BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łęczycki Kazimierz (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Ekonomiczne i pozaekonomiczne aspekty efektywności gospodarowania
Economic and Non-Economic Aspects of Business Efficiency
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 5, s. 190-196, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Efektywność gospodarowania, Mechanizmy rynkowe, Ocena efektywności
Business efficiency, Market mechanism, Effectiveness evaluation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań była próba oceny efektywności gospodarowania przez pryzmat zmian zachodzących we współczesnym życiu gospodarczym. Oprócz efektywności rozumianej jako relacja efektów nakładów, wyodrębniono i zdefiniowano m.in. takie pojęcia, jak: racjonalność, gospodarowanie, celowość, sprawność, skuteczność, korzystność, ekonomiczność. Mechanizmy rynkowe oprócz swoich zalet mają wiele wad, które utrudniają efektywną alokację zasobów. Są to naturalne zawodności rynku, tj.: efekty zewnętrzne, dobra publiczne, rosnące przychody oraz asymetria informacji. Powodują one, że w analizie efektywności należy rozważać problem wzrostu przez pryzmat racjonalizacji kosztów oraz uwzględnianie okresów szybkiego i powolnego wzrostu gospodarczego. Konieczne staje się doskonalenie mechanizmu rynkowego i wykorzystywanie w jego ocenie różnych kategorii efektywności gospodarowania. W ocenie podmiotów gospodarczych funkcjonujących w warunkach konkurencji doskonałej mogą być wykorzystywane wszystkie kategorie efektywności. (abstrakt oryginalny)

The objective of the paper has been to attempt to look at business efficiency problems from the angle of changes taking place in the present-day economic life. In addition to efficiency defined as the relation of effects and outlays, the following terms have been distinguished and defined: rationality, management, purposefulness, efficacy, profitability and cost-effectiveness. Market mechanisms have got both advantages and disadvantages, the latter being an obstacle to the effective allocation of resources. They include "natural" market unreliability, that is external effects, public goods, increasing incomes and information asymmetry. As a result, while analyzing business efficiency one has to look at the issue of growth from the angle of costs rationalization, and take into account periods of rapid and slow economic growth. It is necessary to improve the market mechanism and evaluate it using various categories of business efficiency. All categories of efficiency can be applied to assess business entities operating under the conditions of perfect competition. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Becker A. 2001: Metody mierzenia efektywności zarządzania w przedsiębiorstwie, Zesz. Nauk. SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 43, Wydawnictwo SGGW Warszawa, s. 189-208.
 2. Burda M., Wyplosz C. 2013: Makroekonomia, Podręcznik Europejski, PWE, Warszawa, s. 710-717.
 3. Friedman M., Friedman R. 2013: Potęga rynku, [W:] L. Balcerowicz (red.), Odkrywając wolność, przeciw zniewoleniu umysłów, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań, s. 551-569.
 4. Gadomski W. 2009: Własność, czyli fundament rynku, Gazeta Wyborcza, z 17.12.2009, s. 3.
 5. Griffin R. 1999: Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa, s. 36, s. 14-16.
 6. Mises L. 2007: Ludzkie działanie, traktat o ekonomii, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa, s. 15-18.
 7. Pawłowski J. 2004: Efektywność przedsięwzięć gospodarczych, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 6, s. 13-22.
 8. Samuelson P.A., Nordhaus W.D. 2006: Ekonomia, tom 1, Wydanie II zmienione, PWN, Warszawa, s. 72.
 9. Samuelson P. A., Nordhaus W.D. 2012: Ekonomia, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań, s. 329.
 10. Sandel M. J. 2012: Nie dajmy się sprzedać, Gazeta Wyborcza z 19-20.0.2012, s. 22.
 11. Sedlacek T. 2012: Mesjasz wśród ekonomistów, Gazeta Wyborcza z 14-15.07.2012, s. 15-16.
 12. Słownik języka polskiego, tom III, R-Ż. 1981: PWN, Warszawa, s. 993.
 13. Słownik pojęć ekonomicznych A-O. Biznes, tom 9. 2007: PWN, Warszawa, s. 49.
 14. Vogl J. 2011: Rynek już nie jest bogiem, Gazeta Wyborcza z 3-4 09.2011, s. 22.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu