BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kołodziejczyk Marek (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Szmigiel Aleksander (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Kulig Bogdan (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Oleksy Andrzej (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Lepiarczyk Andrzej (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Ocena plonowania, składu chemicznego i jakości bulw wybranych odmian ziemniaka skrobiowego
Evaluation of yield, chemical composition and quality of tubers of medium early, medium late and late starch potato cultivars
Source
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 3 (146), s. 123-130, tab., bibliogr. 20 poz.
Agricultural Engineering
Keyword
Warzywa, Właściwości fizykochemiczne, Rolnictwo
Vegetables, Physicochemical property, Agriculture
Note
streszcz., summ.
Abstract
W badaniach polowych oceniano plonowanie, skład chemiczny oraz wybrane parametry jakości bulw odmian ziemniaka skrobiowego, różniących się długością okresu wegetacji: Pasat, Zuzanna, Jasia, Hinga i Skawa. Plon ogólny bulw kształtował się w zakresie od 19,9 do 37,8 t·ha-1, natomiast plon skrobi od 3,23 do 6,68 t·ha-1, w zależności od odmiany oraz roku badań. Oceniane odmiany charakteryzowały się stosunkowo małą zawartością skrobi w bulwach (15,8-18,4%) oraz dużą zawartością białka (2,08-2,41%). Największą zawartością tych składników odznaczała się odmiana Skawa, a najmniejszą Jasia. Nadmierna ilość opadów w okresie wegetacji ziemniaka wpływała niekorzystnie na wielkość plonu ogólnego i handlowego bulw, zawartość skrobi, a w konsekwencji - na plon skrobi z jednostki powierzchni oraz średnią masę bulwy.(abstrakt oryginalny)

Field experiments assessed yielding, chemical composition and the selected quality parameters of starch potato tubers of Pasat, Zuzanna, Jasia, Hinga and Skawa cultivars varying with the length of vegetation period. Depending on the cultivar and the year of research, total tuber yield ranged from 19.9 to 37.8 t·ha-1, while starch yield from 3.23 to 6.68 t·ha-1. The analysed cultivars were characterized by a relatively low starch content in tubers (15.8-18.4%) and high protein concentrations (2.08-2.41%). The biggest content of these components was assessed in Skawa c.v. and the lowest in Jasia. Excessive amount of rainfall during potato vegetation unfavourably affected the amount of total and marketable yield of tubers, starch concentrations in tubers and as a result the starch yield per area unit, and mean tuber weight.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dzieżyc, J.; Nowak, L.; Panek, K. (1987). Dekadowe wskaźniki potrzeb opadowych roślin uprawnych w Polsce. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 314, 11-33.
 2. Dzwonkowski, W. (2010). Perspektywy produkcji skrobi ziemniaczanej w Polsce. Ziemniak Polski, 4, 3-7.
 3. Fidalgo, F.; Santos, I.; Salema, R. (2000). Nutritional value of potato tubers from field grown plants treated with deltamethrin. Potato Research, 43, 43-48.
 4. Gabriel, W., Świeżyński, K. (1977). Hodowla i nasiennictwo ziemniaka. Warszawa, PWRiL, ISBN 83-09-00610-1.
 5. Jabłoński, K. (2005). Wpływ nawożenia azotowego na plon i jakość bulw nowych odmian ziemniaka skrobiowego. Biuletyn IHAR 237/238, 143-149.
 6. Janiak, W.; Lubecka-Ziembinska, J. (2012). Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych. Ziemniak 2011. COBORU Słupia Wielka. Pozyskano z: http://www.coboru.pl/dr/PublWynikowPDO/WPDO_Ziemniak_2012.pdf
 7. Kołodziejczyk, M. (2000). Kształtowanie się plonu bulw łanu i pojedynczej rośliny ziemniaka jadalnego. Biuletyn IHAR, 214, 221-230.
 8. Leszczyński, W. (2001). Zróżnicowanie właściwości skrobi. Przemysł Spożywczy, 3(55), 38-39.
 9. Płaza, A. (2009). Znaczenie nawozów zielonych w uprawie ziemniaka jadalnego. Biuletyn IHAR, 254, 145-152.
 10. PN-75/R-74451:1975. Rośliny okopowe - Ziemniaki skrobiowe (przemysłowe)
 11. Przedwynikowy szacunek produkcji głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2012 roku. Główny Urząd Statystyczny, 2012. Pozyskano z: http://www.stat.gov.pl
 12. Puła, J.; Skowera, B. (2004). zmienność cech jakościowych bulw ziemniaka odmiany Mila uprawianego na glebie lekkiej w zależności od warunków pogodowych. Acta Agrophysica, 3(2), 359-366.
 13. Ratuszniak, E.; Kubas, A. (2010). Badania nad wielkością ziaren skrobi w różnych odmianach ziemniaka pod kątem możliwości zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska wodnego odpadami produkcyjnymi. Roczniki Ochrony Środowiska, 12, 409-418.
 14. Rzekanowski, C.; Wojdyła, T.; Rolbiecki, S.; Rolbiecki, R.; Grzelak, B.; Pińska, M. (2004). Wpływ nawadniania deszczownianego i nawożenia azotem na plon oraz wartość technologiczną i przechowalniczą ziemniaka odmiany 'Drop'. Roczniki AR Poznań, 25, 535-540.
 15. Styszko, L. (2004). Hodowla odmian ziemniaka skrobiowego o wysokich parametrach użytkowych. Biuletyn IHAR, 232, 275-283.
 16. Styszko, L.; Kamasa, J. (2006). Relacje pomiędzy odpornością odmian ziemniaka na patogeny a plonem skrobi w latach o różnym poziomie plonowania. Progres in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 46(2), 512-516.
 17. Styszko, L.; Modzelewski, T.; Kamasa, J.; Majewski, A. (2001). Relacje pomiędzy cechami morfologii bulw ziemniaka a zawartością skrobi w bulwach i jej plonem. Zeszyty Naukowe AR Wrocław, ser. Rolnictwo, 415, 283-293.
 18. Walkowski, A.; Lewandowicz, G.; Fornal, J. (1995). Tworzywa biodegradowalne na bazie surowców skrobiowych. Opakowanie, 3, 16-18.
 19. Wierzbicka, A. (2011). Wybrane cechy jakości bulw ziemniaków uprawianych w systemie ekologicznym w zależności od nawadniania. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 56(4), 203-207.
 20. Zarzyńska, K.; Wroniak, J. (2008). Różnice w składzie chemicznym bulw ziemniaka uprawianego w systemie ekologicznym i integrowanym w zróżnicowanych warunkach klimatyczno-glebowych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 530, 249-257.
Cited by
Show
ISSN
1429-7264
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu