BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gajowiak Dominik K. (Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie)
Title
Działalność marketingowa w spółdzielczym sektorze bankowym i jej specyfika
Marketing Actions in Cooperative Banking Sector and Peculiarity of Them
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, nr 3 (52), s. 11-24, bibliogr. 36 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Marketing bankowy, Banki spółdzielcze, Sektor bankowy
Bank marketing, Cooperative banks, Banking sector
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest omówienie stosowanych i możliwych do zastosowania przez banki spółdzielcze działań marketingowych oraz ich specyfiki. Rozważania dokonano w odniesieniu do poszczególnych elementów mieszanki marketingowej i w oparciu o kompozycję działań marketingowych, obejmującą produkt, dystrybucję, cenę, promocję oraz personel. Stwierdzono, że w zakresie polityki produktu banki spółdzielcze zainicjowały wiele nowatorskich rozwiązań i są jedynymi bankami uczestniczącymi w obrocie towarowym. Należy również wskazać na rosnącą wśród banków spółdzielczych świadomość korzyści wynikających z wykorzystania marki, co można zaobserwować w Polsce oraz jest wyraźną oznaką tego, że produkty banków spółdzielczych nie ustępują pod względem jakości ofercie banków komercyjnych. Dystrybucję usług banki spółdzielcze opierają na klasycznych kanałach takich jak sieć własnych placówek, która ulega rozbudowie w wyniku łączenia z bankami spółdzielczymi, ale coraz częściej jest efektem samoistnego procesu. Polityka cenowa banków spółdzielczych, zwłaszcza tych działających na terenach wiejskich, jest zdeterminowana występowaniem głównie renty lokalizacyjnej oraz renty informacyjnej. Z kolei personel banków spółdzielczych dopełnia sieć ich placówek. Rola personelu zmienia się wraz z wielkością banku i zastosowaniem technologii informacyjnej. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is the discussion of used and possible to use marketing actions by cooperative banks and peculiarity of them. The considerations had accomplished with reference to marketing-mix and based on marketing composition, which includes product, place, price, promotion and personnel. It was found that in the scope of product policy cooperative banks initiated a lot of innovative solutions and there were only banks, where participate in turnover of goods. It was also indicated to growing consciousness of benefits, where resulting from making use of brand among the cooperative banks, which can notice in Poland and is clear sign of that products of them are equal in offer of commercial banks. The place of services is based on classical channels like a chain of outlets, which undergo the development on result of merging with different cooperative banks, but more and more often the result of independent process. The price policy of cooperative banks, especially of them, which work on rural areas, is determined by mainly appearance of location and information benefits. On the other hand personnel of cooperative banks complete a chain of them outlets. The role of personnel changes with size of bank and using of information technology. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bernacki A., Zawadzki A.: Historia i aktualne przeobrażenia spółdzielczego sektora bankowego w Polsce, w: Bernacki A. (red.): Funkcjonowanie banków spółdzielczych w Niemczech i Polsce - Materiały na międzynarodowe seminarium Warszawa - Frankfurt nad Menem, 5-9 maja 1997 r., Fundacja "Rozwój SGGW", Warszawa 1997.
 2. Bryniarska T. I.: Banki spółdzielcze w świetle teorii rynków kooperantów, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2001.
 3. Dwojak Ł.: Ewolucja strategii dystrybucji na rynku usług bankowych, "Bank i Kredyt" 2006, nr 1.
 4. Gniewek J.: Ekonomika przekształceń strukturalnych w sektorze bankowości spółdzielczej w Polsce, w: Urban S. (red.): Agrobiznes 2002 - Przemiany w agrobiznesie i obszarach wiejskich oraz ich następstwa, t. 1. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Lanego, Wrocław 2002.
 5. Gniewek J., Krasnodębski A.: Elementy marketingu bankowego, w: Żmija J., Strzelczak L. (red.): Zarządzanie i marketing w agrobiznesie wobec integracji z Unią Europejską, Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja, Kraków 2000.
 6. Gostomski E.: Europejskie banki spółdzielcze, "Gazeta Bankowa" 2006, nr 46 (942).
 7. Gostomski E.: Segmentacja rynku i kanały dystrybucji usług, "Bank" 2004, nr 2.
 8. Grzywacz J.: Marketing w działalności banku, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2006.
 9. http://wiadomosci.mediarun.pl/news/29741,group2,Salt___Pepper_dla_Bankow_Spoldzielczych,tagi_MindShare_Banki_Spoldzielcze_Salt___Pepper
 10. Klepacki T.: Kanały dystrybucji w bankach spółdzielczych - Tradycja czy nowoczesność? "Bank Spółdzielczy" 2001, nr 3 (437).
 11. Kosiński B., Nowak A. Z. (red.): Bank depozytowo-kredytowy, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004.
 12. Kotowicz A. i inni: Raport o sytuacji banków w 2008 roku, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2009.
 13. Kowalczyk A.: Tak zwane strategie cenowe, "Bank" 2003, nr 9.
 14. Kramer T.: Podstawy marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 15. Kulawik J.: Formułowanie strategii, zarządzanie ryzykiem i doskonalenie podziału pracy w grupie spółdzielczej na przykładzie Niemiec, "Zagadnienia ekonomiki rolnej" 2005, nr 3 (304).
 16. Kulawik J.: Kliencie, trzymaj dystans! "Gazeta Bankowa" 2005, nr 38 (882).
 17. Kulawik J.: Skuteczne strategie "miejskich" banków spółdzielczych, "Bank i Rolnictwo" 2006, nr 3 (97).
 18. Lipowski M.: Marketing bankowy - Zarządzanie popytem i podażą usług, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003.
 19. Markowski K.: Metody konkurowania banków o klienta, w: Garczarczyk J. (red.): Instytucje finansowe - marketing - przedsiębiorstwa, Konferencja Naukowa Rydzyna 28-29 października 1996 roku, Katedra Badań Marketingowych Akademii Ekonomicznej, Poznań 1996.
 20. Pizło W.: Zarządzanie marketingowe w spółdzielczości, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" 1995, nr 1.
 21. Przybylska-Kapuścińska W.: Strategie marketingu mix w polskich bankach, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu" 1998, nr 1 (8).
 22. Roszkowski Z.: Marketing bankowy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2002.
 23. Sawicka J. (red.): Założenie i prowadzenie małego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2000.
 24. Smyczek S.: Polityka dystrybucji w polskich bankach, "Zeszyty Naukowe" nr 2, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 1996.
 25. Strumiński D., Twardowski D. (red.): Banki spółdzielcze w Polsce, Komisja Nadzoru Bankowego, Warszawa 2006.
 26. Sytuacja finansowa banków w 2004 r. - Synteza.
 27. Szambelańczyk J.: Analiza ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się, bankach zrzeszających oraz zmianie niektórych ustaw z dnia 7 grudnia 2000 r., "Bezpieczny Bank" 2000, nr 4 (11).
 28. Szambelańczyk J.: Banki spółdzielcze w Polsce w procesach zmian systemowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 29. Szambelańczyk J. (red.): Zarządzanie bankiem spółdzielczym, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1997.
 30. Urbanek G.: Wykorzystanie marki do kreowania wartości w bankach, "Bank i Kredyt" 2005, nr 1.
 31. Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1303).
 32. Wilk M.: Nazwa i marketing banków spółdzielczych, w: http://www.ibs.edu.pl/content/view/2179/30/
 33. Wilk M.: Wzrost liczby własnych bankomatów i stron www w bankach spółdzielczych, w: http://wilkmichal.blogbank.pl
 34. Winkler M.: Reklama zewnętrzna w marketingu bankowym, "Bank" 2003, nr 3.
 35. Wojciechowska-Filipek S.: Zastosowanie technologii informacyjnej w produktach i usługach banków spółdzielczych, w: Stefański M. (red.): Perspektywy rozwoju bankowości spółdzielczej w Polsce, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, Włocławek 2008.
 36. Żurawik B., Żurawik W.: Marketing bankowy, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1995.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu