BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kalinowska Karolina
Title
Outsourcing jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem
Outsourcing as the Method of Company Management
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, nr 3 (52), s. 253-264, rys., tab., wykr., bibliogr. 11 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Outsourcing, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Metody zarządzania
Outsourcing, Enterprise management, Methods of management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawione rozważania nad tematem outsourcingu obejmują jego teoretyczne aspekty, istotę oraz możliwości wykorzystania wśród przedsiębiorstw w Polsce i na świecie. Coraz częściej motywem do podjęcia współpracy outsourcingowej jest nie tylko redukcja kosztów - jak to bywało w znaczeniu pierwotnym outsourcingu - lecz staje się on strategicznym wyborem sposobu funkcjonowania danego przedsiębiorstwa koncentrującego się na swojej kluczowej działalności. Zaprezentowane dane dotyczą outsourcingu, który w ostatnich latach stał się popularny i coraz częściej wykorzystywany przez przedsiębiorstwa. Analiza działalności outsourcingowej wśród polskich firm pozwoliła na wskazanie głównych i najczęściej wydzielanych zadań i procesów biznesowych celem przekazania ich realizacji wybranej firmie (lub kilku firmom). Już prawie ¾ polskich przedsiębiorstw deklaruje korzystanie z usług outsourcingowych, przewidywania dają pozytywne światło dla dalszego rozwoju tego rodzaju usług w Polsce. Charakterystyka obejmuje zarówno polski rynek usług outsourcingowych jak i rozwój outsourcingu na świecie. Zestawiono najczęściej stosowane rodzaje wydzieleń, branże najczęściej korzystające z usług firm outsourcingowych oraz przedstawiono charakterystykę poszczególnych rodzajów outsourcingu w ujęciu branżowym i specyfikę zorganizowania działalności firm outsourcingowych. Szczególnie istotne znaczenie ma poruszony aspekt wykorzystania rozwiązań outsourcingowych w dobie światowego kryzysu - czy outsourcing ma szansę przetrwania trudnych czasów. Aktywność outsourcingowa przedsiębiorstw (przedsiębiorców) ma oczywiście określone skutki ekonomiczne jak i społeczne, co w dobie światowego kryzysu nie pozostaje bez znaczenia. Analiza rynku outsourcingu w Polsce ukazuje pozytywne aspekty wydzieleń, prezentuje dynamiczny rozwoju i szerzący się trend popularyzowania na coraz większą skalę usług outsourcingowych. (abstrakt oryginalny)

Presented reflections on the topic of outsourcing include the theoretical aspects of the nature and possible use among enterprises in Poland and abroad. Increasingly motive to cooperate outsourcing is not just cost reduction - as it was in the original sense of outsourcing - but it becomes a strategic choice of how the company focuses on its core business. Data relates to outsourcing, which in recent years has become popular and are increasingly used by businesses. Analysis of outsourcing among Polish companies helped to identify the main and most secreted tasks and business processes in order to forward their implementation selected company (or several firms). Almost ¾ of Polish enterprises declare the use of outsourcing services, predicting produce positive light for the further development of such services in Poland. Characteristics include both the Polish market for outsourcing services and development outsourcing in the world. It lists the most common types of partial, businesses often use the services of outsourcing companies, and features of the different types of outsourcing in terms of industry and organization specific business outsourcing companies. Particularly important aspect is moved using outsourcing solutions in the era of global crisis - whether outsourcing has a chance to survive tough times. Activity outsourcing companies (entrepreneurs) have clearly defined the effects of economic and social, as in the times of world crisis is not without significance. Analysis of the outsourcing market in Poland demonstrates the positive aspects of partial, represents a dynamic development and the pervasive trend of popularizing the increasingly outsourcing services. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. "CIO Magazyn Dyrektorów IT" 2008, nr 12.
 2. Gembicki P., Zastosowanie outsourcingu w sektorze usług finansowych, wyd. My Book, Szczecin 2006.
 3. Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Metody projektowania systemów zarządzania, wyd. Difin, Warszawa 2004.
 4. Outsourcing w Polsce 2006, oraz Outsourcing w Polsce w 2007, Raporty specjalne Outsourcing Magazine, wyd. IPM.
 5. Trocki M., Outsourcing: metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, wyd. PWE, Warszawa 2001.
 6. http://www.cwbpartner.pl/.
 7. http://www.dga.pl/.
 8. http://gospodarka.gazeta.pl/.
 9. http://www.outsourcing.com.pl/.
 10. http://www.paiz.gov.pl/.
 11. http://www.studiagdanskie.gwsh.gda.pl/.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu