BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chądrzyński Mariusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Ekonomiczne aspekty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego
Economic Aspects of the Innovative Activity of Enterprises of the Food Industry
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 6, s. 39-44, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Przemysł spożywczy, Innowacje, Innowacyjność przedsiębiorstw
Food industry, Innovations, Enterprise innovation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań było przedstawienie wybranych ekonomicznych aspektów związanych z działalnością innowacyjną przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce. Wykorzystano dostępne źródła wtórne. Zastosowano następujące narzędzia badawcze: analizę krytyczną, analizę stanu badań, analizę opisową. Przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego w większości wprowadzają innowacje imitacyjne. W badanym okresie wystąpiła tendencja spadkowa wysokości nakładów na działalność innowacyjną oraz stopnia odnowienia. Widoczna była istotna dodatnia korelacja między nakładami na działalność innowacyjną a udziałem produkcji sprzedanej wyrobów innowacyjnych w produkcji sprzedanej wyrobów ogółem. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present some economic aspects related to innovation activities of enterprises of the food industry in Poland. It stayed drafted based on secondary available sources. The following research tools were applied: critical analysis, analysis of the state of examinations, descriptive analysis. Enterprises of the food industry largely are introducing imitative innovations. In the analysed period a downward trend of the amount of the expenditure on the innovative activity and the degree of renovating appeared. Essential positive correlation is visible between the expenditure on the innovative activity and the participation of the sold production of innovative products in the sold production of products with the whole. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Innovation Union Scoreboard 2011. Enterprise and Industry. 2012: Printed in Belgium, European Union, s. 70.
  2. Juchniewicz M. 2009: Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w kontekście innowacyjności sektora niskiej techniki, Rocz. Nauk. SERiA, t. XI, z. 1, s. 164-165.
  3. Rocznik statystyczny przemysłu. 2005-2012: Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
  4. Science, technology and innovation in Europe 2012 edition. 2012: Printed in Belgium, European Union, s. 26-33.
  5. Siekierski J. 2011: Innowacyjność w przemyśle spożywczym Unii Eurpoejskiej i Polski, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Ekonomia nr 1(17), Tarnów, s. 223-234.
  6. Szczepaniak I. 2010: Ekonomiczna ocena innowacyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, Przemysł Spożywczy, listopad 2010, t. 64, Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT Sp. z o.o., Warszawa, s. 6.
  7. Wyniki szczytu RE. 2004. Konkurencyjność i innowacje. Rozdział III. Sekcja II, Bruksela.
  8. Zadura-Lichota P. (red.). 2010: Innowacyjność 2010, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, s. 9.
  9. Zadura-Lichota P. (red.). 2013: Świt innowacyjnego społeczeństwa. Trendy na najbliższe lata, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, s. 121.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu