BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jasiński Witosław J. (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie)
Title
Zachowania prospołeczne a status majątkowy mieszkańców gminy Szczucin w okresie zmian ustrojowo-gospodarczych
Prosocial Behaviours with Reference to Financial Standing of Szczucin Commune Inhabitants in Period of the Political System and Economy Transformation
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003, z. nr 2, s. 531-542, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Zachowania społeczne, Badania socjologiczne, Przekształcenia ustrojowo-systemowe
Social behaviour, Sociological research, Political and systemic transformations
Note
summ.
Abstract
Niniejszy referat zawiera prezentację wyników badań terenowych oraz próbę ich interpretacji. Przedmiotem badania było ustalenie opinii oraz uzyskanie odpowiedzi na pytanie: "Czy transformacja ustrojowa lat 90. XX wieku oraz status majątkowy są źródłem motywacji do zachowań prospołecznych mieszkańców gminy Szczucin?" Badanie przeprowadzono dwuetapowo, na wybranej losowo reprezentatywnej grupie mieszkańców gminy Szczucin, w okresie jesieni 1998 roku i wiosny 1999 roku oraz dwa lata później, wiosną 2001 roku. Badaniami objęto porównywalną grupę ludności. W bardzo wielu wypadkach udzielali odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie ci sami ludzie, jednak nie byli to w 100% ci sami ankietowani co poprzednio. Rezultaty tych badań po przetworzeniu porównano z osiągniętymi poprzednio, a wyniki, które otrzymano przedstawia niniejsze opracowanie. (fragment tekstu)

Results of research presented in this paper allow to verify negatively the main hypotheses that sounds: there is close connection between financial standing and pro-social activity of members of local community. Of course, a such relation exists in weak meaning of the word "exist". It is broken by cultural factors (as education, customs cultivated by concrete families etc.). Nevertheless, it is visible that a certain level of a shortage creates barriers for pro-social activity. It is also possible to meet few volunteers among reach dwellers of community. Majority of active people in the field of public affaires comes from middle class of local community of Szczucin. From these research results flows a socio-technical directive: developing pro-social attitudes is possibly by education, changing of customs and other cultural patterns and good example of local authorities (including members of self-government).(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Chołaj H., Transformacja systemowa w Polsce. Szkice teoretyczne, Wyd. UMCS, Lublin 1998.
  2. Jasiński W. J., Transformacja w Polsce lat 90. Wybrane aspekty gospodarcze, społeczne i ekologiczne na przykładzie gminy Szczucin, Praca magisterska, WSPiZ, Warszawa 2001.
  3. Ossowski S., Dzieła, t. IV. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1967.
  4. Polacy '95. Aktorzy i klienci transformacji, Adamski W. (red.), Wyd. IFiS PAN, Warszawa, 1998.
  5. Puchalski T., Statystyka. V½'klad podstawowych zagadnień, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1978.
  6. Reykowski J., Motywacja. Postawy społeczne a osobowość, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1979.
  7. Wieś polska w procesach transformacji ustrojowej, Gorlach K., Seręga Z. (red.), Wyd. UJ, Kraków 1993.
  8. Zmiana społeczne. Teorie i doświadczenia polskie, Kurczewska J. (red.), Wyd. IFiS PAN, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu