BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jerzak Michał A. (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Łąkowski Hubert S. (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Ryzyko działalności gospodarczej w wielkoobszarowych przedsiębiorstwach rolnych produkujących rzepak
Business Risk in the Large Area Agricultural Enterprises Producing Rapeseed
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 5, s. 137-142, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Wielkotowarowe gospodarstwa rolne, Ryzyko gospodarcze, Analiza ryzyka
Large-scale farms, Economic exposure, Risk analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań była analiza i ocena poziomu ryzyka działalności gospodarczej w wielkoobszarowych przedsiębiorstwach rolnych produkujących rzepak. Badania przeprowadzono na podstawie sprawozdań finansowych 21 podmiotów z województw wielkopolskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Poziom ryzyka gospodarczego wyznaczono za pomocą medianowego odchylenia bezwzględnego oraz współczynnika zmienności dla wskaźników reprezentujących obszar rentowności, płynności finansowej, zadłużenia oraz efektywności zarządzania. Dla wszystkich grup wskaźników poziom ryzyka działalności gospodarczego był wysoki lub bardzo wysoki. Stwierdzony poziom ryzyka wskazuje na występowanie znacznej niestabilności dochodowej badanych gospodarstw. (abstrakt oryginalny)

The main objective of this paper was to evaluate the economic risk level of the large scale agricultural enterprises producing rapeseed in the Wielkopolskie and Kujawsko-Pomorskie Provinces. The evaluation of economic risk level was done using the method of financial ratio analysis and methods of descriptive statistics - median absolute deviation and coefficient of variation. Ratio analysis included the following groups of ratios: liquidity, profitability, debt, management efficiency. Studies have shown that the highest level of risk relates to the profitability and efficiency management ratios and that influence on farm income stabilization. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Huchet-Bourdon M. 2011: Agricultural commodity price volatility: An overview. OECD Food, Agriculture and Fisheries Working Papers, No. 52, OECD Publishing.
  2. Jerzak M.A. 2013: Towarowy rynek terminowy w rolnictwie, determinanty tworzenia i rozwoju w Polsce, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, s. 22.
  3. Jerzak M.A., Śmiglak M. 2005: Ocena ryzyka działalności gospodarczej w wielkoobszarowych przedsiębiorstwach rolnych w Wielkopolsce, Rocz. Nauk. SERiA, t. VII, z. 1, s. 109-113.
  4. Krzemińska D. 2000: Finanse Przedsiębiorstwa, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, s. 101-104.
  5. Raport z wyników, Powszechny Spis Rolny 2010, 2011: GUS, Warszawa.
  6. Sierpińska M., Jachna T. 2004: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa, s. 147-148.
  7. Tarczyński W., Mojsiewicz M. 2001: Zarządzanie ryzykiem. Podstawowe zagadnienia, PWE, s. 142-146.
  8. Wysocki F., Lira J. 2005: Statystyka opisowa. Wyd. Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, s. 51.
  9. Wysocki F. 2010: Metody taksonomiczne w rozpoznaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, s. 49.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu