BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łącka Irena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Ocena innowacyjności Polski i wybranych krajów ze środkowo-wschodniej Europy
Comparison of Innovativeness of Poland and Selected Countries from Central and Eastern Europe
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 6, s. 183-189, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Innowacyjność, Innowacyjność gospodarki, Polityka innowacyjna państwa
Innovative character, Innovation economy, State innovation policy
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstract
Celem badań była ocena złożonego wskaźnika innowacyjności dla Polski i pozostałych krajów postsocjalistycznych w latach 2004-2012 oraz zbadanie różnych wymiarów innowacyjności wybranych krajów w 2013 r. Pozwoliło to określić oraz porównać silne i słabe strony innowacyjności krajów członkowskich ze środkowo-wschodniej Europy. Innowacyjność jest postrzegana w UE jako najważniejsze źródło konkurencyjności i wzrostu gospodarczego. Kraje członkowskie UE charakteryzują się różnym stopieniem innowacyjności. Szczególnie duże dysproporcje obserwuje się między krajami wysokorozwiniętymi i postsocjalistycznymi. W grupie tych ostatnich państw występuje także duże zróżnicowanie innowacyjności. (abstrakt oryginalny)

Innovativeness is perceived in the European Union as the most important source of competitiveness and economic growth. The members of the EU have different innovation performance. Large disproportions exist between highly developed and post-socialist countries. These latter countries also have high diversity of innovativeness. The summary innovation index for Poland and other post-socialist countries between 2004 and 2012 was compared in this article. Various aspects of innovativeness of selected countries in 2013 were analysed. It allowed to determine and compare the strengths and weaknesses of the innovativeness of EU members from Central and Eastern Europe. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czerniak J. 2013: Polityka innowacyjna w Polsce. Analiza i proponowane kierunki zmian, Difin, Warszawa.
  2. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. 2010: Komisja Europejska, KOM (2010) 2020, Bruksela.
  3. European Innovation Scoreboard 2008. Comparative analysis of innovation performance. 2009: Pro INNO EUROPE, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/proinno/eis-2008_en.pdf.
  4. European Innovation Scoreboard (EIS) 2009. 2010: Pro INNO EUROPE. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/proinno/eis-2009_en.pdf
  5. Geodecki T., Gorzelak G., Górniak J., Hausner J., Mazur S., Szlachta J., Zaleski J. 2012: Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu?, Fundacja Gospodarki i Administracji, Kraków.
  6. Innovation Union Scoreboard 2011. 2012: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2011_en.pdf.
  7. Innovation Union Scoreboard 2013. 2013: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2013_en.pdf.
  8. Łącka I. 2013: Efektywność powiązań nauki z przemysłem w procesach innowacyjnych, Stowarzyszenie Naukowe, Instytut Gospodarki i Rynku, Szczecin.
  9. Orłowski W. 2013: Komercjalizacja badań naukowych w Polsce. Bariery i możliwości ich przełamania, PwC, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu