BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brodzińska Katarzyna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Kierunki i możliwości rozwoju gospodarstw rolnych na obszarach Natura 2000
Directions and Possibilities of Farm's Development in Natura 2000 Area
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 6, s. 33-38, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Rolnictwo, Użytkowanie ziemi, Krajowy Program Rolnośrodowiskowy, Program Natura 2000
Agriculture, Land use, National Agri-Environment Programme, Natura 2000 Networking Programme
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstract
Celem badań było określenie kierunków użytkowania ziemi znajdującej się w dyspozycji beneficjentów PR i możliwości rozwoju gospodarstw położonych na obszarach ESE N2000 w ramach programu rolnośrodowiskowego. Badania przeprowadzono w 2011 r. w województwie warmińsko-mazurskim i objęto nimi 588 gospodarstw rolnych, w tym 125 gospodarstw położnych na obszarach ESE N2000. Z badań wynika, że na obszarach ESE N2000 duży odsetek stanowią gospodarstwa bez siedliska (25,6%), bez inwentarza (64%) oraz nieuzyskujące przychodu ze sprzedaży płodów rolnych (40,3%). Oznacza to, że w przypadku zmniejszenia subwencji, ta grupa gospodarstw może poszukiwać innych kierunków użytkowania posiadanych zasobów ziemi, niekoniecznie przyjaznych środowisku. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to define of direction for useing of agricultural land located in the disposal of beneficiaries of AEP and the possibility of the development of the farms located in EEN N2000 within the agri-environmental programme. The research was carried out in 2011 and covered 588 farms, including 125 farms located in EEN N2000. The research results proved that a large proportion of farms without habitat (25.6%), no livestock (64%) and farms don't having revenues from sales of crops (40.3%) was observed in areas of ESE N2000. This means that in the case of limited agricultural subsidies this group of farms may seek other directions for use of the resources of agricultural land, not necessarily environmentally friendly. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Brodzińska K. 2012: Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich, [W:] Stan obecny i perspektywy rozwoju obszarów wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim do 2020 roku. Wyd. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, s. 53-78.
  2. Brodzińska K. 2013: Determinanty środowiskowe i gospodarcze wdrażania program rolnośrodowiskowego, Rozprawy i monografie nr 187, UWM, Olsztyn.
  3. Duer I. 2010. Dobra publiczne użytkowane i dostarczane przez rolnictwo - wspierane w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich, Studia i Raporty IUNG-PIB, 21, s. 85-96.
  4. Mandal F.B. 2011: Human Behavior and Biodiversity Loss: A theoretical Analysis, Journal of Human Behavior in the Social Environment, 21, s. 601-605.
  5. Slootweg R. 2005: Biodiversity assessment framework: making biodiversity part of corporate social responsibility, Impact Assessment and Project Appraisal, 23, 1, s. 37-46.
  6. Wilkin J. 2010: Wielofunkcyjność rolnictwa - nowe ujęcie roli rolnictwa w gospodarce i społeczeństwie, [W:] J. Wilkin (red.), Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne, Wyd. IRWiR PAN, Warszawa.
  7. Zegar J. S. 2011: Szanse rolnictwa zrównoważonego na terenach Natura 2000, [W:] A. Bołtromiuk (red.), Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju gmin objętych siecią Natura 2000, IRWiR, Warszawa, s. 293-324.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu