BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czarnocki Szymon (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach;)
Title
Ocena energetyczna alternatywnych technologii przygotowania roli do siewu jęczmienia ozimego
Energy assessment of alternative technologies of preparing land for winter barley sowing
Source
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 3 (146), s. 69-75, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Agricultural Engineering
Keyword
Efektywność energetyczna, Zboża, Technologia
Energy efficiency, Corn, Technology
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy określono wpływ pięciu różnych sposobów przygotowania roli do siewu na efektywność energetyczną uprawy jęczmienia ozimego. Badania prowadzono w latach 2004-2009 na polach RSD Zawady. Najwyższy wskaźnik efektywności energetycznej uzyskano na obiekcie, na którym w ramach uprawy pożniwnej wykonano orkę siewną i odpowiednią pielęgnację. Równie korzystne wyniki uzyskano na obiekcie, na którym uprawę pożniwną zastąpiono zabiegiem chemicznym. Wyniki badań całkowicie uzasadniają celowość eliminacji dwukrotnego wykonywania zabiegów spulchniających pomiędzy zbiorem przedplonu a wysiewem jęczmienia ozimego.(abstrakt oryginalny)

The paper describes the impact of five different methods of preparing land for sowing on the energy efficiency of winter barley cultivation. The research was carried out in 2004-2009 on RSD Zawady fields. The highest index of energy efficiency was obtained in the facility, where within after-harvest cultivation, sow ploughing and appropriate treatment was carried out. Equally positive results were obtained in the facility, where after-harvesting cultivation was replaced with chemical treatment. Research results completely justify the purposefulness of elimination of double scarification treatments between harvesting a forecrop and sowing winter barley.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Budzyński, W.; Dubas, B.; Wróbel, E. (2000). Ekonomiczna i energetyczna efektywność różnych sposobów pielęgnacji i nawożenia pszenżyta ozimego. Zeszyty Naukowe AR Szczecin, 206, 31-38.
 2. Budzyński, W.; Szempliński, W. (1996). Rolnicza, jakościowa i energetyczna ocena różnych sposobów odchwaszczania i nawożenia azotem jarej pszenicy chlebowej. Cz. 2. Energochłonność uprawy. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria A, 112, z. 1-2, 93-101.
 3. Czarnocki, Sz.; Starczewski, J.; Turska, E. (2006). Efektywność energetyczna różnych wariantów uprawy roli w technologii produkcji pszenżyta ozimego. Pamiętnik Puławski, 142, 43-54.
 4. Dzienia, S. (1995). Siew bezpośredni technologią alternatywną. Materiały Konferencyjne "Siew bezpośredni w teorii i praktyce" Szczecin-Barzkowice, 9-19.
 5. Harasim, A. (2002). Kompleksowa ocena płodozmianów z różnym udziałem roślin zbożowych i okopowych. Rozprawa habilitacyjna, IUNG, Puławy.
 6. Kordas, L. (1999). Energochłonność i efektywność różnych systemów uprawy roli w zmianowaniu. Zeszyty Naukowe AR Szczecin, 195, 47-52.
 7. Korona, E.; Budzyński, W.; Fedejko, B. (1994). Rolnicza i energetyczna ocena różnych sposobów nawożenia azotem pszenżyta jarego. Zeszyty Naukowe AR Szczecin, 162, 79-84.
 8. Lorencowicz, E. (1988). Racjonalne formy mechanizacji prac polowych w gospodarstwach indywidualnych. Roczniki AR Poznań, 36, 135-142.
 9. Mółka, J.; Łapczyńska-Kordon, B. (2011). Właściwości energetyczne wybranych gatunków biomasy. Inżynieria Rolnicza, 6(131), 141-147.
 10. Włodek S.; Pabin J.; Biskupski A.; Kaus A. (1999). Skutki uproszczeń uprawy roli w zmianowaniu. Zeszyty Naukowe AR Szczecin, 195, 39-45.
 11. Wójcicki, Z. (1981). Energochłonność produkcji rolniczej. Roczniki Nauk Rolniczych, Ser. C, 75, 1, 165-197.
Cited by
Show
ISSN
1429-7264
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu