BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baer-Nawrocka Agnieszka (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Dochody producentów rolnych w krajach Unii Europejskiej
Agricultural Incomes in the European Union Countries
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 6, s. 11-15, tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Produkcja rolna, Dochody rolnicze, Dopłaty dla rolnictwa
Agricultural production, Farm household income, Payments for agricultural
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem badań była ocena zróżnicowania dochodów producentów rolnych w krajach UE na podstawie rachunków sektorowych. Jak wykazały przeprowadzone analizy, rozstrzygającą rolę w kształtowaniu sytuacji ekonomicznej w rolnictwie większości analizowanych państw mają dopłaty do produkcji. Płatności te były główną przyczyną wzrostu dochodów sektora rolnego w nowych państwach członkowskich po wstąpieniu do UE. Poprawa sytuacji ekonomicznej gospodarstw stwarza możliwości polepszenia relacji między czynnikami produkcji w rolnictwie tych krajów przez wzrost roli kapitału. Jest to istotne w kontekście zmniejszania rozbieżności w zakresie wydajności pracy i ziemi pomiędzy tymi państwami a krajami UE-15, jak również kształtowania przyszłej sytuacji produkcyjno-ekonomicznej w rolnictwie decydującej o jego pozycji konkurencyjnej na arenie międzynarodowej. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article was analyse of the income and their constituent categories in the agriculture in the European Union. The results show that in most of the analyzed countries the main role in shaping the economic situation in agriculture plays direct payments. These payments were the main reason of the growth of incomes of the agricultural sector in the new Member States after accession. It makes opportunities for improving the relationship between the factors of production in agriculture of these countries by increasing the role of capital. It's important in the context of reducing disparities in labor and land productivity between these countries and the EU-15 as well as the development of future production and income situation in agriculture deciding on its competitive position in the international arena. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czyżewski A. 1986: Dochody rolnicze a procesy reprodukcji w gospodarce chłopskiej w okresie Polski Ludowej, Ekonomista, s. 4-5.
  2. Manual on the economic accounts for agriculture and forestry EAA/EAF 97. 2013: Rev. 1.1, Eurostat.
  3. Poczta W., Baer-Nawrocka A. 2011: Zasoby i produktywność ziemi w gospodarstwach osób prawnych i indywidualnych w krajach Unii Europejskiej, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIII, z. 8, s. 207-215.
  4. Runowski H. 2011: Zmienność dochodów gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej i jej przyczyny, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIII, z. 1, s. 327-331.
  5. Zegar J.S. 2008: Dochody w rolnictwie w okresie transformacji i integracji europejskiej, Wyd. IERiGŻ, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu