BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rosiński Rafał (Politechnika Koszalińska)
Title
Obciążenia składkami ubezpieczeń społecznych działalności rolniczej w Polsce
Burden of Social Security Contributions of Agricultural Activities in Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 318-322, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
System ubezpieczeń społecznych, Ubezpieczenia społeczne, Ubezpieczenia rolnicze, Składki ubezpieczeniowe
Social insurance system, Social insurance, Agriculture insurance, Insurance premium
Note
streszcz., summ.
Abstract
System ubezpieczeń społecznych rolników został wyodrębniony z powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych i funkcjonuje na odrębnych zasadach. Biorąc pod uwagę wielkość obciążeń składkami ubezpieczeń społecznych można zauważyć znaczne uprzywilejowanie działalności rolniczej w Polsce w stosunku do działalności gospodarczej. Ostatnie zmiany w systemie emerytalnym rolników należy z jednej strony ocenić pozytywnie, lecz z drugiej jako niewystarczające. Włączenie działalności rolniczej do wspólnego systemu ubezpieczeń społecznych mogłoby przyczynić się do urealnienia składki i większej sprawiedliwości gospodarowania w ramach sektorów gospodarki narodowej. (abstrakt oryginalny)

The social insurance system for farmers has been separated from the general social security system and functions on different principles. Considering the size of the burden of social security contributions, it can be seen a significant preference agricultural activities in Poland in compared to economic activity. Recent changes in the pension system for farmers on the one hand be positively evaluated, but on the other as insufficient. The inclusion of agricultural activities to a common social security system could contribute to a realer contributions and greater justice in the management of the sectors of national economy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dębniewska M., Tkaczuk M. 1997: Finanse przedsiębiorstw rolniczych. ART, Olsztyn, 107.
  2. Rosiński R. 2010: Polski system podatkowy. Poszukiwanie optymalnych rozwiązań. Difin, Warszawa, 62.
  3. Sobiech J., Denek E., Wierzbicki J., Wolniak J. 1997: Finanse publiczne. PWN, Warszawa, 120.
  4. Ustawa z 4 września 1997 roku o działach administracji rządowej. Dz.U. z 1997, Nr 159, poz. 1548, z późn. zm., art. 31.
  5. www.gus.pl, 2011.
  6. www.krus.gov.pl, 2011.
  7. www.zus.pl, 2011.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu