BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ryś-Jurek Roma (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto w europejskim rolnictwie na podstawie bazy FADN w 2007 roku
Strategies of Net Working Capital Management in the European Agriculture Based on the FADN Databa in the Year 2007
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 332-336, tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Rolnictwo, Kapitał obrotowy, Przepływy pieniężne
Agriculture, Working capital, Cash flows
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule podjęto próbę charakterystyki strategii zarządzania kapitałem obrotowym w rolnictwie w Unii Europejskiej (UE) w 2007 roku. Wykorzystano dane dla gospodarstw rolnych z bazy FADN. Zastosowano analizę opisową i porównawczą a także obliczono podstawowe wskaźniki z zakresu analizy finansowej. Badanie wykazało, że w rolnictwie Unii Europejskiej w 2007 roku realizowano strategię agresywno-konserwatywną zarządzania kapitałem obrotowym netto. Jej podstawowymi cechami był umiarkowany zysk i ryzyko. Opierała się ona na wysokim pokryciu aktywów kapitałem własnym, wysokim udziale aktywów obrotowych w aktywach ogółem, nadpłynności i małym znaczeniu zobowiązań krótkoterminowych. Ponadto zaobserwowano wysokie zróżnicowanie struktury majątku i kapitałów w zależności od kraju Unii. (abstrakt oryginalny)

This article attempts to characteristics of the working capital management's strategies in the agriculture in the European Union (EU) in the year 2007. The data for farms from the FADN database was used. A descriptive and comparative analysis were used, and the basic indicators of financial analysis were calculated. The study showed, that in the agriculture of the European Union in the year 2007, the aggressive-conservative strategy of net working capital management was implemented. The basic features of this strategy is a moderate profit and risk. It was based on a high coverage of the assets by its equity, a high share of the current assets in total assets, over-liquidity and low level of short-term liabilities. Furthermore, the high diversity of assets and capital 's structure was observed depending on the country of the Union. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brigham E., Houston J. 2005: Podstawy zarządzania finansami. PWE, Warszawa, 249-255.
 2. FADN. 2011. www.ec.europa.eu, luty 2011.
 3. Gołębiewska B. 2010: Struktura majątkowa i finansowanie działalności w gospodarstwach rolniczych o zróżnicowanych powiązaniach z otoczeniem. "Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie", Ekonomika i Organizacja Żywnościowej, 81, Warszawa, 241-244.
 4. Goraj L., Mańko S. 2009: Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym, Difin, Warszawa, 10-11.
 5. Hodun M. 2010: Rentowność przedsiębiorstw przemysłowych w zależności od strategii zarządzania kapitałem obrotowym netto. "Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie", Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", Warszawa, 215-218.
 6. Konieczna I. 2008: Wpływ strategii zarządzania kapitałem obrotowym na sytuację finansową przedsiębiorstw. "Problemy Zarządzania", 3, 87-90.
 7. Kulawik J. 1995: Wskaźniki finansowe i ich systemy w zarządzaniu gospodarstwami rolniczymi. "Studia i Monografie", 72, IERiGŻ, Warszawa, 83-85.
 8. Rosa A., Rosa W. 2010: The purpose of working capital and the nature of working capital cycle in company on crises time. "Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie", Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 81, Warszawa, 89-91.
 9. Sierpińska M., Wędzki D. 1997: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa, 62-94.
 10. Tatka M. 1999: Analiza efektywności gospodarowania na podstawie analizy wskaźnikowej. Krajowej Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Poznań, 33-45.
 11. Wasilewski M. 2004: Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania gospodarowania zapasami w przedsiębiorstwach rolniczych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 9-13.
 12. Wasilewski M., Zabolotnyy S. 2009: Sytuacja finansowa przedsiębiorstw o odmiennych strategiach zarządzania kapitałem obrotowym. "Zesz. Nauk SGGW w Warszawie", Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", 78, Warszawa, 5-6.
 13. Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne prowadzące rachunkowość w 2004 roku (2005). IERGiŻ, Warszawa, 12-28.
 14. Zimoń G. 2008: Strategie zarządzania kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwach handlowych z branży techniki grzewczej i sanitarnej w województwie podkarpackim. "Problemy Zarządzania", 3, 102-105.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu