BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaniewska Joanna (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Żórawski Damian (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Domoradzki Marek (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Title
Opory przepływu powietrza przez złoże nasion marchwi w suszarce wibracyjnej
Resistance of air flow through the bed of carrot seeds in the vibrating drier
Source
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 3 (146), s. 113-122, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Agricultural Engineering
Keyword
Maszyny i urządzenia, Warzywa, Badania właściwości fizycznych
Machinery and equipment, Vegetables, Physical properties research
Note
streszcz., summ.
Abstract
Praca dotyczy badań oporów powietrza przepływającego przez warstwę nasion marchwi w suszarce wibracyjnej. Badania obejmowały spadek ciśnienia powietrza wzdłuż warstwy nasion w zależności od prędkości przepływu powietrza u, dla stałej amplitudy drgań i dla różnych wysokości złoża. Jednostkowy spadek ciśnienia złoża wibrowanego porównano ze złożem niepoddanym wibracjom. Wartości oporów jednostkowych powietrza wzdłuż warstwy nasion zwiększały się wraz ze wzrostem prędkości przepływu powietrza zgodnie z równaniem Erguna dla: złoża stacjonarnego: dP2/Hi = 40530·U2+ 5974 ·U R2dla 0,0752 + 5974 U·R2= 0,95 dla 0,075(abstrakt oryginalny)

The research paper concerns the resistance of air flow through the layer of carrot seeds in a bed dryer. The study covered the air pressure drop along the layer of carrot seeds depending on the speed of the air flow u in the dryer for constant vibration amplitude and different heights of the bed. The results of the unit pressure gradient for the bed induced were compared with the stationary bed (not subject to vibrations). The air flow resistance values along the layer of seeds increased with the increase of the air flow speed according to Ergun equation: stationary bed: dP2/Hi = 40530·U2+ 5974 ·U R2for 0,0752 + 5974 U·R2= 0,95 for 0,075(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ergun, S. (1952). Fluid flow through packed columns. Chemical Engineering Progress, 48, 89-94.
 2. Frączek, J.; Wróbel, M. (2006). Metodyczne aspekty oceny kształtu nasion. Inżynieria Rolnicza, 12(87), 155-163.
 3. Kaleta, A.; Górnicki, K. (2008). Bezpieczne przechowywanie ziarna- studium zagadnienia. Inżynieria Rolnicza, 1(99), 137-143.
 4. Kaniewska, J.; Domoradzki, M. (2010). Opory przepływu powietrza przez suszarkę stożkową wypełnioną nasionami fasoli. Inżynieria Rolnicza, 5(123), 71-79.
 5. Krawczyk, K.; Maćkowiak-Sochacka, A.; Zwolińska, A. (2009). Wpływ powszechnie stosowanych metod dezynfekcji na kiełkowanie nasion pomidora. Progress in Plant Protection, 49(3), 1291-1297.
 6. Łukaszuk, J., Molenda, M.; Szwed, G. (2004). Zależność oporu przepływu powietrza od gęstości złoża nasion. Acta Agrophysica, 4(1), 77-83.
 7. Poćwiardowski, W.; Kaniewska, J.; Domoradzki, M.; Korpal, W. (2010). Odkażanie nasion marchwi podchlorynem sodowym. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 546, 279-285.
 8. Sadeghi, M.; Khoshtaghaza, M. H. (2012). Vibration Effect on Particle Bed Aerodynamic Behavior and Thermal Performance of Black Tea in Fluidized Bed Dryers. Journal of Agricultural Science and Technology, Vol. 14, 781-788.
 9. Serwiński, M. (1971). Zasady inżynierii procesowej. Operacje jednostkowe. Warszawa, WNT, 108-114.
 10. Warpechowski, K.; Jopkiewicz, A. (2002). Wyznaczanie współczynnika oporu przepływu w złożu koksu. Archiwum Odlewnictwa, Rocznik 2, 5, 124-131.
 11. Weiner, W.; Domoradzka, O. (2005). Badania odkażania nasion papryki. Inżynieria Rolnicza, 9(69), 361-365.
 12. PN-R-65950:1994. Materiał siewny. Metody badania nasion.
Cited by
Show
ISSN
1429-7264
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu