BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Florek Joanna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Czerwińska-Kayzer Dorota (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Sposoby zarządzania ryzykiem działalności gospodarczej w gospodarstwach rolnych
Tools of Risk Management for Business Activities of Farms
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 5, s. 70-75, rys., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Gospodarstwa rolne, Zarządzanie ryzykiem, Ryzyko gospodarcze, Ryzyko w rolnictwie
Arable farm, Risk management, Economic exposure, Risk in agriculture
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań było ustalenie dostępnych na rynku rolnym sposobów zabezpieczenia przed niepożądanymi skutkami ryzykownych działalności oraz możliwości ich wykorzystania w badanych gospodarstwach rolnych do stabilizowania dochodów. Materiał do badań uzyskano na podstawie wywiadu bezpośredniego, którym objęto wybrane gospodarstwa rolne województwa wielkopolskiego. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż badane podmioty wykazywały niski poziom aktywności w zarządzaniu ryzykiem. Jako główne zagrożenie prowadzonej działalności rolnicy wskazywali ryzyko produkcyjne, wynikające ze zmieniających się czynników klimatycznych. Zwracali także uwagę na wysokie ryzyko wynikające ze zmienności cen produktów rolniczych i środków produkcji. Przed wymienionymi zagrożeniami rolnicy zabezpieczali się przede wszystkim przez wielokierunkowość produkcji, integrację pionową i dobrowolne ubezpieczenia. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was to determine the methods of protection from adverse effects of business risk, which are available on the agricultural market, and to explore the possibilities to use them in the farms under investigation in order to stabilise their income. The source material was obtained from empirical research (direct interview), which comprised selected farms from Wielkopolskie province. As results from the analysis, the entities under investigation exhibited relatively low activity in risk management. The farmers indicated the risk of production resulting from changing climatic conditions as the main danger to their business. They also pointed to the high risk resulting from price variability, both in agricultural products and means of production. The farmers protected themselves from those risks chiefly by the multidirectional character of their production, vertical integration and voluntary insurance. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Berg E., Schmitz B. 2008: Weather-Based Instruments In the Context of Whole-Farm Risk Management, Agricultural Finance Review, vol. 68, no. 1, Special Issue, s. 121.
 2. Burgaz F. 2000: Insurance systems and risk management in Spain, Paper presented at OECD Workshop on Income risk management, Paris.
 3. Dowgiałło Z. (red.). 1992: Niepewność i ryzyko w działalności przedsiębiorstwa rolniczego, PAN, Warszawa.
 4. Florek J. 2012: Sposoby ograniczania ryzyka w podmiotach sektora zbożowego, Rocz. Nauk. SERIA, t. XIV, z. 1, s. 159.
 5. Jerzak M. 2000: Znaczenie rynku terminowego dla rozwoju instytucji giełdy towarowej w Polsce, Wyd. AR, Poznań.
 6. Jerzak M., Śmiglak M. 2004: Identyfikacja metod zarządzania ryzykiem cenowym w rolnictwie na przykładzie wybranych gospodarstw województwa wielkopolskiego, Rocz. Nauk. SERIA, t. VI, z. 1, s. 101.
 7. Jerzak M., Rembisz W. 2008: Instrumenty zarządzania ryzykiem cenowym i dochodowym, [W:] M. Hamulczuk, S. Stańko (red.), Zarządzanie ryzykiem cenowym, a możliwości stabilizowania dochodów producentów rolnych, Program Wieloletni, nr 113, IERIGŻ-PIB, Warszawa.
 8. Kaczmarek T.T. 2008: Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa.
 9. Majewski E., Sulewski P., Wąs A. 2008: Strategie zarządzania ryzykiem produkcyjnym i cenowym w gospodarstwach rolniczych w Polsce, [W:] Reforma Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście potrzeb i interesów polskiego rolnictwa, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej - Departament Polityki Integracyjnej, Warszawa.
 10. Pondel H. 2006: Dostępność i wykorzystanie informacji o procesach integracyjnych na przykładzie wielkopolskich producentów rolnych, [W:] M. Adamowicz (red.), Zarządzanie wiedzą w Agrobiznesie w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, Wyd. SGGW, Warszawa.
 11. Ronka-Chmielowiec W. 2002: Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko, PWE, Warszawa.
 12. Tarczyński W., Mojsiewicz M. 2001: Zarządzanie ryzykiem. Podstawowe zagadnienia, PWE, Warszawa.
 13. Tzouramani I., Mattas K. 2004: An income risk management framework for Mediterraean agricultural products, 86th EAAE Seminar, Farm income stabilization: what role should public policies play, Italy.
 14. Wysocki F., Lira J. 2005: Statystyka opisowa, Wyd. AR, Poznań.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu