BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czyżykowska Magdalena (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Title
Wybrane uwarunkowania i skutki zróżnicowania intensywności nawożenia azotowego pszenicy jarej w gospodarstwach rolniczych województwa kujawsko-pomorskiego
Selected Conditions and Effects of Differentiation in Nitrogen Fertilization Intensity of Spring Wheat Among the Farms of Kujawsko-Pomorskie Province
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 6, s. 56-62, tab., bibliogr. 32 poz.
Keyword
Zboża, Produkcja zboża, Nawożenie gruntów, Nawozy sztuczne
Corn, Corn productions, Fertilization of land, Artificial fertilizer
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo kujawsko-pomorskie
Kuyavian–Pomeranian Voivodeship
Abstract
Celem badań było określenie czynników wpływających na intensywność nawożenia azotowego pszenicy jarej w gospodarstwach rolniczych województwa kujawsko-pomorskiego. W próbie 72 gospodarstw uprawiających pszenicę jarą w 2012 r. plon, azotochłonność plonu oraz udział zbóż w zasiewach wyjaśniały zmienność poziomu nawożenia azotem w 98%. Z zestawu 27 potencjalnych zmiennych opisujących warunki agrotechniczno-przyrodnicze pola, położenie i organizację gospodarstwa oraz charakteryzujących zarządzającego, w modelu regresji nie znalazło się wiele zmiennych. Nie stwierdzono m.in. statystycznie istotnego wpływu na intensywność nawożenia azotem pszenicy jarej położenia gospodarstwa na obszarach OSN i Natura 2000, uczestniczenia w programach rolnośrodowiskowych oraz wieku i wykształcenia kierownika, jak też tego, czy gospodarstwo stanowi główne źródło dochodów, czy jest następca oraz wielkości obszarowej gospodarstwa. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to determine the factors affecting the intensity of nitrogen fertilization in spring wheat among farms of Kujawsko-Pomorskie Voivodeship. In the sample 72 farms growing spring wheat in 2012 variability of nitrogen fertilization was explained in 98% by yield, yield's nitrogen absorption and the share of cereals in plantings. From the set of 27 potential variables describing agronomic and natural conditions of field, localization and organization of the farm, as well as characteristic of management many were not included in regression model. No statistically significant influence was observed for following factors: farms' location within areas of NVZ or Nature 2000, participation in agrienvironmental programs, age and education of the manager, as well as whether the farm is the main source of income, whether there is a successor and the size of the farm. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Audyt potencjału indywidualnego gospodarstwa rolnego w aspekcie wykorzystania instrumentów wspólnej polityki rolnej. 2012: Program Regionalny, Narodowa Strategia Spójności. Program pilotażowy w województwie kujawsko-pomorskim, voucher badawczy nr VB/02/2012/006.
 2. Biskupski A., Kaus A, Włodek S., Pabin J. 2006: Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem na plonowanie oraz wybrane wskaźniki architektury łanu kilku odmian pszenicy jarej, Pam. Puł., 142, s. 31-41.
 3. Faber A., Pudełko R., Filipiak K., Borzęcka-Walker M., Borek R., Jadczyszyn J., Kozyra J., Mizak K., Świtaj Ł. 2010: Ocena stopnia zrównoważenia rolnictwa w Polsce w różnych skalach przestrzennych, Studia i Raporty IUNG-PIB, 20, s 9-27.
 4. Gąsiorowska B., Makarewicz A., Nowosielska A., Rymuza K. 2006: Efektywność produkcyjna nawożenia azotem różnych odmian pszenicy jare, Pam. Puł., 142, s. 117-125.
 5. Grabiński J. 2012: Ochrona zasiewów w integrowanej produkcji zbóż jarych, Studia i Raporty IUNG-PIB, 30(4), s. 91-103.
 6. Grzebisz W., Diatta J., Hardter R., Cyna K. 2010: Fertilizer consumption patterns in Central European countries - effect on actual yield development trends in 1986-2005 years - a comparative study of the Czech Republic and Poland, Journal of Central European Agriculture, 11(1), s. 73-82.
 7. Hinsinger Ph., Betencourt E., Bernard L., Brauman A., Plassard C., Shen J., Tang X., Zhang F. 2011: P for Two, Sharing a Scarce Resource - Soil Phosphorus Acquisition in the Rhizosphere of Intercropped Specie,. Plant Physiology 156(3), s. 1078-1086.
 8. Jadczyszyn T. 2010: Ocena zrównoważenia gospodarki nawozowej w Polsce [w:] Problemy zrównoważonego gospodarowania w produkcji rolniczej, Studia i Raporty IUNG-PIB, 29(3), s. 135-142.
 9. Jaeck M., Lifran R. 2013: Farmers' Preferences for Production Practices: A Choice Experiment Study in the Rhone River Delta. Journal of Agricultural Economics (Early View), doi: 10.1111/1477-9552.12018.
 10. Kocoń A. 2012: Perspektywy stosowania mikroelementów w uprawach rolniczych, Studia i Raporty IUNG-PIB, 25, s. 43-51.
 11. Kopiński J. 2012: Wyniki produkcyjne i ekonomiczne gospodarstw rolniczych o różnych kierunkach produkcji, Studia i Raporty IUNG-PIB, 29(3), s. 91-102.
 12. Kopiński J. 2010: Bilans azotu w Polsce na tle zmian intensywności produkcji rolniczej, Studia i Raporty IUNG-PIB, 20, s. 39-51.
 13. Krasowicz S., Oleszek W., Horabik J., Dębicki R., Jankowiak J., Stuczyński T., Jadczyszyn J. 2011: Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski, Polish Journal of Agronomy, 7, s. 43-58.
 14. Kufel T. 2011: Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL. Wyd. trzecie, zmienione. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, ss. 1-212.
 15. Larochelle C., Alwang J. 2013: The Role of Risk Mitigation in Production Efficiency: A Case Study of Potato Cultivation in the Bolivian Andes, Journal of Agricultural Economics, 64(2), s. 363-381.
 16. Ma S., Swinton S. M., Lupi F., Jolejole-Foreman C. 2012: Farmers' Willingness to Participate in Payment-for-Environmental-Services Programmes, Journal of Agricultural Economics, 63(3), s. 604-626.
 17. Mulvaney R. L., Khan S. A., Ellsworth T. R. 2009: Synthetic Nitrogen Fertilizers Deplete Soil Nitrogen: A Global Dilemma for Sustainable Cereal Production,. J. Environ. Qual. 38(6), s. 2295-2314, doi:10.2134/jeq2008.0527.
 18. Muth D. Jr., Bryden K. M. 2012: A Conceptual Evaluation of Sustainable Variable-Rate Agricultural Residue Removal, J. Environ. Qual., 41(6), s. 1796-1805.
 19. Piwowar A. 2011: Innowacje w zakresie nawożenia mineralnego i ich praktyczne zastosowanie, Post. Nauk Roln., 3/2011, s. 47-56.
 20. Pruszyński S. 2012: Ochrona roślin w rolnictwie zrównoważonym, Studia i Raporty IUNG-PIB, 29(3), s. 143-155.
 21. Rickard S. 2004: CAP reform, competitiveness and sustainability, Journal of the Science of Food and Agriculture, 84(8), s. 745-756.
 22. Rutkowska A. 2012: Stan obecny i perspektywy stosowania środków wspomagających uprawę roślin, Studia i Raporty IUNG-PIB, 25, s. 53-67.
 23. Skevas T., Stefanou S. E., Lansink A. O. 2012: Can economic incentives encourage actual reductions in pesticide use and environmental spillovers? Agricultural Economics, 43(3), s. 267-276.
 24. Sobczyński T. 2009: Level of sustainability of farms in region (790) Greater Poland and Silesia against other FADN regions. [W:] Understanding the Requirements for Development of Agricultural Production and of Rural Areas in the Kuyavian-Pomeranian Province as a Result of Scientific Research, E. Śliwińska, E. Spychaj-Fabisiak (eds), Wyd. Ucz. UTP, Bydgoszcz, s. 453-469.
 25. Szczepaniak W., Barłóg, P., Łukowiak R., Przygocka-Cyna K. 2013: Effect of balanced nitrogen fertilization in four- year rotation on plant productivity. Journal of Central European Agriculture, 14(1), s. 64-77.
 26. Teklewold H., Kassie M., Shiferaw B. 2013: Adoption of Multiple Sustainable Agricultural Practices in Rural Ethiopia, Journal of Agricultural Economics (Early View), doi: 10.1111/1477-9552.12011.
 27. Temmea A. J. A. M., Verbung P. H. 2011: Mapping and modelling of changes in agricultural intensity in Europe. Agriculture, Ecosystems and Environment, 140(1-2), s. 44-56.
 28. Tilman D., Balzer Ch., Hill J., Befort B. L. 2011: Global food demand and the sustainable intensification of agriculture. PNAS December 13, 2011, 108(50), s. 20260-20264. www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas. 1116437108.
 29. Valkama E., Salo T., Esala M., Turtola E. 2013: Nitrogen balances and yields of spring cereals as affected by nitrogen fertilization in northern conditions: A meta-analysis, Agriculture, Ecosystems and Environment, 164(1), s. 1-13, http://dx.doi.org/10.1016/j.agee.2012.09.010.
 30. Wilkinson J. M., Audsley E. 2013: Options from life-cycle analysis for reducing greenhouse gas emissions from crop and livestock production systems, International Journal of Agricultural Management, 2(2), s. 70-80.
 31. Wrzaszcz W. 2012: Ocena zrównoważenia gospodarstw rolnych na podstawie danych Polskiego FADN, Studia i Raporty IUNG-PIB, 29(3), s. 65-89.
 32. Zegar J.S., Wrzaszcz W. 2012: Sustainable agriculture in the light of the selected criteria - a microeconomic view, [W:] J.S. Zegar (red.), From the research on socially-sustainable agriculture, PW 2011-2014, nr 33.1 (14), IERiGŻ, r_33.1_b5_net.pdf, s. 41-118.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu