BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gorzelak Eugeniusz
Title
Koniunktura w rolnictwie : gospodarstwa indywidualne maj 1995
Business Survey in Agriculture : Individual Farms May 1995
Source
Koniunktura w rolnictwie. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 1995, nr 21, 51 s., tab., wykr., rys.
Keyword
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Produkty rolne, Ceny produktów rolnych
Agriculture, Arable farm, Agricultural products, Agricultural prices
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiamy wyniki kolejnego majowego badania koniunktury w rolnictwie prowadzonego przez Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej na zlecenie Agencji Rynku Rolnego. Po raz pierwszy miesięcznik "Agrobazar" opublikował w lutym 1992 r. ankiety opracowane w IRG, które rolnicy wypełnili i przesłali do Instytutu, gdzie poddane zostały opracowaniu komputerowemu i analizie merytorycznej. Badania koniunktury, coraz szerzej stosowane w świecie, opierają się na opinii respondentów, którzy odpowiadają na postawione pytania w sensie "lepiej", "bez zmian", "gorzej" lub też: "więcej", "tyle samo", "mniej" itd. W zależności od liczby takich odpowiedzi oblicza się najpierw procent odpowiedzi wszystkich trzech grup a następnie różnicę procentów odpowiedzi pozytywnych i negatywnych, czyli tzw. saldo. Salda ocen mające znak pozytywny (+) łub negatywny(-) przedstawione są na wykresach ukazanych w Biuletynie. Oceny obojętne nie są brane pod uwagę, jednakże ich duży procent świadczy o stabilności zjawiska. Salda procentowe mogą przyjmować wartości od dodatnich do ujemnych a zmiany ich wartości dają orientację co do tendencji w rozwoju badanych zjawisk. (fragment tekstu)

We present here the results of successive survey conducted in May'95 by Research Institute of Economic Development for the Agency of Agricultural Market. The Agrobazar monthly published for the first time in February 1992 the questionnaires, which were filled in by the farmers and sent to the Institute where they were subject to computer processing and essential analysis. Business survey research getting more popular worldwide is based on the opinions of respondents who reply to the put questions in the following manner: "better", "no change", "worse" or "more", "the same", "less". The sum ofall answers gives 100 per cent. The result of a subtraction between the percentages of positive and negative answers, called balance, is presented in the graphs in the Bulletins. Neutral assessments are not directly taken into account, however a high percentage thereof demonstrates the stability of the phenomena. Percentage balances can take value range from positive to negative ones give an orientation to what direction surveyed phenomena develop. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Cited by
Show
ISSN
1428-3204
0866-9503
Language
pol, eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu