BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bąk-Filipek Ewa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Finansowe wsparcie rynku wołowiny w Polsce
The Financial Support of Beef Market in Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 6, s. 22-26, tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Rynek mięsny, Mięso wołowe, Polityka państwowa, Wsparcie finansowe
Meat market, Beef meat, State policy, Financial support
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rynek mięsa w Polsce jest jednym z ważniejszych rynków rolnych. Produkcja mięsa ulega w czasie pewnym wahaniom, które zależą m.in. od wielkości i struktury spożycia mięsa oraz od wysokości cen skupu żywca i poziomu cen detalicznych mięsa i jego przetworów. Rynek mięsa w Polsce nie jest jednorodny. Zmiany gospodarcze zachodzące w ciągu ostatnich dwudziestu lat doprowadziły do wyraźnego wyodrębnienia się rynku żywca i mięsa, a w jego obrębie rynku żywca i mięsa wołowego i cielęcego. Rynek mięsa jest podatny na wahania koniunkturalne na rynku krajowym i rynkach międzynarodowych. Dlatego istotną rolę odgrywa polityka państwa względem tego rynku. Wskazano podstawowe działania organów państwa w zakresie finansowego wsparcia rynku wołowiny w Polsce. Analizą objęto dane statystyczne oraz sprawozdawczość podstawowych organów państwa, za których pośrednictwem realizowana jest polityka wsparcia finansowego rynku wołowiny. (abstrakt oryginalny)

Meat market in Poland is one of the major agricultural markets. Meat production is a time variable, which depends inter alia the size and structure of meat consumption and the amount of livestock purchase prices and the level of retail prices of meat and dairy products. Meat market in Poland is not homogeneous. Economic changes taking place in the last twenty years have led to a clear separation of the livestock and meat market, and its market within the livestock and beef and veal. Meat market is susceptible to fluctuations in the domestic and international markets. Therefore, an important role is played by the policy of the state towards this market. This study identifies the basic activities of state bodies in the field of financial support for the beef market in Poland. The analysis included available statistical data and reporting of the principal organs of the state, through which the state pursued a policy of financial support market functioning beef. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2008 roku. 2009: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Warszawa.
 2. Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 2011 rok. 2012: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Warszawa.
 3. Sprawozdania z działalności Agencji Rynku Rolnego za lata 2005-2012: Agencja Rynku Rolnego, Warszawa.
 4. Sprawozdanie z działalności Agencji Rynku Rolnego w 2011 roku. 2012: Agencja Rynku Rolnego, Warszawa.
 5. Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2009 r. 2010: GUS, Warszawa.
 6. Rynek mięsa. 2012: Raporty. IERiGŻ-PIB, Warszawa, wrzesień 2011, maj 2012, październik.
 7. Rowiński J. 2008: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Program Wieloletni 2005-2009, nr 118, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 8. Skup i ceny produktów rolnych. 2007-2012: GUS, Warszawa.
 9. Wieliczko B. 2009: Wykorzystanie unijnego i krajowego wsparcia finansowego dla polskiej wsi i rolnictwa w 2008 roku, Wyd. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 10. Wysocki F., Waloch R. 2007: Regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczych surowców zwierzęcych i ich przetwórstwa, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
 11. Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich w 2012 roku. 2012: GUS, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu