BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Popławski Łukasz (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Wybrane problemy polaryzacji rozwoju obszarów wiejskich w teoriach rozwoju regionalnego
Selected Problems of Polarization of Rural Development in the Theories of Regional Development
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 301-306, bibliogr. 21 poz.
Keyword
Obszary wiejskie, Rozwój regionalny, Rozwój obszarów wiejskich
Rural areas, Regional development, Rural development
Note
streszcz., summ.
Abstract
Problemy rozwoju obszarów wiejskich podlegają ciągłej dyskusji, zwłaszcza w kontekście rozwoju rolnictwa i wyżywienia ludzi. Istotnym elementem rozwoju regionalnego jest znalezienie kompromisu pomiędzy rozwojem miast a obszarami wiejskimi. Problemem jest zróżnicowanie regionów, które wynika z występowania ośrodków wzrostu w miastach, a tereny wiejskie są obszarami peryferyjnymi lub wtórnego rozwoju. Zróżnicowanie to spowodowane jest głównie niedostateczną bazą do rozwoju obszarów wiejskich i kumulowaniem się efektów synergii w dużych miastach, ze względu na ich różnorodny potencjał. (abstrakt oryginalny)

Owing to the system transformation and structural changes which Poland has been undergoing since 1989 the proper use of rural areas, deserve a more comprehensive study. The prospects for the development of agriculture depend on many factors, mainly the adequate system transformation and structural changes. The main issue is to select such a line of the development which would offer Polish agriculture new opportunities in competitive markets. The agriculture should be based on the production of high quality food and food processing. The urgent issue in the field of the prospects for Polish agriculture and rural areas remains undoubtedly the search for the optimum and efficient model based on the multifunctional and sustainable development. This paper presents the selected problems of polarization of rural development in the theories of regional development... Differences between regions due to the presence of growth centers in towns and rural areas are remote areas, or re-development. This diversity is mainly an insufficient base for rural development and accumulation of a synergistic effect in large cities, due to their diverse potential. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brol R. 2006: Rozwój regionalny jako kategoria ekonomiczna. [w:] Metody oceny rozwoju regionalnego (red. D. Strahl). Wyd. AE Wrocław.
 2. Cedro-Puszcz I. 2003: Idea rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie programu regionalnego Odnowa wsi w województwie opolskim. [w:] Funkcje obszarów wiejskich w dobie transformacji gospodarki Polski (red. E. Pałka). Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, Kielce.
 3. Domański R. 1993: Zasady geografii społeczno-ekonomicznej. PWN, Warszawa-Poznań.
 4. Grzeszczak J. 1999: Bieguny wzrostu a formy przestrzeni spolaryzowanej. Wydawnictwo Continuo Wrocław.
 5. Klasik A. 1997: Koncepcje rozwoju regionalnego Polski na tle zróżnicowań regionalnych - Stenogram z seminarium na temat "Rozwój regionalny jako element integracji europejskiej". Sejm RP 22 kwietnia.
 6. Kozioł J. 2008: Lokalizacja a rozwój gmin wiejskich na przykładzie województwa świętokrzyskiego. Maszynopis, Katedra Ekonomii UR Kraków.
 7. Kożuch A., Kożuch A.J. 2001: Kapitał ludzki a wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. [w:] Regionalne przemiany strukturalne rolnictwa i obszarów wiejskich w aspekcie integracji polski z Unią Europejską, t. II (red. E. Otoliński, W. Musiał), z. 78, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Krakowie.
 8. Kudłacz T. 1999: Programowanie rozwoju regionalnego. PWN, Warszawa.
 9. Parysek J.J. 2001: Podstawy gospodarki lokalnej. Uniwersytet im. A. Mickiewicza Poznań.
 10. Pietrzyk I. 2004: Polityka Regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. PWN, Warszawa.
 11. Popławski Ł. 2009: Uwarunkowania ekorozwoju gmin wiejskich na obszarach chronionych województwa świętokrzyskiego, PWN, Warszawa.
 12. Popławski Ł. 2010: Instrumenty ekonomiczne a rozwój przedsiębiorczości i agrobiznesu na obszarach chronionych - wybrane problemy. "Rocz. Nauk. SERiA", t. XII, z. 2.
 13. Prandecka B. 1994: Długofalowe zadania trwałego rozwoju Polski i ochrony środowiska przyrodniczego, Synteza, Białystok.
 14. Przygodzki Z. 2007: Region i klasyczne teorie jego rozwoju. [w:] Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, (red. J. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki). Wydawnictwo CeDeWu.pl, Warszawa.
 15. Ratajczak M. 1999: Infrastruktura w gospodarce narodowej, Wyd. AE Poznań.
 16. Siekierski J. 2002: Rolnictwo i wieś polska wobec współczesnych wyzwań rozwojowych i integracyjnych, Wyd. Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie.
 17. Szewczyk A. 2005: Teorie rozwoju lokalnego i regionalnego. [w:] Rozwój lokalny i regionalny -uwarunkowania, finanse, procedury (red. B. Filipiak, M. Kogut, A. Szewczyk, M. Zioło). Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin.
 18. Szlachta J. 1996: Główne problemy polityki rozwoju regionalnego Polski na przełomie XX XXI wieku. [w:] Strategiczne wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego Polski. F. Ebert Stiftung.
 19. Wilkin J. 2003: Podstawy strategii zintegrowanego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, Wyd. UW, Warszawa.
 20. Wilkin J. 2005: Rolnictwo a społeczeństwo - ewolucja funkcji i relacji. [w:] Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich (red. A. Rosner). Wyd. IRWiR PAN Warszawa, 10-12.
 21. Woś A., Zegar J. 2002: Rolnictwo społecznie zrównoważone. Wyd. IERiGŻ Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu