BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chmielnicki Paweł
Title
Problemy marketingowe wysokotowarowych gospodarstw rolnych w Prowincji Free State (Republika Południowej Afryki) oraz propozycja ich rozwiązania
Marketing Problems of Commercial Farmers in the Free State Province (Republic of South Africa) and Their Solution Proposal
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, nr 3 (52), s. 178-196, wykr., bibliogr. 41 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Gospodarstwa rolne, Marketing rolny, Produkcja rolna
Arable farm, Agricultural marketing, Agricultural production
Note
streszcz., summ.
Country
Republika Południowej Afryki (RPA)
Republic of South Africa
Abstract
W artykule wskazane zostały źródła literatury traktujące o teoretycznych aspektach marketingu produktów rolniczych oraz kreślące tło historyczne i złożoność przeprowadzanej po dziś dzień reformy gruntowej w Republice Południowej Afryki. Następnie zaprezentowano wyniki badań empirycznych nad problemami marketingowymi wysokotowarowych producentów rolnych gospodarujących na terenie Prowincji Free State w RPA, które pozwoliły na identyfikację kluczowych ograniczeń marketingowych i potwierdziły istotność tego problemu. Na koniec zarekomendowano przedsięwzięcie systemu kroków w celu wsparcia farmerów w kwestiach związanych z marketingiem wytwarzanych przez nich produktów rolniczych. (abstrakt oryginalny)

In the article there were suggested sources of literature referring to theoretical aspects of agricultural products' marketing and providing a historical background and showing complexity of land reform issue being run in Republic of South Africa until these days. Moreover, the outcomes of conducted empirical research on commercial farmers' (operating in the Free State Province) marketing problems, which enabled the identification of key marketing constraints and confirmed significance of the problem, were presented and discussed. Finally, the article gives a number of practical recommendations on how to support commercial farmers in facing key constraints in marketing their products bothering them on a daily basis. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Altkorn J. Podstawy marketingu. Wyd. III, Instytut Marketingu, Kraków 1995.
 2. Botha F: Understanding Food Consumer Dynamics in the Free State Province. University of the Free State, Bloemfontein, [working paper] 2007.
 3. Churchil G. A. (2002): Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne. PWN, Warszawa.
 4. Commission on Restitution on Land Rights (26 May 2003): Land Restitution in South Africa our Achievements and Challenges. Pretoria.
 5. Constitution of Republic of South Africa, Chapter 2: Bill of Rights, Section 25: "Property".
 6. Czubała A: Dystrybucja produktów. PWE, Warszawa 2001.
 7. Czternasty W., Czyżewski BStruktury kierowania agrobiznesem w Polsce. Teoria, analiza i tendencje. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2007.
 8. De Vos A. S. [editor]: Research at Grass Roots: For the Social Sciences and Human Service Professions. Van Schaik Publishers, South Africa 2002.
 9. Duliniec E. Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem. PWN, Warszawa 1999.
 10. Gołębiewski J. [red. nauk.]: Systemy marketingowe produktów roślinnych - aspekty organizacyjne i instytucjonalne. Wyd. SGGW, Warszawa 2007.
 11. Gołębiewski J. [red. nauk.]: Perspektywy rozwoju systemów marketingowych produktów roślinnych. Wyd. SGGW, Warszawa 2007.
 12. Guzewicz W., Kagan A., Zdzieborska M.: Procesy dostosowawcze w wielkoobszarowych gospodarstwach popegeerowskich (lata 2002-2005). IERiGŻ-PIB, Warszawa 2006.
 13. Hermaniuk T.: Podstawy badań marketingowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005.
 14. Kaczmarczyk S.: Badania marketingowe. Metody i techniki. PWE, Warszawa 2005.
 15. Kaplinsky R: Spreading the gains from globalisation: What can be learned from value chain analysis?, Journal of Development Studies, Vol. 37, No. 2/2000
 16. Karwat-Woźniak B., Chmieliński P: Gospodarstwa wysokotowarowe w strukturze społecznoekonomicznej rolnictwa chłopskiego w rok po akcesji do Unii Europejskiej. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2006.
 17. Kauf S: Badania rynkowe w sferze marketingu i logistyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004.
 18. Kędzior Z: Marketing. Metody i techniki. Wyd. Triada, Dąbrowa Górnicza 2002.
 19. Kirsten J ., Sartorius K. (working paper : 2002-13): Linking agribusiness and small-scale farmers in developing countries: Is there a new role for contract farming? University of Pretoria, Pretoria.
 20. Kotler P: Marketing. Dom Wydawniczy Rebis Sp. zo.o., Poznań 2005.
 21. Kotler P: Marketing: analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Wyd. Gebether i Ska, Warszawa 1994.
 22. Kotler P: Marketing Management. Englewood Cliffs, New York 1998.
 23. Marketing Of Agricultural Products Act, No. 1597. 2 October 1996, President's Office.
 24. Mazur J., Sznajder A: Marketingowa orientacja przedsiębiorstwa. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 1998.
 25. Minister For Agriculture And Land Affairs, Marketing Of Agricultural Products Amendment Bill, 2001.
 26. Ntsebeza L., Hall R: The Land Question in South Africa. The Challenge of Transformation and Redistribution. HSRC Press, Cape Town 2007.
 27. Ostoj J: Badania marketingowe w diagnozie wsparcia rozwoju regionów. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2003.
 28. Porter M. E: Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, The Free Press, New York 1985.
 29. Reardon T. A., Berdegué J. A. i in. (wrzesień 2004): Supermarkets and Rural Livelihoods: A Research Method. Michigan State University, Michigan.
 30. Statistics South Africa (2005): Census of commercial agriculture 2002: Financial and production statistics. Statistics South Africa, Pretoria.
 31. Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert-Jr. D. R: Kierowanie. PWE, Warszawa 1998.
 32. Williams G. (March 1996): Setting the Agenda: A Critique of the World Bank's Rural Restructuring Programme for South Africa. Journal of Southern African Studies, Volume 22, Number 1.
 33. http://www.theadvocates.org/freeman/8906vorh.html
 34. http://www.foodfirst.org/bookstore/pdf/promisedland/3.pdf
 35. http://land.pwv.gov.za/land_reform/restitution.htm
 36. http://www.nda.agric.za/publications
 37. http://www.quickmba.com/strategy/value-chain/
 38. http://www.statssa.gov.za
 39. http://www.arc.agric.za/
 40. http://www.namc.co.za/
 41. http://www.agriinfo.co.za/
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu