BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiercioch Marian (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Luberański Adam (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Krzyś Aleksander (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Skalska Danuta (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Title
Analiza i modelowanie wahań podciśnienia w aparacie udojowym w relacji do zmian pojemności komory mlecznej kolektora
Analysis and modelling of (under pressure oscillations) vacuum fluctuations in the milking apparatus in relation to the volume changes of the milk chamber of a (collector) claw
Source
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 4 (147), s. 383-392, rys., tab., bibliogr.11 poz.
Agricultural Engineering
Keyword
Maszyny i urządzenia, Przemysł maszyn rolniczych, Zwierzęta gospodarcze
Machinery and equipment, Agricultural machinery industry, Livestock
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem pracy była analiza wahań podciśnienia w cyklu w aparacie udojowym wyposażonym w kolektory o zmiennej pojemności komory mlecznej przy doju przemiennym do rurociągu mlecznego górnego i do bańki w warunkach symulowanego doju mechanicznego oraz opracowanie formuły matematycznej do ich wyznaczania. Pomiary przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych przy zmiennych masowych natężeniach przepływu cieczy (w zakresie 0-8 kg·min-1), dla czterech pojemności kolektorów (500, 300, 150 i 45 cm3) i trzech wartości podciśnień systemowych (44, 46 i 48 kPa). Wykazano stosując analizę statystyczną istotny wpływ zmiennych niezależnych doświadczenia (z wyjątkiem podciśnienia) na wahania podciśnienia w cyklu dp. Najniższe wartości wahań podciśnienia w cyklu zaobserwowano przy stosowaniu kolektora o pojemności 500 cm3. Wykorzystując metodę regresji wielorakiej z krokową eliminacją zmiennych niezależnych zbudowano na podstawie wyników badań model matematyczno-statystyczny do wyznaczania wahania podciśnienia w cyklu, który przyjmuje charakter 3-parametrowego równania empirycznego o postaci dp = 4,11 + 0,93Qm + 1,02H - 0,01Vk ze współczynnikiem determinacji R2= 0,77.(abstrakt oryginalny)

The objective of the paper was to analyse (under pressure oscillations) vacuum fluctuations within the cycle in the milking apparatus equipped with (collectors) claws with a variable volume of the milk chamber at the alternative milking to the upper (milk pipeline) milkline and to the (bulb) bucket in the conditions of simulated mechanical milking and to develop a mathematical formula for their determination. Measurements were carried out in the laboratory conditions at variable mass intensities of liquid flow (within 0-8 kg·min-1), for four volumes of (collectors) claws (500, 300, 150 and 45 cm3) and three values of system (under pressures) vacumms (44, 46 and 48 kPa). With the use of statistical analysis a significant (impact) effect of independent variables of experience (except for (under pressure) ) on the (under pressure oscillations) vacuum fluctuations within the dp cycle was proved. The lowest values of (under pressure oscillations) vacuum fluctuations within the cycle were reported at the use of the (collector) claw with 500cm3 volume. Using the multiple regression method with step elimination of independent variables based on the research results a mathematical and statistical model was constructed for determination of the (under pressure oscillation) vacuum fluctuation within the cycle, which takes a character of 3-parameters empirical equation in the form of dp = 4.11 + 0.93Qm + 1.02H - 0.01Vk with coefficient of determination R2= 0.77.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. ISO 6690: 2007. Milking machine installations - Mechanical tests.
 2. Kupczyk, A. (1999). Doskonalenie warunków doju mechanicznego ze szczególnym uwzględnieniem podciśnienia w aparacie udojowym. Rozprawa habilitacyjna. Inżynieria Rolnicza, 3(9), 114.
 3. Luberański, A.; Wiercioch, M.; Krzyś, A.; Szlachta, J. (2011). Wahania podciśnienia w aparatach udojowych przy obniżonym podciśnieniu systemowym w dojarni typu "rybia ość". Inżynieria Rolnicza, 8(133), 189-196.
 4. Nordegren, S.A. (1980). Cyclic vacuum fluctuations in miking machines. Diesertation. Hohenheim.
 5. Onley, G.R.; Scott, G.W.; Mitchell, R.K. (1983). Effect of milking machine factors on the somatic cell count of milk from cows free of intra mammary infection. I. Vacuum fluctuations. Journal of Dairy Research, 50, 2, 135-140.
 6. O'Shea, J.; O'Callghan, E.; Meaney, W. J. (1982). The effect of liner slip on mastitis infection rates. Proc. Sem. Milk. Prod. Pasture, Hamilton N.Z., 77-79.
 7. Szlachta, J. (1984). Analiza cyklicznych wahań podciśnienia w komorze podstrzykowej kubka udojowego. Maszyny i Ciągniki Rolnicze, 11, 15-19.
 8. Szlachta, J. (1986). Studia nad wybranymi elementami budowy i użytkowania aparatu udojowego. Zeszyty Naukowe AR Wrocław, Rozprawy, 58, ISSN 0209-1321.
 9. Szlachta, J. (1999). Normy międzynarodowe ISO a sprzęt udojowy. Poradnik Hodowcy, 5, 1.
 10. Szlachta, J.; Luberański, A.; Krzyś, A. (2000). Wpływ typu i pojemności kolektora na podstawowe parametry ciśnieniowe aparatu udojowego w warunkach dużego natężenia wypływu cieczy. Inżynieria Rolnicza, 2(13), 109-114.
 11. Tolle, A. (1984). New developments in milking practices with a special view to udder health. 35-th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, The Hague, 6-9.
Cited by
Show
ISSN
1429-7264
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu