BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wereda Wioletta (Akademia Podlaska w Siedlcach)
Title
Marketing relacji jako nowoczesna strategia biznesu wspierająca działania jednostek samorządu terytorialnego w regionie
Relationship Marketing as a Modern Business Strategy Supporting Activities of Self-Government Units in the Region
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, nr 3 (52), s. 113-123, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Marketing relacji, Zarządzanie gminą, Samorząd terytorialny, Marketing terytorialny
Relationship marketing, District management, Local government, Territorial marketing
Note
streszcz., summ.
Abstract
W ostatnich latach rozwój gospodarki rynkowej w Polsce sprawił, że zwykłe administrowanie w samorządach lokalnych przestało się sprawdzać. Potrzebne stało się wdrożenie zarządzania gminą. Działania wchodzące w skład procesu zarządzania jednostką samorządu terytorialnego można podzielić na kilka rodzajów. Najważniejszymi z nich są: określenie założeń polityki gminy oraz koordynowanie realizacji polityki lokalnej, a także monitorowanie wykorzystania zasobów i środków oddanych do dyspozycji gminy, weryfikowanie i kontrola efektów realizacji celów polityki lokalnej, jak również wdrażanie marketingu terytorialnego, który ma służyć tworzeniu określonego wizerunku jednostki i pomagać w jej rozwoju w danym regionie. Niestety elementy marketingu terytorialnego we współczesnej gospodarce coraz częściej są niewystarczające, dlatego też specjaliści poszukują nowych narzędzi wspomagających działania gmin w regionie. W związku z tym terytorialny marketing relacji stanie się jednym z ważniejszych zagadnień poruszanych i stosowanych przez praktyków w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego. (abstrakt oryginalny)

In recent years the development of market economy in Poland has caused that ordinary administration in local communities stopped to be effective. Implementation of community management has become very useful. Activities being a part of process of the management of territorial self-government unit can be divided into a few kinds. The most important ones are: defining rules of community's policy and coordination of the realization of local policy and monitoring of the usage of sources and means given to community, verification and control of effects of the realization of local policy aims as well the introduction of territorial marketing which is to be used to create specific unit's image and help in its development in particular region. Unfortunately, elements of territorial marketing in the modern economy more and more often are not enough that is why specialists are looking for new instruments supporting communities` activities in the region. On account of that territorial relationship marketing will become one of the major issues brought up and used by practitioners in the management of territorial self-government units. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Berry L.L.: Relationship marketing [w:] A. Payne, M. Christopher, M. Clark, H. Peck: Relationship Marketing for Competitive Advantage. Winning and Keeping Customers, Butterworth-Heinemann, Oxford 1997.
 2. Berry L.L.: Relationship Marketing [w:] L. Berry, G.L. Shostack, G.D. Upah: Emerging Perspectives on Services Marketing, American Marketing Association, Chicago 1983.
 3. Copulsky J.R.., Wolf M.J.: Relationship Marketing. Positioning for the Future, Journal of Business Strategy, 7-8/1990, vol.11.
 4. Cram T.: The Power of Relationship Marketing, Pitman Publishing, London 1994.
 5. Furtak R.: Marketing partnerski na rynku usług, PWE, Warszawa 2003.
 6. Gronroos Ch.: Service Management and Marketing. Managing the Moments of Truth in Service Competition, Free Press, Lexington 1990.
 7. Harker M.J.: How is Relationship Marketing Defined? An Examination of Curent Relationship Marketing Definitions, "Marketing Intelligence&Planning", 1999, vol.17, No1.
 8. Morgan R.M., Hunt S.D.: The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing, Journal of Marketng, 1994, vol.58, July.
 9. Otto J.: Marketing relacji: koncepcja i stosowanie, C. H. Beck, Warszawa 2004.
 10. Payne A.: Marketing usług, PWE, Warszawa 2003.
 11. Strategia rozwoju miasta i gminy Sianów, SKE Pomerania, Instytut Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej Gmin i Regionu,; http://www.sianow.pl/strategia/index.htm z dnia 01.09.2009 r.
 12. Tzokas N., Saren M.: Relationship Marketing In Consumer Markets from the Private to the Communal, Seminar on Relationship Marketing in an Era of Hyper Competition, Rotterdam 1996.
 13. Warnke M., Żaczek W.: Marketing terytorialny dla samorządów lokalnych z zastosowaniem systemu informacji marketingowej i interaktywnych baz danych, Szczecin 2005.
 14. Wereda W.: Zarządzanie relacjami z klientem (CRM) a postępowanie nabywców na rynku usług, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu