BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Franc-Dąbrowska Justyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Płynność finansowa w przedsiębiorstwach rolniczych - specyfika czy klasyka?
Liquidity in Agricultural Enterprises - Specificity or the Classics?
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 6, s. 83-89, bibliogr. 34 poz.
Keyword
Płynność finansowa, Przedsiębiorstwo rolne, Płynność finansowa przedsiębiorstwa
Financial liquidity, Agricultural enterprises, Enterprises financial liquidity
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem pracy było porównanie wyników badań dotyczących płynności finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw rolniczych, a także zweryfikowanie potrzeby jej liczenia. Stwierdzono, że wzorcowe wskaźniki płynności mogą stanowić punkt odniesienia w ocenie płynności. Ich wartości mają jednak znaczenie drugorzędne, a podstawowym wymogiem dla każdego przedsiębiorcy jest zdolność do "swobodnego" zakupu surowców do produkcji i terminowe regulowanie zobowiązań bieżących. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the results of research of literature on liquidity ratios, with particular emphasis on agricultural enterprises. It was found that standard liquidity ratios may serve as a benchmark in assessing liquidity. Their values are, however, of secondary importance, a fundamental requirement for any business is flexibility in purchases of raw materials for the production of timely payment of current liabilities. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bereżnicka J. 2011: Zadłużenie i płynność finansowa a koszt kapitału, Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 91.
 2. Bieniasz A., Gołaś Z. 2006: Istota i zróżnicowanie płynności finansowej gospodarstw rolnych, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu - CCCLXXVII (2006).
 3. Bień W. 2008: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 4. Czyżkowska M. 2006: Cash pooling jako zaawansowana metoda zarządzania zasobami finansowymi, M. Winiarski (red.), Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, t. 4.
 5. Franc-Dąbrowska J. 2008a: Ocena płynności finansowej przedsiębiorstw rolniczych, Zag. Ekon. Roln., nr 1.
 6. Franc-Dąbrowska J. 2008b: Jak kształtowano płynność szybką i natychmiastową w przedsiębiorstwach rolniczych? Zesz. Nauk. SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 64.
 7. Franc-Dąbrowska J. 2010: Teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarowania zyskiem w przedsiębiorstwach rolniczych, Rozprawy Naukowe i Monografie 365, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 8. Franc-Dąbrowska J. 2011; Pułapka płynności Keynesa a dylematy oceny płynności przedsiębiorstw rolniczych, Zesz. Nauk. SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 91.
 9. Jaworski J. 2009a: Pomiar i analiza przyczynowa płynności finansowej w polskim mikroprzedsiębiorstwie, Przegląd Organizacji,, nr 7-8/2009.
 10. Jaworski J. 2009b: Pomiar i preliminowanie zapotrzebowania na gotówkę w małym przedsiębiorstwie, [W:] B. Bernaś (red.), Zarządzanie finansami - teoria i praktyka, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 48.
 11. Kiwała A. 2010: Zarządzanie środkami pieniężnymi w małych przedsiębiorstwach, [W:] R. Knosala (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 1, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania, Opole.
 12. Kondraszuk T. 2008: Specyficzne elementy oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw rolniczych na przykładzie PFADN1 i MSR2 41 "Rolnictwo", Zesz. Nauk. SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 66.
 13. Kulawik J. 1995: Kapitał w rolnictwie, Studia i Monografie, nr 76, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa.
 14. Kulawik J., Kagan A. 2013: Wnioski z Rankingu, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Agencja Nieruchomości Rolnych, Warszawa, www.ierigz.waw.pl/publikacje/poza-seria/1361368486, dostęp 13.03.2013.
 15. Majewski E., Ziętara W. 1997: System celów w rolniczych gospodarstwach rodzinnych, Zag. Ekon. Roln., nr 6.
 16. Michalski G. 2004: Definicja i znaczenie krótkoterminowej płynności finansowej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej We Wrocławiu, nr 1042.
 17. Mańko S., Sobczyński T., Sass R. 2008: Zmiany poziomu zrównoważenia płynności finansowej w gospodarstwach rolniczych UE w latach 1989-2005, Zesz. Nauk. SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 64.
 18. Nesterak J., Żmuda J. 2005: Statyczna a dynamiczna ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa, Zesz. Nauk., Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie, z. 3, Kraków.
 19. Opler T., Pinkowitz L., Stulz R., Williamson R. 1999: The Determinants and Implications of Corporate Cash Holdings, Journal of Financial Economics, 52.
 20. Paszko D. 2010: Zróżnicowanie płynności finansowej na przykładzie wybranych gospodarstw sadowniczych, Zesz. Nauk. Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa Im. Szczepana Pieniążka, t. 18.
 21. Pawlonka T. 2011a: Płynność finansowa a wielkość kapitału obrotowego w wybranych przedsiębiorstwach branży mięsnej, Zesz. Nauk. SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 92.
 22. Pawlonka T. 2011b; Płynność finansowa a cykl konwersji gotówki w wybranych przedsiębiorstwach branży mięsnej, Rocz. Nauk Roln., seria G, t. 9, z. 2.
 23. Postek Ł., Puchalska K.2012; Rola czynników strukturalnych w kształtowaniu się wskaźnika płynności gotówkowej polskiego sektora przedsiębiorstw, Bank i Kredyt, 43(5).
 24. Ranking 300 najlepszych przedsiębiorstw rolnych w 2011 r., Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Agencja Nieruchomości Rolnych, Warszawa, www.ierigz.waw.pl/publikacje/poza-seria/1361368486, dostęp 13.03.2013.
 25. Sierpińska M., Jachna T. 2004: Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych, PWN, Warszawa.
 26. Stachowiak M. 2006: Rentowność i płynność finansowa zakładu prowadzącego gospodarkę rybną przy zachowaniu nienaruszalności ekosystemu w latach 2002-2004, Zesz. Nauk. Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Rolnictwo LXXXVII, nr 540.
 27. Wasilewska E. 2011: Model szybkiego testu płynności finansowej, Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 89.
 28. Wasilewski M. 2004: Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania gospodarowania zapasami w przedsiębiorstwach rolniczych, Rozprawy Naukowe i Monografie, nr 288, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 29. Wasilewski M., Gałecka A. 2010: Płynność finansowa gospodarstw rolniczych położonych w województwie lubelskim, Zesz. Nauk. SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 82.
 30. Zawadzka D. 2009: Znaczenie zobowiązań krótkoterminowych w finansowaniu przedsiębiorstw w Polsce - analiza porównawcza według sekcji PKD, Zesz. Nauk. SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 76.
 31. Zawadzka D., Ardan R., Szafraniec-Siluta E. 2011: Płynność finansowa a rentowność przedsiębiorstw rolnych w Polsce - ujęcie modelowe, Zesz. Nauk. SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 88.
 32. Zuba M. 2009: Związek rentowności i płynności finansowej przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, seria Ekonomia, nr 1(1/2009).
 33. www.biznes.pwn.pl/haslo/3963283/przedsiebiorstwo-rolne.html, dostęp 09.03.2013 r.
 34. www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-1619.htm, dostęp 14.03.2013 r.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu