultural Policy, EU enlargement and the conservation of Europe's farmland birds. Agriculture, Ecosystems &Environment 89, 3, 167-182.
 8. Droździel L., 2007. ARiMR - trzy lata po akcesji. (ARMA - three years after accession). ARiMR, Warszawa [in Polish].
 9. Grębowiec M., 2009. Wpływ integracji polski z UE na przemiany jakości produkcji przedsiębiorstw rolno-spożywczych. (The influence of Polish integration with the EU on the transformation the quality of production agri-food companies). Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego 8 (XXII), 64-74 [in Polish].
 10. Hertel T.W., Brockmeier M., Swaminathan P.V., 1997. Sectoral and economy-wide analysis of integrating Central and Eastern European countries into the EU: Implications of alternative strategies. Eur. Rev. Agric. Econ. 24 (3-4), 359-386.
 11. Iacovoiu V., 2006. The role of pre-accession funds in the Romanian Economy. Buletinul Universitatii Petrol - Gaze din Ploiesti LVIII, 2, Seria Stiinte Economice, 65-70.
 12. Jankowska A., Kierzkowski T., Knopik R., 2004. Fundusze pomocowe dla Polski po akcesji - fundusze strukturalne i Fundusz Spójności. (Polish aid funds for the accession - Structural Funds and the Cohesion Fund). Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, 1-92 [in Polish].
 13. Juchniewicz M., 2008. Jakość jako czynnik wzrostu konkurencyjności przemysłu spożywczego w Polsce. (Quality as a factor of increasing the competitiveness of the food industry in Poland). IERiGŻ, PIB. Wybrane aspekty konkurencyjności polskich producentów żywności 110, 101-120 [in Polish].
 14. Jurkowski R., 2009. Finansowanie działalności rolniczej ze środków publicznych. (Financing of agricultural activities from public funds). Annals of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists XI, 5, 100-105 [in Polish].
 15. Kesner-Škreb M., 2006. The pre-accession programmes. Financial Theory and Practice 30 (3), 295-297.
 16. Kiełbasa B., 2009. Ocena działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego z uwzględnieniem wykorzystania funduszy europejskich. (Assessment of the investment companies agri-food sector including the use of EU funds.) Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego 8 (XXIII), 95-103 [in Polish].
 17. Kónya E., 2012. Impact of the Sapard Programme on the Rural Develoment System in Eastern-Central European Countries. Thesis of doctoral (PhD) dissertation. PhD School of Management and Business Administration, 1-32. Retrived from https://szie.hu//fi le/tti/archivum/Konya_Edit_thesis.pdf.
 18. Kowalski S., 2008. Wykorzystanie środków pomocowych UE do modernizacji gospodarstw rolnych (The use of EU aid funds for modernization of farms). Inżynieria Rolnicza 5 (103), 15-19 [in Polish].
 19. Kowalski A., Figiel S., Halamska M., 2011. Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora rolno-żywnościowego. (Social and economic conditions of development of the agri-food sector). Polish Journal of Agronomy 7, 29-42 [in Polish].
 20. Kusz D., 2009. Nakłady inwestycyjne w rolnictwie polskim w latach 1990-2007. (Capital expenditures in Polish agriculture in the years 1990-2007). Annals of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists XI, 2, 131-136 [in Polish].
 21. Lizińska W., 2009. Wyzwania rynku unijnego wobec polskich eksporterów sektora rolnożywnościowego. (The challenges of the EU market to Polish exporters of agri-food sector). Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego 8 (XXII), 116-123 [in Polish].
 22. Łapińska J., 2008. Pozycja konkurencyjna polskiego handlu rolno-spożywczego. (The competitive position of Polish agri-food trade). Annals of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists X, 4, 243 [in Polish].
 23. Nello S.S., 2002. Preparing for Enlargement in the European Union: The Tensions between Economic and Political Integration. International Political Science Review 23, 3, 291-317.
 24. Poczta A., 2005. Poziom i struktura wsparcia finansowego rolnictwa w krajach OECD po powstaniu WTO. (The level and structure of financial support for agriculture in OECD countries after the establishment of the WTO). Annals of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists VII, 7 [in Polish].
 25. Podstawka M., 2009. PROW w perspektywie 2007-2013 (RDP in the perspective of the 2007-2013). Roczniki Naukowe SERiA XI, 4, 251-260 [in Polish].
 26. Regorsek D., Erjavec E., Kozar M., Kavcic S., 2011. Economic Effects of Integration and Reform Processes - Partial Equilibrium Approach. Bulg. J. Agric. Sci. 17, 721-729.
 27. Swaminathan P.V., Hertel T.W., Brockmeier M., 1997. European Union enlargement: What are the agricultural trade models missing? American Agricultural Economics Association Annual meeting, July 27-30, Toronto, Canada. Retrieved from http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/21030/1/spswamin.pdf.
 28. Wasilewski M., Wasilewska A., Bezat A., 2010. Innowacyjność przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego: stan wiedzy i kierunku badań (Business innovation agri-food processing: state of knowledge and research direction). Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 82, 103-114 [in Polish].
 29. Żuk J., 2006. Perspektywy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w Polsce po przystąpieniu do UE (Prospects for the development of agriculture and food economy in Poland after EU accession). Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego XV, 104-114 [in Polish].
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu