BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krzyżanowska Magdalena (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Title
Kierunki rozwoju marketingu
Marketing Development Directions
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, nr 3 (52), s. 267-277, rys., bibliogr. 20 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Marketing, Badania naukowe, Teoria marketingu
Marketing, Scientific research, Marketing theory
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest wskazanie nowych kierunków badań naukowych w dziedzinie marketingu. Tłem do ich przedstawienia stały się uwagi na temat wyboru problemu badawczego oraz kategorii jego analizy. Zawarto w nich postulaty odnoszące się do sposobów formułowania problemów badawczych, tak aby miały charakter naukowy, a nie menedżerski oraz większej dyscypliny w tworzeniu nowych pojęć. Istotą propozycji nowych kierunków badań jest silne ich osadzenie w kontekście rynku i rozszerzenie perspektywy, która ma obejmować nie tylko przedsiębiorstwo w jego relacjach z nabywcami, ale także z innymi podmiotami rynku. Ponadto, podniesiona została kwestia zależności między rynkami oraz ich wpływu na przedsiębiorstwo oraz jego marketing. Te ogólne postulaty zostały zilustrowane jedenastoma kierunkami badań, których podjęcie służyłoby rozwojowi marketingu. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to identify new directions of research in marketing. The directions have been provided background by more general comments on the choice of research problem and categories of its analysis. It was postulated that research problems should have scientific character not managerial one and new terms of analysis should be introduced with more discipline than it has been done so far. The essence of the new research directions is their settlement in the context of market and their focus not only on firm's relations with buyer but also with other market agents. Moreover, the problem of markets interrelations has been raised and their influence on marketing. There have been eleven new research directions proposed. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ashton J.K., Pressey A.D.: Regulatory Perceptions of Marketing: Interpreting U.K. Competition Authority Investigations from 1950 to 2005, Journal of Public Policy &Marketing 2008, nr 2.
 2. Babbie E.: Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 3. Efektywność marketingu, red. nauk. W. Wrzosek, PWE, Warszawa 2002.
 4. Figiel Sz.: Problem poznania naukowego w marketingu w: Ekspansja czy regres marketingu? pod. red . E. Duliniec i in., PWE, Warszawa 2006, s. 30-37.
 5. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W.: Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2000.
 6. Kahneman D.: Maps of Bounded Rationality: Psychology for Behavioral Economics, The American Economic Review 2003, December.
 7. Kamiński J.: Nowa definicja marketingu AMA, Marketing i Rynek 2009, nr 5.
 8. Koszty i efekty działań marketingowych, red. nauk. L. Garbarski, SGH, Warszawa 2008.
 9. Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V.: Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
 10. Krzyżanowska M., Wrzosek W.: Ograniczenia popytowe a marketing, Marketing i rynek, 2009, nr 5, s. 2-6.
 11. Krzyżanowska M.: Marketing a inne sposoby budowania przewagi konkurencyjnej, Marketing i Rynek 2009, nr 1.
 12. Krzyżanowska M., Wpływ zachowań konkurentów na kształtowanie struktury marketingu-mix w: Bartkowiak R., Ostaszewski J.: Gospodarka Polski: system funkcjonowania i zarządzania w dobie globalizacji i internacjonalizacji procesów ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009, s. 425-435.
 13. Mruk H.: Teoria marketingu przesłanką jego rozwoju w: Ekspansja czy regres marketingu? pod. red . E. Duliniec i in., PWE, Warszawa 2006, s. 92-97.
 14. Pietrewicz L.: Identyfikacja konkurentów na giełdzie, Marketing i Rynek, 2008, nr 7.
 15. Pilarczyk B., Wanat T.: Podstawowe dylematy tożsamości marketingu akademickiego w: Tożsamość i wizerunek marketingu, red. nauk. R. Niestrój, PWE, Warszawa 2009, s. 112-119.
 16. Rutkowski I.: O praktycznym znaczeniu badań naukowych w dziedzinie marketingu, w: Tożsamość i wizerunek marketingu, red. nauk. R. Niestrój, PWE, Warszawa 2009, s. 120-127.
 17. Rutkowski I.: Konkurowanie przedsiębiorstw na wielu rynkach, Marketing i Rynek 2007, nr 10.
 18. Srinivasan R., Lilien G.L.: R&D, advertising and firm performance in recessions, working paper 3-2009, Institute for the Study of Business Markets, The Pennsylvania State University 2009.
 19. Sułkowski Ł.: Epistemologiczne rozterki marketingu w: Tożsamość i wizerunek marketingu, red. nauk. R. Niestrój, PWE, Warszawa 2009, s. 156-163.
 20. Sułkowski Ł.: Marketing w świetle paradygmatów nauk społecznych w: Marketing w gospodarce opartej na wiedzy, red. nauk. Sz. Figiel, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2007, s. 11-23.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu