BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hadyński Jakub (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Regionalne aspekty jakości życia w obszarach wiejskich Unii Europejskiej
The Regional Aspects of Quality of Life of EU's Rural Areas
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 6, s. 109-112, rys., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Obszary wiejskie, Jakość życia, Zróżnicowanie regionalne
Rural areas, Quality of life, Regional diversity
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem badań była ocena jakości życia w ujęciu regionalnym. Badania dotyczyły jednostek obszarowych na poziomie NUTS 2 w krajach UE. Analizy przeprowadzono przy wykorzystaniu syntetycznego wskaźnika jakości życia. Dotyczyły one 273 regionów NUTS 2 oraz zidentyfikowanych w badaniach 32 regionów typowo wiejskich, w których 100% osób zamieszkuje obszary przeważająco wiejskie. Badania wskazały na istotne regionalne zróżnicowanie jakości życia w UE, przy czym różnice te występują zarówno w ujęciu krajów, regionów NUTS 2, jak i regionów typowo wiejskich UE. (abstrakt oryginalny)

This paper discusses the measurement of quality of life at a regional level. This study refers to regions belonging to the second level NUTS 2 regions in the European Union. Analysis was conducted using the synthetic indicator of quality of life. Thus, 273 NUTS 2 regions were taken into consideration along with 32 typically rural regions identified in this study, of which 100% people live in predominantly rural areas. The results of this study indicate significant regional diversification in the quality of life in the EU. The dissimilarities exist at the level of countries, NUTS 2 regions, as well as at the EU's typical rural regions. The regional level indicator is spatially correlated. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Borys T., Rogala P. red. 2008: Jakość życia na poziomie lokalnym - ujęcie wskaźnikowe, Wyd. Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa.
  2. Eurostat 2006, 2007, 2008 ,2009, 2010: http://epp.eurostat.ec.europa.eu /portal/ page/ portal/ eurostat/ home/.
  3. Hall J., Giovannini E., Morrone A., Ranuzzi G. 2010: A Framework to Measure the Progress of Societies. OECD Statistics Working Papers, 2010/05, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/5 km4k7mnrkzw-en, (OECD Podstawy pomiaru rozwoju społeczeństw 2010).
  4. Konieczyńska Z., Jarema M. 1996: Badanie jakości życia jako próba integralnego podejścia do problemów pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, Sztuka leczenia, s. 49-56.
  5. OECD 2012: http://hdr.undp.org/en/statistics
  6. Territorial Indicators of Employment. Focusing on Rural Development. 1994: OECD. http://www.oecd.org/findDocument/0,2350,en_ 2649_34419_1_ 119699_1_1_ 37429,00.htm: Paris: OECD.
  7. Wyjść poza PKB - Pomiar postępu w zmieniającym się świecie. 2011: P7_TA(2011)0264; Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie wyjścia poza PKB - pomiar postępu w zmieniającym się świecie (2010/2088 (INI)); (2012/C 380 E/11). Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. 11.12.2012. C 380 E/81.
  8. Zeliaś A. (red.) 2004: Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu