BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kubik Renata (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Title
Wykorzystanie metody DEA do badania efektywności wybranych gospodarstw towarowych według regionów
The Use of DEA Method to Analyze the Effectiveness of Selected Commercial Farms by Region
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 6, s. 154-158, tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Efektywność gospodarowania, Ekonomika rolnictwa, Zróżnicowanie regionalne, Metoda DEA (analiza obwiedni danych)
Business efficiency, Agricultural economics, Regional diversity, Data Envelopment Analysis (DEA)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Do badania efektywności gospodarstw zastosowano nieparametryczną metodę DEA. Umożliwia ona określenie efektywności obiektów z uwzględnieniem wielu nakładów i efektów. Nie wymaga natomiast określenia zależności funkcjonalnej pomiędzy zmiennymi i nadawania im rang. Analizą objęto towarowe gospodarstwa typu zwierzęta ziarnożerne (klasyfikacja FADN) i przedstawiono je w ujęciu regionalnym. Do budowy modelu DEA ukierunkowanego na nakłady, przyjęto następujące zmienne: efekt - wartość dodana netto (SE415), nakłady - czas pracy ogółem (SE011), koszty bezpośrednie (SE281), koszty ogólnogospodarcze (SE336). (abstrakt oryginalny)

To analyze the effectiveness of farms a nonparametric method DEA was used. It allows to determine the effectiveness of objects based on multiple inputs and outputs. It does not require functional form of the frontier. The analysis covers commercial farms grouped into the type granivores (FADN classification) and presented by region. To build the DEA input-orientated model, the following variables were used: output - Farm Net Value Added (SE415), inputs - labour input (SE011), total specific costs (SE281), total farming overheads (SE336). (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Begg D., Fischer S. 1997: Ekonomia. Mikroekonomia, Wydawnictwo PWE, Warszawa, s. 192.
 2. Coelli T.J. 1996: A Guide to DEAP Version 2.1: A Data Envelopment Analysis (Computer) Program, Center for Efficiency and Productivity Analysis (CEPA) Working Papers, No 8/96, s. 43.
 3. Goraj L., Mańko S., Osuch D., Bocian M., Płonka R. 2012: Wyniki Standardowe 2011 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Część I. Wyniki Standardowe, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 29.
 4. Goraj L., Osuch D., Sierański W., Ziętek I. 2010: Plan wyboru próby gospodarstw rolnych Polskiego FADN od roku 2010, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 8-9.
 5. Guzik B. 2009: Podstawowe modele DEA w badaniu efektywności gospodarczej i społecznej, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, s. 33.
 6. Heijman W., Krzyżanowska Z, Gędek S., Kowalski Z. 1997: Ekonomika rolnictwa. Zarys teorii, Wydawnictwo Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa, s. 157.
 7. Kowalski Z. 1992: Wybrane problemy definiowania i oceny efektywności gospodarowania w rolnictwie, Zag. Ekon. Rol., nr 1-3, s. 23.
 8. Małkowski J., Zawadzka D., 2009: Rynek wieprzowiny, Rynek Rolny. Analizy. Tendencje. Oceny, nr 12(226), s. 51.
 9. Małkowski J., Zawadzka D., 2010: Rynek wieprzowiny, Rynek Rolny. Analizy. Tendencje. Oceny, nr 12(238), s. 51.
 10. Manteuffel R. 1979: Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego, PWRiL, Warszawa, s. 137.
 11. Niezgoda D. 1996: Wstęp do teorii procesu produkcji w gospodarstwach rodzinnych, Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Lublin, s. 3.
 12. Rajtar J. 1979: Techniki wytwarzania w rolnictwie, [W:] A. Woś, F. Tomczak (red.), Ekonomika rolnictwa. Zarys teorii, PWRiL, s. 128.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu