BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lisowska Ewa (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Potrzeby rodzin w fazie prokreacyjnej /z badań IGS/
Source
Biuletyn IGS / Szkoła Główna Handlowa. Instytut Gospodarstwa Społecznego, 1989, nr 1, s. 51-70, tab., biblior. 6 poz.
Keyword
Macierzyństwo, Potrzeby człowieka, Prokreacja, Rodzina, Warunki życia ludności, Zaspokojenie potrzeb
Motherhood, Human needs, Procreation, Family, People's living conditions, Meet needs
Note
rez.
Abstract
Prowadzone w Instytucie Gospodarstwa Społecznego badania pod wspólnym tytułem "Praca i macierzyństwo" młodych matek" przyczyniły się do rozpoznania warunków funkcjonowania rodzin w fazie prokreacyjnej oraz do rozpoznania podstawowych potrzeb takich rodzin. Z badań wynika, że faza prokreacyjna jest najtrudniejszym okresem w życiu rodziny. Rodziny będące w tej fazie są w największym stopniu narażone na nie zaspokojenie podstawowych potrzeb. Kryzys lat osiemdziesiątych wpływał niekorzystnie na warunki życia rodzin, w tym głównie rodzin z małymi dziećmi i w istotny sposób zakłócał proces zaspokajania potrzeb w takich rodzinach. Z roku na rok coraz trudniej było kupić potrzebne jedzenie i ubranie dla dzieci, coraz dłużej trzeba czekać na własne mieszkanie, postępująca deprecjacja pieniądza zubożała rodziny, tym bardziej, że matki pracujące przeważnie decydowały się na przerwanie pracy i skorzystanie z urlopu wychowawczego.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Lisowska E., Potrzeby i ich zaspokojenie w rodzinach z małymi dziećmi, (w:) Studia nad pracą zawodową kobiet w okresie czynnego macierzyństwa , masz.pow., IGS-SGPiS, Warszawa 1986.
  2. Lisowska E., Potrzeby rodzin w początkowych fazach rozwojowych a polityka społeczna. Rozprawa doktorska, SGPiS, Warszawa 1986.
  3. Lisowska E., Warunki funkcjonowania rodzin w fazie prokreacyjnej i wynikające stąd potrzeby, "Biuletyn IGS" 1986, nr 1.
  4. Małek E., Materialne warunki realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej w młodych rodzinach, "Biuletyn IGS" 1983, nr 2.
  5. "Wiadomości Statystyczne" 1988, nr 8.
  6. "Wiadomości Statystyczne" 1989, nr 2.
Cited by
Show
ISSN
0208-791X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu