BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szuba Ewelina (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Poczta Walenty (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Próba oceny wpływu wspólnej polityki rolnej na zmiany sytuacji ekonomicznej w rolnictwie krajów Środkowo-Wschodniej Europy
Attempt to Assess the Impact of the CAP on the Change of the Economic Situation in the Agriculture in Central-Eastern European Countries
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 5, s. 293-299, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Wspólna Polityka Rolna, Dochody rolnicze, Sytuacja gospodarcza
Common Agricultural Policy (CAP), Farm household income, Economic situation
Note
streszcz., summ.
Country
Europa Środkowa
Central Europe
Abstract
Celem badań było przedstawienie zmian sytuacji ekonomicznej (produkcyjnej i dochodowej) w rolnictwie krajów środkowo-wschodniej Europy, które przystąpiły do UE w porównaniu do sytuacji sprzed akcesji. W celu ustalenia wpływu WPR na rolnictwo wybranych państw analizie poddano wartość produkcji, dochodów, zużycia pośredniego oraz dotacji w tym dziale gospodarki. W wyniku przeprowadzonej analizy kraje objęte badaniem podzielono na trzy grupy. Pierwszą z nich stanowiły państwa, w których od momentu akcesji odnotowano wzrost wartości produkcji i dochodów w rolnictwie. Druga grupa to kraje, w których odnotowano spadki tych wartości, do trzeciej zaś zaklasyfikowano kraje, w których odnotowano wzrost wartości produkcji i spadek dochodów uzyskiwanych w rolnictwie. (abstrakt oryginalny)

The paper is an attempt to assess the impact of the CAP on the change of the economic situation in the agricultureal in Central-Eastern European countries. The accession of researched countries to the EU had a significant impact on economic production agriculture in these countries. Three groups of countries are fundamentally different from each other by changes in agricultural production and income. The first group reported a positive changes in the increase of the average value of production and the income from agriculture after accession. For these countries include Estonia, Latvia, Lithuania, and Poland. The second group is the state of the post-accession, despite of regression in the average value of production was noted a increase in income value. There are Hungary and Slovakia, and Slovenia. The third group includes Bulgaria and Romania, which acceded later than the other countries included in the study. They are not fully supported by EU funds yet. In summary it can be stated that the accession to the EU, to different degrees, affected the economic and production situation of the countries covered by the study. In four countries noticed an increase in the average value of production, but it was not very high and became mainly from an increase in the value of the subsidies. In most countries from the study accession to the EU has had a positive impact on the agricultural income. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Babuchowska K., Marks-Bielska R. 2011: Płatności bezpośrednie w kontekście dochodów polskich rolników, Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, t. 11(26), z. 1, s. 8.
  2. Chechelski P., Grochowska R., Wigier M. 2012: Wyzwania i ograniczenia długookresowego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, IERIGŻ-PIB, Warszawa, s. 19-20.
  3. Józwiak 2011: Polskie rolnictwo i gospodarstwa rolne w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku, IERIGŻ-PIB, Warszawa, s. 11-13.
  4. Judzińska A., Łopaciuk W. 2011: Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na rolnictw, IERIGŻ-PIB, Warszawa, s. 50-51.
  5. Latoszek E. 2007: Integracja europejska. Mechanizmy i wyzwania. Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa, s. 264.
  6. Poczta W. 2010: Sytuacja dochodowa gospodarstw rolnych w Polsce po akcesji do UE i jej determinanty jako przesłanka rozwoju rolnictwa. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 97, z. 3, PAN, Warszawa, s. 205-206.
  7. Poczta W., Pawlak K. 2011: Międzynarodowy handel rolny, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 119-126.
  8. Zegar J.S. 2009: Sytuacja ekonomiczna polskiego rolnictwa po akcesji do Unii Europejskiej, IERIGŻ-PIB, Warszawa, s. 7-16.
  9. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=aact_eaa04&lang=en, dostęp 10.04.2013.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu