BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Antonowicz Alicja (Uniwersytet Gdański)
Title
Wykorzystanie koncepcji franchisingu w Polsce w latach 1989-2008
The Use of Franchise Concept in Poland in Years 1989-2008
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, nr 3 (52), s. 207-218, wykr., bibliogr. 17 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Franchising, Zastosowania franchisingu, Przedsiębiorstwo franchisingowe, Sieci franczyzowe
Franchising, Franchise application, Franchise enterprise, Franchising networks
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule autorka prezentuje franchising jako jedną ze współczesnych strategii marketingowych, która umożliwia przedsiębiorcom nie tylko dystrybuowanie swoich produktów i usług, lecz przede wszystkim zapewnia bezkapitałowy rozwój rynkowy. Autorka zwraca uwagę na różnorodność sposobów pojmowania koncepcji franchisingu, która skutkuje niezwykle bogatym spectrum definicji franchisingu dostępnych w polskiej i zagranicznej literaturze ekonomicznej. W dalszej kolejności autorka wyjaśnia na czym polega "gorączka franchisingowa" i przedstawia skalę zjawiska na świecie, ze wskazaniem na kontynenty i kraje, które formułę franchisingu wykorzystują w najszerszym stopniu. Zasadniczą treść artykułu stanowi natomiast prezentacja polskiego rynku franchisingu - od początków jego istnienia do chwili obecnej. Autorka zwraca szczególną uwagę na zmiany, jakie nastąpiły w 20-letnim okresie obecności franchisingu w polskiej gospodarce oraz wskazuje na perspektywy i dalsze kierunki rozwoju tej formy współdziałania przedsiębiorstw w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The article presents franchising as one of the modern marketing strategies, which enables entrepreneurs not only to distribution of products and services, but mainly provides a noncapital market development. The author indicates that there are various ways to understand franchise concept, which results in number of different definitions in both Polish and foreign economic literature. Moreover, the author explains "franchise fever" term and presents the scale of this phenomenon in the world, pointing out the continents and countries which use the franchise formula to the highest extent. The major part of the article presents Polish franchise market, from the beginning till nowadays. The author explores economic changes in 20-year presence of franchising, shows perspectives and directions of franchising development in Poland. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bagan-Karluta K.: Umowa franchisingu, C.H.BECK, Warszawa 2001.
 2. Ph. Kotler P.: Marketing, REBIS, Warszawa 2005.
 3. Lewandowska L.: Niekonwencjonalne formy finansowania przedsiębiorczości, ODDK, Gdańsk 1999.
 4. Mendelsohn M., Acheson D.: Franchisin,. POLTEXT, Warszawa 1992.
 5. Negocjacje w transferze technologii, UNIDO, Warszawa 2003.
 6. Pokorska B.: Franchising w rozwoju procesów integracji w handlu, Handel Wewnętrzny 2003, nr 4-5.
 7. Pokorska B.: Przedsiębiorca w systemie franczyzowym, PARP, Warszawa 2004.
 8. Raport 2006/2007: Rynek franczyzy i systemów agencyjnych w Polsce, PROFIT SYSTEM, Warszawa 2007.
 9. Raport o franchisingu w Polsce 2003/2004, PROFIT SYSTEM, Warszawa 2004.
 10. Raport o franczyzie i systemach agencyjnych w Polsce 2005/2006, PROFIT SYSTEM, Warszawa 2006.
 11. Raport o franczyzie w Polsce 2008, PROFIT SYSTEM, Warszawa 2008.
 12. Raport o franczyzie w Polsce 2009, PROFIT SYSTEM, Warszawa 2009.
 13. Raport o polskim rynku franchisingu 2004/2005, PROFIT SYSTEM, Warszawa 2005.
 14. Steinerowska-Streb I.: Alianse strategiczne małych i średnich przedsiębiorstw, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2006, nr 9.
 15. Steinerowska-Streb I.: Różnice kulturowe a marketing globalny, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2004, nr 7.
 16. Wyszkowska-Kuna J.: Handel usługami w procesie integracji europejskiej, WYD. UŁ, Łódź 2005.
 17. Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w 2008 r., GUS, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu