BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gruziel Kinga (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Szacunki kosztów procesu fiskalnego podatku rolnego
Estimates of the Costs of the Fiscal Process of Agricultural Tax
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 6, s. 104-108, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Podatek rolny, Stawki podatkowe, Polityka fiskalna
Agricultural tax, Tax rates, Fiscal policy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono wyniki badań dotyczących kosztów procesu fiskalnego podatku rolnego na przykładzie gminy wiejskiej położonej w województwie zachodniopomorskim. Do określenia kosztów procesu fiskalnego wykorzystano kategorie kosztów wymiaru i poboru podatku rolnego oraz ich relacje do wpływów z tytułu podatku rolnego. Na przykładzie analizowanej gminy potwierdzono występujące w literaturze przedmiotu twierdzenie o stopniu fiskalizmu na poziomie około 10%. Teza ta potwierdziła się w analizowanej gminie, w której wskaźnik fiskalizmu nie przekroczył poziomu 10%, a istotnymi czynnikami kształtującymi efektywność procesu fiskalnego były m.in.: niskie wpływy z podatku rolnego, wydatki o charakterze rzeczowym, wykorzystywanie ulg i zwolnień podatkowych. (abstrakt oryginalny)

The paper presents results of research on the process of fiscal costs of agricultural tax on the example of rural located in Zachodniopomorskie voivodship. To determine the cost of the process of fiscal used categories the costs of assessment and collection of agricultural tax and its relationship to the proceeds from the agricultural tax. For example, analyzed the municipality confirmed that occur in the literature claim a degree of fiscal stringency at a level of about 10% [Grądalski 2006 Gruziel 2012]. This thesis was confirmed in the analyzed community, wherein, the tax burden does not exceed 10%, and important factors influencing efficiency of fiscal determined, among others. :low income tax return, expenditure in property, use of tax deductions and exemptions. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dziemianowicz R. 2009: Nadmierny fiskalizm: Bariera czy stymulator funkcjonowania sektora publicznego? Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. Optimum - studia ekonomiczne, nr 4(40), s. 138.
  2. Gill J. 2003: The nuts and bolts of revenue administration reform, Strona Banku Światowego: www1.worldbank.org/publicsector/tax/NutsBolts.pdf., s. 1-2.
  3. Grądalski F. 2004: Wstęp do teorii opodatkowania, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 101-103, 161-167.
  4. Grądalski F. 2006: System podatkowy w świetle teorii optymalnego opodatkowania, Szkoła Główna Handlowa, s. 90-95.
  5. Gruziel K. 2012: Koszty procesu fiskalnego podatku rolnego na przykładzie gmin wiejskich z województwa małopolskiego, Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 99, s. 409-420.
  6. Tegler E. 1992: Funkcje systemu podatkowego i ocena jego poprawności, [W:] System podatkowy, Zagadnienia teoretyczno-prawne, Wydawnictwo UŁ, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica, s. 102.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu