BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kalinowski Sławomir (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Smoluk-Sikorska Joanna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Jabłońska-Porzuczek Lidia (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Wybrane elementy konkurencyjności przedsiębiorstw przetwórstwa owocowo-warzywnego
The Selected Elements of Fruit and Vegetable Companies' Competitiveness
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 6, s. 113-118, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Przetwórstwo owocowo-warzywne, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Strategia konkurencji, Potencjał rozwojowy
Fruit and vegetables processing, Enterprise competitiveness, Competition strategy, Development potential
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań była prezentacja wyników badań ankietowych dotyczących strategii konkurencyjności, prowadzonych wśród 32 przedsiębiorstw sektora owocowo-warzywnego w latach 2010-2013 r. Grupa badawcza została dobrana w sposób celowy i były to jednostki w ramach działu EKD15.3. Z badań wynika, że przedsiębiorstwa wysoko oceniają własne źródła przewagi konkurencyjnej, zwłaszcza w zakresie funkcji i jakości produktów, najsłabiej zaś oceniany jest udział w rynku i ekologizacja oferty produktowej. Mimo pozytywnej opinii na temat przewagi rynkowej nad konkurentami, badani rzadko wskazują na wprowadzanie innowacji, nowych technologii lub reagowanie na potrzeby konsumentów jako źródła tej przewagi. W opinii większości badanych w ich przedsiębiorstwach istnieją dobre warunki dla przewagi jakościowej oraz osiągnięcia specjalizacji technologicznej i produktowej. Z badań wynika, że przedsiębiorstwa wykazują duży potencjał rozwojowy i mają silną pozycję na rynku. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to present results of inquiry research concerning competitive strategies, conducted in 32 companies of fruit and vegetable sector in years 2010-2013. The research group was chosen in purposeful selection and they were units functioning in 15.3 NACE section. The conducted research proves that companies quite high evaluate their own sources of competitive advantage, particularly in the area of functions and quality of products In turn, share in market and ecologization of the product offer got the lowest notes. Despite positive opinion on market advantage over competitors, the investigated rarely indicate introduction of innovation, new technologies or reaction consumer needs as sources of the advantage. In the opinion of the majority of the investigated in their companies, there exist good conditions for quality advantage and achievement of technological and product specialization. The research proves that the enterprises have development potential and strong market position. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Adamkiewicz H.G. 1999: Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, Wyższa Szkoła Morska w Gdyni, Gdynia.
  2. Bednarz J. 2013: Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynkach europejskich na przykładzie wybranych branż, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 140-141.
  3. Gorynia M. (red.). 2002: Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  4. Gorynia M. 2009: Konkurencyjność w ujęciu mikroekonomicznym, [W:] M. Gorynia, E. Łaźniewska (red.), Kompendium wiedzy o konkurencyjności, PWN, Warszawa.
  5. Porter M.E. 1990: The Competitive Advantage of Nations, MacMillan, London, s. 45-56.
  6. Pierścionek Z. 2003: Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa, s. 179.
  7. Porter M.E. 2006: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, MTBiznes, Warszawa, s. 23-71.
  8. Pierścionek Z. 2007: Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa, s. 199-275.
  9. Urban R., Szczepaniak I., Mroczek R. 2010: Polski sektor żywnościowy w pierwszych latach członkostwa (synteza), IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 69.
  10. Wiśniewska J. 2012: Strategie konkurencji przedsiębiorstw przetwórstwa owocowo-warzywnego w warunkach konwergencji rynku krajowego i zagranicznego, Handel Wewnętrzny, nr 6, s. 30-40.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu