BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zioło Monika (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Sytuacja banków spółdzielczych województwa lubelskiego w opinii kierownictwa banku
The Situation of Cooperative Banks Lubelskie Voivodenship in Opinion of Management
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, nr 3 (52), s. 57-68, rys., tab., wykr., bibliogr. 7 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Banki spółdzielcze, Ocena działalności banku, Sektor bankowy
Cooperative banks, Assessment of banking performances, Banking sector
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo lubelskie
Lubelskie Voivodeship
Abstract
Artykuł prezentuje wybrane elementy makrootoczenia banków spółdzielczych jak również opinię prezesów banków spółdzielczych zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego na temat mocnych i słabych stron bankowości spółdzielczej oraz szans i zagrożeń związanych z działalnością rynku finansowego. Prezesi jako mocne strony wskazywali znajomość rynku lokalnego oraz stabilne podstawy finansowe. Wśród negatywnych elementów podkreślali zwłaszcza bariery technologiczne i finansowe. Zagrożenia działalności upatrywali w coraz liczniejszej konkurencji ze strony Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych oraz banków komercyjnych oraz w pogarszającej się sytuacji gospodarczej.(abstrakt oryginalny)

The article is the answer the question which elements of the macroeconomic situation are fundamental for operating co-operative banks acting in Lubelski Voivodeship. The aim of paper is to show management opinion about strength and weaknesses parties o co-operative banks and opportunities and threats related to activity on financial sector. As a strength pointed knowledge of local market and stable financial basis. Among negative elements emphasized the technological and financial barriers. Perceived threat of SKOK competition and commercial banks and deteriorating economic situations.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ancyparowicz G., Warunki działania i wyniki finansowe sektora bankowego 2005-2007, GUS, Warszawa,2008, s. 66
  2. Golec M., SKOK pod kontrolą, Nowoczesny Bank Spółdzielczy, 2005/2, s. 16-17
  3. Kogge A.E., Vermogensverwaltung-Outsourcing bei Volks - und Raiffeisenbanken., Zeitschrift fur das gesamte Kreditwasen, 52 Jahrgang 15, November 2005
  4. Marczuk B., Firmy stworzyły ponad 2 mln mejsc pracy, Gazeta Prawna z 27 02, 2009
  5. Raport z badania na temat korzystania z produktów finansowych przez Polaków. Sopot, kwiecień 2006, PBS Spółka z o.o. s. 8-9
  6. Rokicki B., Żołnowski A., Ogólne aspekty gospodarcze [w:] 4 lata członkowstwa Polski w UE. Bilans korzyści kosztów i społeczno-gospodarczych związanych z członkowstwem w Unii Europejskiej, Departament Analiz i Strategii, Warszawa, 2008, s. 16, 27
  7. Żurawik B., W. Żurawik, Marketing bankowy, PWE, Warszawa, 1999, s. 104
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu