BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowacki Wojciech (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Jadwisin)
Title
Zmiany cen ziemniaków jadalnych w Polsce w latach 2002-2012
Changes in Potatoes Prices in Poland in the Years 2002-2012
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 5, s. 215-219, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Ziemniaki, Ceny detaliczne, Zróżnicowanie regionalne
Potatoes, Retail prices, Regional diversity
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań było przedstawienie zróżnicowania cen ziemniaków jadalnych w Polsce w latach 2002-2012. Udowodniono, że poziom cen za ziemniaki jadalne był zmienny w latach, a także zależał od miejsca ich sprzedaży. Ceny detaliczne ziemniaków były średnio 2-5 razy wyższe od cen płaconych rolnikom. Wykazano także regionalne zróżnicowanie cen na rynkach hurtowych w kraju. Poziom cen detalicznych ziemniaków zależał od miejsca sprzedaży i sposobu przygotowania towaru do obrotu. Wysoka zmienność oraz niski poziom cen zniechęca rolników do uprawy ziemniaków. (abstrakt oryginalny)

The study presents the changes in prices for potatoes in Poland in the last 10 years. It has been proven that the level of prices for potatoes was variable between and depend on where they are sold. Retail prices of potatoes were on average 2-5 times higher than the prices paid to farmers. It also showed regional variation in prices in the wholesale markets in the country. Level of retail prices of potatoes depended on where and how to prepare the sale of goods on the market. The high variability and low prices to discourage farmers to grow the potatoes. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Cholewa M. (red.). 2011: Produkcja, koszty i dochody z wybranych produktów rolniczych 2009-2011, IERiGR-PIB ,Warszawa.
  2. Nowacki W. 2009: Czynniki wpływające na opłacalność produkcji ziemniaka w Polsce, Rocz. Nauk. SERIA, t. XI, z. 2, s. 320-323.
  3. Nowacki W. 2012a: Jak uzdrowić rynek ziemniaka, Agrotechnika, nr 10.
  4. Nowacki W. 2012b: O kierunkach zmian w uprawie ziemniaka, Streszczenia z konferencji pt. Ziemniak spożywczy i przemysłowy oraz jego przetwarzanie, Jugowice 8-10 maja, s. 37.
  5. Rembeza J. 2011: Sezonowe zmiany cen ziemniakó, Ziemniak Polski, nr 4, s. 4-8.
  6. Rembeza J. 2012: Czynniki kształtujące koszty i opłacalność w produkcji ziemniaka, [W:] J. Chotkowskiego (red.), Produkcja i rynek ziemniaka, Wieś Jutra, Warszawa, s. 21-30.
  7. Rocznik statystyczny rolnictwa 1992-2012: GUS, Warszawa.
  8. Rynek ziemniaka. Stan i perspektywy. 2011: Analizy rynkowe, nr 38, MRiRW, ARR, IERiGŻ-PIB, s. 26.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu