BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Soliwoda Michał (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Gospodarowanie aktywami obrotowymi w spółdzielniach mleczarskich
Management of Current Assets in Dairy Cooperatives
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 353-357, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Przemysł mleczarski, Spółdzielczość mleczarska, Struktura kapitału przedsiębiorstwa, Aktywa
Dairy industry, Cooperative creameries, Company capital structure, Assets
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań było określenie wpływu struktury kapitałowej i zyskowności spółdzielni mleczarskich na relację aktywów obrotowych do rzeczowych aktywów trwałych oraz ich wartości. W opracowaniu dokonano konstrukcji oraz oceny przydatności praktycznej dwóch modeli ekonometrycznych. Przedstawiono opis statystyczny relacji aktywów obrotowych do rzeczowych aktywów trwałych jako istotnego wyróżnika struktury majątkowej spółdzielni mleczarskich. Na wzrost relacji aktywów obrotowych do rzeczowych aktywów trwałych pozytywnie oddziaływały: zadłużenie aktywów oraz udział kapitału obrotowego netto w majątku ogółem. Zwiększenie się udziału aktywów obrotowych w majątku następowało w spółdzielniach wyposażonych w wysoki poziom funduszu zasobowego oraz udziałowego, posiadających zdolność do generowania zysku netto. (abstrakt oryginalny)

The aim of the research was to determine the influence of capital structure and profitability of dairy cooperatives on the relation of current assets to tangible fixed assets and the value of current assets. Two econometric model were constructed and their practical value was assessed. The article contains the statistical description of the relation of current assets to tangible fixed assets as the important discriminant of asset structure of the dairy cooperatives. The increase in the relations of current assets to tangible ones was positively affected by: asset debt and share of net working capital in total assets. Increasing the share of assets was recorded in dairy cooperatives equipped with a high level of supplementary fund and share one, having the ability to generate net profit. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borowiecki R. (red.) 1990: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego. PWN, Warszawa-Kraków, 270.
 2. Cheatham C. 1989: Economizing in cash investments in current assets. "Managerial Finance", 15, 6, 20.
 3. Dworniak J. 2010: Ekonomiczno-finansowe skutki zmian funduszu udziałowego w spółdzielniach mleczarskich. SGGW, Warszawa, 246-247.
 4. Eljelly A. 2004: Liquidity-profitability tradeoff: An empirical investigation in an emerging market. "International Journal of Commerce and Management", 14, 2, 48.
 5. Gmytrasiewicz M. (red.) 2005: Encyklopedia Rachunkowości. Lexis Nexis, Warszawa, 18.
 6. Rutkowski A. 2007: Zarządzanie finansami. PWE, Warszawa, 86.
 7. Statsoft 2006: Elektroniczny Podręcznik Statystyki PL, www.statsoft.pl.
 8. Szczepański J., Szyszko L. (red.) 2007: Finanse przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa, 434-440.
 9. Ustawa z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze. Dz.U. z 2003 r., nr 188, poz. 1848, z późn. zm., art. 78, par. l, pkt. 2.
 10. Wasilewski M., Chmielewska M. 2006: Strategie zarządzania kapitałem obrotowym a sytuacja finansowa spółdzielni mleczarskich. "Rocz. Nauk. Roln.", seria G, 93, 1, 102-109.
 11. Wasilewski M., Zabolotnyy S. 2008: Kształtowanie i efektywność strategii płynności finansowej PKM DUDA S.A. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. "Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie", 64, 23-38.
 12. Wątroba J. 2011: Praktyczne zastosowanie technik regresyjnych w STATISTICA. Materiały kursowe. Statsoft, Kraków, 24.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu