BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szafrańska Monika (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Kozioł Agnieszka
Title
Zachowania lojalnościowe klientów banków spółdzielczych
Loyalty Behaviours of Cooperative Bank Customers
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, nr 3 (52), s. 45-56, tab., bibliogr. 14 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Lojalność klientów, Banki spółdzielcze, Zachowania klientów
Customer loyalty, Cooperative banks, Customer behaviour
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu scharakteryzowano lojalność klientów banków spółdzielczych oraz czynniki, które determinują jej poziom. Do oceny poziomu lojalności wykorzystano wskaźnik lojalności oraz wzmocniony wskaźnik lojalności. Analiza statystyczna obejmowała nieparametryczny test chi kwadrat (χ2). Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że klienci banków spółdzielczych charakteryzują się wysokim stopniem lojalności. Wskaźnik lojalności wyniósł 100%, natomiast wzmocniony wskaźnik lojalności osiągnął poziom 70%. Czynnikami determinującymi zachowania lojalnościowe były: płeć, wykształcenie oraz dochód respondentów. Prawie 80% badanych współpracowało w analizowanym okresie tylko z bankiem spółdzielczym (lojalność niepodzielna). Ponad 40% klientów korzystało z dwóch usług oferowanych przez bank, a 1/3 z trzech produktów (szeroki zakres wykorzystywanych usług). (abstrakt oryginalny)

Loyalty of cooperative bank customers and factors determining its level were characterized in the article. Loyalty indicator and enhanced loyalty indicator were used for the assessment of loyalty level. Statistical analysis comprised non parametric chi- square test (χ2). On the basis of conducted analysis it may be stated that cooperative bank customers are characterized by a high level of loyalty. Loyalty indicator was 100%, whereas enhanced loyalty indicator reached the level of 70%. The factors determining loyalty behaviours were: gender, education and respondents' incomes. Almost 80% of the surveyed cooperated only with a cooperative bank during the investigated period (undivided loyalty). Over 40% of customers were using two services offered by the bank, whereas 1/3 were using three products (a wide range of used services). (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Grzegorczyk W.: Produkty bankowe. BMiB, Warszawa 2001
 2. GUS Bank Danych Regionalnych http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/dane_cechter.nowe_okno?p_zest_id=20515&p_typ=HTML (20.05.2009)
 3. Harasim J.: Strategie marketingowe w osiąganiu przewagi konkurencyjnej w bankowości detalicznej, AE w Katowicach, Katowice 2004
 4. Kaczmarczyk S.: Badania marketingowe metody i techniki. PWE, Warszawa 1997
 5. Matysik-Pejas R.: Rola marki w procesie kształtowania lojalności nabywców produktów żywnościowych. Handel Wewnętrzny - numer specjalny, czerwiec 2007
 6. Nowotarska-Romaniak B.: Lojalność na rynku usług bankowych . [W:] Kształtowanie lojalności w działaniach marketingowych na wybranych rynkach. K. Śliwińska (red.), AE w Katowicach, Katowice 2008
 7. Smyczek S.: Lojalność konsumentów a sukces rynkowy banku. Marketing i Rynek 2001, nr 5
 8. Smyczek S.: Lojalność konsumenta na rynku. Wybrane zagadnienia. AE w Katowicach, Katowice 2001
 9. Smyczek S.: Modele zachowań konsumentów na rynku usług finansowych. AE w Katowicach, Katowice 2007
 10. Stodulny P.: Analiza satysfakcji i lojalności klientów bankowych. CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2006
 11. Szafrańska M.: Lojalność klientów banków spółdzielczych jako czynnik przewagi konkurencyjnej. [W:] Uwarunkowania rynkowe konkurencyjności przedsiębiorstw, UWM w Olsztynie, Olsztyn 2008
 12. Śliwerski M.: Nieuchwytny cel. O lojalności klienta indywidualnego wobec bank. Bank i Kredyt 1999, nr 10
 13. Śliwińska K.: Lojalność konsumentów na rynku. W: Kształtowanie lojalności w działaniach marketingowych na wybranych rynkach. Red. K. Śliwińska. WAE w Katowicach, Katowice 2008
 14. Urban W., Siemieniako D.: Lojalność klientów. Modele, motywacja, pomiar. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu