BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zaliwski Andrzej S. (Państwowy Instytut Badawczy w Puławach), Hołaj Jacek (Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Title
Procedury interpolacyjne do określania parametrów technologii uprawy wierzby energetycznej
Interpolation procedures for determination of energy willow cultivation technology parameters
Source
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 4 (147), s. 409-418, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Agricultural Engineering
Keyword
Technologia, Nakłady pracy, Koszty produkcji, Rolnictwo
Technology, Labour expenditures, Production costs, Agriculture
Note
streszcz., summ.
Abstract
Do oceny warunków wprowadzania upraw energetycznych do przestrzeni rolniczej można posłużyć się metodą symulacji opłacalności, uwzględniającej technologie produkcji konkurencyjnych upraw - żywnościowych i energetycznych. Tradycyjnie technologie produkcji są opisywane przy pomocy kart technologicznych. Model symulacyjny określonego obszaru przestrzeni rolniczej wymaga uwzględnienia zróżnicowania technologii. Wobec PLNożoności obliczeniowej takiego modelu, rosnącej wraz z liczbą kart technologicznych, niezbędne staje się ograniczenie wyłącznie do informacji potrzebnych do symulacji: nakładów robocizny (rbh·ha-1), kosztów bezpośrednich produkcji (PLN·ha-1), itd. Informacje takie można "wydzielić" z kart technologicznych uprawy określonej rośliny przez zestawienie ich w szeregu wg rosnącej wydajności (ha·sezon-1) i pobranie z każdej z nich informacji potrzebnych do kalkulacji ekonomicznych, np. nakładów robocizny. Otrzymana seria danych umożliwia konstrukcję procedury interpolacyjnej, w której parametrem wejściowym jest wydajność sezonowa (lub odpowiadająca jej powierzchnia), a wynikiem obliczeń informacja taka jak nakłady robocizny. Odpowiednio dobrany zbiór procedur może pod względem obliczeniowym zastąpić szereg kart technologicznych, z których został pozyskany (np. metodą regresji), a jego zaletą jest łatwość interpolacji wartości pośrednich. W niniejszej pracy informacje pozyskane z procedur interpolacyjnych (a także z kart technologicznych) nazywać będziemy "parametrami technologii", a same procedury interpolacyjne "modelami parametrów technologii". Celem pracy było opracowanie metodyki konstrukcji modeli parametrów technologii uprawy wierzby energetycznej w trzecim roku produkcji dla określonego zakresu powierzchni. Niezbędne obliczenia nakładów pracy ludzi, ciągników i maszyn oraz kosztów produkcji (bezpośrednich, pośrednich i razem) wykonano posługując się szeregiem kart technologicznych dla przyjętego zakresu powierzchni. Zastosowanie metodyki do konstrukcji modeli parametrów technologii przedstawiono na rysunkach dla nakładów robocizny uprawy wierzby (wariant pesymistyczny i optymistyczny).(abstrakt oryginalny)

For the assessment of the conditions of energy crop introduction to the agricultural space it is possible to use the method of profitability simulation. The method has to take into account production technologies of the competing food and energy crops. Traditionally, production technologies are described with the aid of operation sheets. The simulation model of the defined area of agricultural space has to deal with technology diversity. In view of the computational complexity of such a model, growing along with the number of operation sheets, it becomes necessary to limit the information to the scope absolutely essential for the simulation: labour input (h·ha-1), direct production costs (PLN·ha-1), etc. The information can be extracted from the operation sheets for a crop by setting them according to the increasing productivity (ha·season-1) and collection of the information necessary for economic calculations, such as labour input. The data series acquired in this way make it possible to construct an interpolation procedure, in which the seasonal output (or the corresponding acreage) is the input parameter, and the result is the information such as labour input. A set of the procedures appropriately selected can replace the series of operation sheets from which it has been acquired (e.g. with the method of regression) and its advantage is the ease of interpolation of in-between values. In the present study the information acquired from interpolation procedures (as well as from operation sheets) is called "technology parameters" and the interpolation procedures themselves - "technology parameter models". The objective of the study was to develop a method for technology-parameter model construction for the third year of energy willow production (in a three-year harvest cycle) for the assumed acreage range. The application of the method for technology-parameter model construction is presented in graphs for labour inputs in energy willow production (for pessimistic and optimistic scenarios).(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Directive 2009/28/EC. (2009). Official Journal L 140/16-62.
 2. Hołaj, J.; Zaliwski, A. (2001). Element kosztów produkcji ziemniaka w systemie wspomagania decyzji dla integrowanej ochrony roślin. Inżynieria Rolnicza, 31(11), 99-105.
 3. Kuś, J.; Faber, A. (2007). Alternatywne kierunki produkcji rolniczej. Studia i Raporty IUNG-PIB, 7, 139-149.
 4. Kuś, J.; Matyka, M. (2010a). Plonowanie i cechy biometryczne wierzby w zależności od warunków siedliskowych. Problemy Inżynierii Rolniczej, 3(96), 59-65.
 5. Kuś, J.; Matyka, M. (2010b). Uprawa roślin na cele energetyczne. Instrukcja upowszechnieniowa. Wydawnictwo IUNG-PIB, Puławy, 176, ISBN-978-83-7562-072-6.
 6. Kuś, J.; Matyka, M. (2009). Wydajność wybranych gatunków roślin uprawianych na cele energetyczne w zależności od jakości gleb. Fragmenta Agronomica, 26(4), 103-110.
 7. Matyka, M. (2013). Produkcyjne i ekonomiczne aspekty uprawy roślin wieloletnich na cele energetyczne. Monografie i Rozprawy Naukowe, IUNG-PIB Puławy, 35.
 8. Matyka, M.; Kopiński, J.; Madej, A. (2009). Opracowanie koncepcji założenia plantacji wierzby energetycznej oraz określenie jej funkcji produkcyjnych i edukacyjnych. IUNG-PIB Puławy (online), (dostęp 20.05.2013), Dostępny w Internecie: http://pkpplewiatan.pl/upload/File/2010_02/biznesplanklimat.pdf
 9. Podlaski, S.; Chołuj, D.; Wiśniewski, G. (2010). Produkcja biomasy z roślin energetycznych. Postępy Nauk Rolniczych, 2(2010), 163-174.
 10. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku (2009). Ministerstwo Gospodarki, Warszawa. Pozyskano z: http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Energetyka/Polityka+energetyczna.
 11. Stuczyński, T.; Łopatka, A.; Faber, A.; Czaban, P.; Kowalik, M.; Koza, P.; Korzeniowska-Pucułek, R.; Siebielec, G. (2008). Prognoza wykorzystania przestrzeni rolniczej dla produkcji roślin na cele energetyczne. Studia i raporty IUNG-PIB, 11, 25-42.
 12. Zaliwski, A.S. (2013). System Agroefekt-2012-online (prototyp). System doradztwa w zakresie zrównoważonej produkcji roślinnej. IUNG-PIB, Puławy. Pozyskano z: http://www.dss.iung.pulawy.pl/Documents/ipr /AgroefektOnline.html.
 13. Zaliwski, A.S.; Hołaj, J. (2012). Modele gospodarstwa jako źródło danych do optymalizacji produkcji roślin energetycznych w gminie. Inżynieria Rolnicza, 2(137), 347-355.
Cited by
Show
ISSN
1429-7264
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu