BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cudzik Anna (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Białczyk Włodzimierz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Brennensthul Marek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Czarnecki Jarosław (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Title
Ocena możliwości poprawy właściwości trakcyjnych poprzez zmianę ciśnienia pompowania opon
Assessment of possibility of improving traction properties through change of tyre pumping pressure
Source
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 3 (146), s. 57-67, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Agricultural Engineering
Keyword
Maszyny i urządzenia, Modernizacja maszyn i urządzeń, Badania właściwości fizycznych
Machinery and equipment, Modernization of machinery and equipment, Physical properties research
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy przedstawiono wyniki badań zdolności trakcyjnych opony diagonalnej 31×15.5-15 na czterech typach podłoży: beton, darń, ściernisko, gleba uprawiona. Badania przeprowadzono dla dwóch ciśnień powietrza w ogumieniu: 0,08 oraz 0,2 MPa oraz trzech wielkości obciążenia pionowego koła. Celem pracy było wykazanie, czy zmiana ciśnienia powietrza w oponie przyczynia się do zmian właściwości trakcyjnych koła. Ocenę wpływu zmian ciśnienia powietrza przeprowadzono w oparciu o zmierzone siły uciągu, opory przetaczania oraz obliczone siły i sprawności trakcyjne. Badania realizowano z wykorzystaniem stanowiska do badań trakcyjnych zagregatowanego z ciągnikiem rolniczym. Przeprowadzona ocena właściwości trakcyjnych wykazała, że lepszymi zdolnościami trakcyjnymi - wyższymi wartościami sprawności trakcyjnej na betonie, ściernisku oraz glebie uprawionej charakteryzuje się opona o ciśnieniu powietrza 0,2 MPa, natomiast na darni korzystniejsze było zastosowanie ciśnienia 0,08 MPa.(abstrakt oryginalny)

The paper presents research results of traction abilities of a diagonal tyre 31×15.5-15 on four types of base: concrete, sod, stubble, cultivated soil. Investigation was carried out for two types of air pressure in a tyre: 0.08 and 0.2 MPa and three sizes of a vertical load of a wheel. The objective of the paper was to prove whether the change of air pressure in a tyre influences changes of traction properties of a wheel. Assessment of the impact of air pressure changes was carried out based on measured towing powers, rolling resistance and calculated power and traction efficiency. The research was conducted with the use of the stand for traction investigation aggregated with a farm tractor. The assessment of traction properties proved that a tyre with air pressure 0.2MPa shows better traction abilities - higher values of tractive force on concrete, stubble and cultivated soil, while 0.08 MPa pressure was more advantageous on sod.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abu-Hamdeh, N.H. (2003). Soil compaction and root distribution for okra as affected by tillage and vehicle parameters. Soil & Tillage Research, 74, 25-35.
 2. Battiato, A.; Diserens, E. (2013). Influence of Tyre Inflation Pressure and Wheel Load on the Traction Performance of a 65 kW MFWD Tractor on a Cohesive Soil. Journal of Agricultural Science, 5(8), 197-214.
 3. Burt, E.C.; Lyne, P.W.; Meiring, P.; Keen, J.F. (1983). Ballast and inflation effect on tyre efficiency. Transaction of the ASAE, 26(5), 1352-1354.
 4. Cudzik, A.; Białczyk, W.; Czarnecki, J.; Brennensthul, M. (2012). Ocena wpływu zmian ciśnienia wewnątrz opon na ich właściwości trakcyjne na wybranym podłożu leśnym. Inżynieria Rolnicza, 4(139), 19-28.
 5. Elwaleed, A.K.; Yahya, A.; Zohadie, M.; Ahmad, D. (2006). Net traction ratio prediction for high-lug agricultural tyre. Journal of Terramechanics, 43, 119-139.
 6. Lee, D. R.; Kim K.U. (1997): Effect of Inflation Pressure on Tractive Performance of Bias-ply Tires. Journal of Terramechanics, 34(3), 187-208.
 7. Rodriguez, L.A.; Valencia J.J.; Urbano, J.A. (2012). Soil compaction and tires for harvesting and transporting sugarcane. Journal of Terramechanics, 49, 183-189.
 8. Šmerda, T.; Čupera J. (2010). Tire inflation and its influence on drawbar characteristics and performance - Energetic indicators of a tractor set. Journal of Terramechanics, 47, 395-400.
 9. Van, N.N.; Matsuo, T.; Koumoto, T.; Inaba, S. (2007). Effects of Tire Inflation Pressure on Soil Contact Pressure and Rolling Resistance of Farm Tractors. Bulettin of the Faculty of Agriculture - Saga University, No 93, 101-108.
 10. Way, T.R; Kishimoto, T. (2004). Interface Pressures of a Tractor Drive Tyre on Structured and Loose Soils. Biosystems Engineering, 87(3), 375-386.
 11. Wulfsohn, D.; Upadhyaya S.K.; Chancellor W.J. (1988): Tractive Characteristics of Radial Ply and Bias Ply Tires in a California Soil. Journal of Terramechanics, 25(2), 111-134.
Cited by
Show
ISSN
1429-7264
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu