BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Daniłowska Alina (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Rola kredytów preferencyjnych w finansowaniu inwestycji w rolnictwie w Polsce
Role of the Preferential Credits in Financing of Agricultural Investment in Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 6, s. 63-68, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Rolnictwo, Inwestycje w rolnictwie, Finansowanie inwestycji, Kredyt preferencyjny
Agriculture, Investments in agriculture, Investment financing, Preferential loan
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań była ocena roli kredytów preferencyjnych w finansowaniu inwestycji w polskim rolnictwie w latach 2000-2011. Pod uwagę wzięto inwestycje w środki trwałe z wyłączeniem ziemi. Z przeprowadzonej analizy wynika, że znaczenie kredytów preferencyjnych w realizacji inwestycji było w badanym okresie znaczne, o czym świadczy prawie 60-proc. przeciętna relacja wartości inwestycyjnych kredytów preferencyjnych do wartości nakładów inwestycyjnych. W badanym okresie można wyróżnić dwa podokresy. W pierwszym obejmującym lata 2000-2007, rola kredytów była duża, o czym świadczy wysoki poziom wspomnianej relacji. W drugim podokresie (2008-2013) znaczenie tych kredytów zmniejszyło się znacznie, co mogło być wynikiem możliwości finansowania inwestycji oferowanych w ramach WPR, jak również kryzysu finansowego. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to evaluate the role of the preferential investment credit in financing the investment in the Polish agriculture in years 2000-2011. In analyses, the investment outlays without investment for the purchasing of the agricultural land were taken into consideration. The analyzes showed the significant role of the preferential credit in financing the investment. The average value of the indicator investment preferential credit value/ investment outlays was at 60%. In respect to the level of the indicator, the examined period can be divided into two sub periods. During the first one, which covers 2000-2007, the role of the credit was crucial. In the second one (2008-2011), the importance of the credit decreased noticeably. Partly, it stemmed from the offer of the support measures under the CAP and the financial crisis. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Daniłowska A. 2007: Poziom, zróżnicowanie oraz uwarunkowania kosztów transakcyjnych kredytów i pożyczek rolniczych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
  2. Józwiak W. 1999: Mikroekonomiczne efekty kredytów preferencyjnych udzielonych gospodarstwom rolniczym w Polsce w latach 1994-1999, IERiGŻ, Warszawa.
  3. Reyes A.. Lensink R.. Kuyvenhoven A.. Moll H. 2012: Dynamics of Investment for Market-Oriented Farmers in Chile, IAAE Conference. August 18-24. 2012, Foz do Iguaçu, Brazil, http://ageconsearch.umn.edu
  4. Rocznik statystyczny. 2001-2012: GUS, Warszawa.
  5. Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich. 2006-2012: GUS, Warszawa.
  6. Sprawozdania z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za lata 2000-2011. 2001-2012: ARiMR, Warszawa.
  7. The State of Food and Agriculture. 2012: Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome.
  8. Von Pischke J.D. 2001: Public Policy and preconditions for sustainable rural finance systems, [W:] Agricultural Finance and Credit Infrastructure in Transition Economies, OECD Proceedings, OECD Centre for Co-operation with Non-Member, s. 35-52.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu