BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Filipiak Tadeusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Grupy producentów owoców i warzyw w Polsce
Producers Groups of Fruit and Vegetables in Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 6, s. 69-75, tab., bibliogr. 27 poz.
Keyword
Produkcja owoców, Owoce, Warzywa, Organizacje producenckie
Production of fruits, Fruit, Vegetables, Producer organisations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań była ocena funkcjonowania grup i organizacji producentów owoców i warzyw w Polsce. Sektor owoców i warzyw odgrywa duże znaczenie w UE i w Polsce. Stopień zrzeszania się producentów owoców i warzyw jest zróżnicowany w poszczególnych krajach. W latach 2004-2012 powstało 78 uznanych organizacji producentów owoców i warzyw oraz 237 wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw. Łączna pomoc finansowa wsparcia dla grup i organizacji wyniosła ok. 4,3 mld zł, głównie została przeznaczona na cele inwestycyjne dla wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw. Niestety wsparcie dla wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw od 5 kwietnia 2012 r. zostało ograniczone. Może to spowolnić w dalszej perspektywie procesy integracji w sektorze owoców i warzyw. (abstrakt oryginalny)

The paper aims to present the process of creation and formation of producers' groups of fruit and vegetables in Poland. It was found that the fruit and vegetable sector plays an important role in Poland and the European Union. The share of this sector in the global agricultural production and the degree of association of producers in different countries varies. Groups and organizations of fruit and vegetables in Poland to 14 April 2013, received a total of about 4.3 billion PLN of financial assistance, mainly for pre-established groups of fruit and vegetables intended for investments (almost 95% of the financial support). Unfortunately, on 5 April 2012, the European Commission adopted a regulation implementing mitigation assistance to pre-established groups of fruit and vegetables to the amount of 10 million EUR per year for the new Member States, which in real abolishes the financing of new investments in the sector. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamowicz M., Lemanowicz M. 2007: The possibilities of government's finance support for agri-producer groups In Poland, Economic Science for Rural Development Conference Proceedings. Issue 14, s. 95-101.
 2. Agricultural Cooperatives in Europe Main Issues and Trends, 2010: COPA - COGECA.
 3. Bieniek-Majka M. 2012: Proces integracji grup producentów owoców i warzyw w Polsce w latach 2004-2012, Wieś Jutra, nr11/12 (172/173), Warszawa.
 4. Bieniek-Majka M. 2011: Korzyści i bariery tworzenia grup producentów owoców i warzyw, Rocz. Nauk. Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, nr 4/11, Bydgoszcz.
 5. Bijman J., Wollni M. 2008: Producer organizatoins and vertical coordination an economic organization theory perspective, Materiały konferencyjne przygotowane na International Conference on Cooperative Studies (ICCS), 7-8 October 2008, Köln, Niemcy.
 6. Biuletyn informacyjny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 2012: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, nr 6.
 7. Camanzi L., Malorgio G., Azcarate T. 2009: The role Producer Organizations In supply cocentration and marketing between European Countries In fruit and vegetbale sector, Materiały konferencyjne przygotowane na 113th EAAE Seminar "A resilient European food industry and chain in a challenging world", Chania, Crete, Greece, 3-6 September 2009.
 8. Chlebicka A. 2011: Czynniki wpływające na sukces grup producentów rolnych, Journal of Agribusiness and Rural Development nr 4(22) 2011, s. 31-39, Poznań.
 9. Chlebicka A., Falkowski J., Wołek T., 2008: Powstawanie grup producentów rolnych a zmienność cen, FAPA, Warszawa.
 10. Kożuch A. 2008: Współpraca jako czynnik kształtowania pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw. Wydawnictwo SERiA, nr 10, zeszyt 1, str. 190-195.
 11. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW). 2013. Grupy producentów rolnych, http://ksow.pl/grupy-producentow-rolnych/warto-wiedziec.html, dostęp 3.07.2013.
 12. Krzyżanowska K. 2012: Podstawy prawne funkcjonowania grup producentów owoców i warzyw w nowej perspektywie finansowej, [W:] K. Krzyżanowska (red.), Społeczno-ekonomiczne determinanty rozwoju obszarów wiejskich, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 45-55.
 13. Krzyżanowska K. Trajer M. 2011: Pomoc finansowa dla grup producentów rolnych w ramach działania 142 "Grupy producentów rolnych PROW" 2007-2013, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Seria Studia i Materiały, nr 56, s. 85-94.
 14. Mickiewicz A., Wawrzyniak B. 2011: Kierunki rozwoju systemu wsparcia dla grup producentów rolnych, Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 2(20)2011, s. 103-113.
 15. Nowak A. 2011: Rural producers horizontal integration as innovation symptom as well as its opportunites, Contemporary Management Quartely, Współczesne Zarządzanie, vol. 4, s. 163-171.
 16. Ocena Średniokresowa PROW 2007-2013. 2010: Badanie przeprowadzone na zlecenie MRiRW przez Konsorcjum Agrotec Polska Sp. z o.o., IERiGŻ-PIB, IUNG-PIB, listopad 2010, t. 1, s. 248-250.
 17. Przegląd unijnego systemu regulacji sektora owoców i warzyw, Konsultacje społeczne w sprawie wariantów strategicznych i oceny ich skutków. 2012: Komisja Europejska DG ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, źródło: http://ec.europa.eu/agriculture/fruit-and-vegetables/policy/consultation/consultation-paper_pl.pdf, dostęp 20.06.2013.
 18. Rocznik rolnictwa 2011. 2012: GUS, Warszawa.
 19. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 302/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw.
 20. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania (Dz.U. 2009 r., Nr 5, poz. 27).
 21. Sprawozdania z działalności ARiMR za lata 2004-2011. 2013: ARiMR, Warszawa.
 22. Sprawozdania z działalności ARR za lata 2004-2011: 2013: ARR, Warszawa.
 23. Spychalski G. 2007: Wspieranie działalności grup producentów rolnych w polskiej polityce rolnej. Acta Oeconomia, nr 6(4), s. 95-103.
 24. Support for Farmers' Cooperatives. 2012: Raport Komisji UE, Final Report, European Commission.
 25. Towards self-supporting farmers' organizations. 1992: IFAP, International Federation of Agricultural Producers.
 26. Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz.U. z 2011 r. nr 145, poz. 868).
 27. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz zmianie innych ustaw, Dz.U., nr 88, poz. 983 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu