BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jakubowski Tomasz (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Nawara Piotr (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Zależność między cechami biometrycznymi a wybranymi parametrami elektrycznymi bulw ziemniaka
Relation between biometric properties and the selected electric parameters of potato tubers
Source
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 3 (146), s. 85-94, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Agricultural Engineering
Keyword
Warzywa, Energia elektryczna, Laboratoria badawcze
Vegetables, Electric power, Research laboratories
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem pracy było określenie wybranych właściwości elektrycznych bulw ziemniaka w kontekście ich cech biometrycznych. Badania przeprowadzono w latach 2011--2012 w warunkach laboratoryjnych. Obiektem badań były bulwy ziemniaka bardzo wczesnych odmian: Arielle, Lord i Denar. Badaniami objęto kolejne cechy biometryczne bulwy: długość, grubość, szerokość i masę. Na podstawie cech biometrycznych wyliczono kolejne współczynniki kształtu bulwy: współczynnik wydłużenia, współczynnik spłaszczenia oraz masowy wskaźnik wypełnienia gabarytowego. Pomierzono następujące właściwości elektryczne bulwy: napięcie i natężenie. Wynik analizy wariancji dotyczącej wpływu odmian ziemniaka przyjętych w doświadczeniu na wartość napięcia i natężenia był istotny. Wyniki badań wskazują, że wszystkie cechy biometryczne bulw ziemniaka odmian Lord i Denar wpływały istotnie na badane zmienne zależne. W przypadku odmiany Arielle nie stwierdzono istotnego wpływu współczynnika wydłużenia na natężenie i współczynnika spłaszczenia na napięcie prądu. Stwierdzono silny związek korelacyjny między pomierzonymi wartościami napięcia i natężenia elektrycznego w bulwach ziemniaka.(abstrakt oryginalny)

The objective of the paper was to determine the selected electric properties of potato tubers in the context of their biometric features. The research was carried out in 2011-2012 in laboratory conditions. Early cultivars of potato tubers constituted the research object: Arielle, Lord and Denar. Subsequent biometric features of tubers were covered by the research: length, thickness, width and weight. Based on biometric features, subsequent coefficients of tubers shape were listed: coefficient of elongation, coefficient of flatness and weight coefficient of dimension. The following electric properties of a tuber were measured: voltage and strength. The result of analysis of variance concerning the impact of potato cultivars accepted for the experiment on the value of voltage and stregth was significant. The research results indicate that all biometric features of Lord and Denar potato tubers significantly influenced the investigated dependent variables. In case of Arielle cultivar, no significant impact of the coefficient of elongation on the intensity and coefficient of flattening on voltage was determined. A strong correlation relation between the measured electric voltage and strength in potato tubers was reported.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Budyn, P.; Frančak, J.; Kiełbasa, P. (2003). Wpływ gatunku gleby na wybrane parametry bulw odmiany Irga i Baszta. Kraków. Inżynieria Rolnicza, 11(53), 29-34.
 2. C., Kazimierz; P., Barmuta. (1988). The effects of the electrical field on plant growth, in: L. Ruinian (Ed.). International Academic Publishers, Beijing, China. Proceedings of the International Conference on Modern Electrostatics, Part I, 137-139.
 3. Cramariuc, R.; Donescu, V.; Popa, M.; Cramariuc, B. (2005). The biological effect of the electrical field treatment on the potato seed: agronomic evaluation. Journal of Electrostatics, 63(6-10), 837-846.
 4. Eduardo, Puértolas; Oliver, Cregenzán; Elisa, Luengo; Ignacio, Álvarez; Javier, Raso. (2013) Pulsedelectric-field-assisted extraction of anthocyanins from purple-fleshed potato. Food Chemistry, 136, Issues 3-4, 15, 1330-1336.
 5. Emilie, Bouthegourd; K.R. Rajisha; Nandhakumar, Kalarical; Jean Marc, Saiter; Sabu, Thomas. (2011) Natural rubber latex/potato starch nanocrystal nanocomposites: Correlation morphology/electrical properties Materials Letters, 65, Issues 23-24, 3615-3617.
 6. Fleszer, J.; Fabian, H. (1993). Badania zależności wymiarowo-masowych bulw ziemniaka. WMWSI. Koszalin. Zeszyt naukowy, 15, 6-21.
 7. Golberg, A.; Rabinowitch, H. & Rubinsky, B. (2010). Zn/Cu-vegetative batteries, bioelectrical characterizations, and primary cost analyses. Journal of Renewable and Sustainable Energy, 2(3) DOI: 10.1063/1.3427222
 8. Guo, W.; Zhu, X.; Yi, Liu; Zhuang, H. (2010). Sugar and water contents of honey with dielectric property sensing. Journal of Food Engineering, 97, Issue 2, 275-281.
 9. Instrukcja Obsługi Multimetry Cyfrowe. Firma BRYMEN.
 10. Jakubowski, T. (2008d). Poszukiwanie zależności pomiędzy wybranymi cechami biometrycznymi bulw ziemniaka a promieniowaniem mikrofalowym. Inżynieria Rolnicza, 10(108), 73-79.
 11. Kiełbasa, P. 2005. Ocena wybranych cech fizycznych bulw ziemniaków. Inżynieria Rolnicza, 6(66), 305-313.
 12. Łuczycka, D.; Szewczyk, A.; Pruski, K. (2011). Wpływ temperatury na cechy dielektryczne miodu.. Inżynieria Rolnicza, 9(134), 117-122.
 13. Manindra, Kumar; Tuhina, Tiwari; Neelam, Srivastava. (2012). Electrical transport behaviour of biopolymer electrolyte system: Potato starch + ammonium iodide. Carbohydrate Polymers, 88, Issue 1, 17, 54-60.
 14. Marks, N.; Baran, D.; Sobol, Z. (2006). Wpływ wymiarów na zależność pomiędzy kształtem a objętością bulw ziemniaka. Inżynieria Rolnicza, 12(87), 341-349.
 15. Marks, N.; Jakubowski, T.; Nawara, P. (2010). Potencjał elektryczny bulwy ziemniaka. Inżynieria Rolnicza, 3(121), 127-133.
 16. Przestalski, S. (1977). Fizyka z elementami biofizyki i agrofizyki. Warszawa, PWN, 336-446.
 17. Sobol, Z.; Baran, D.; Marks, N. (2005). Relacje pomiędzy objętością a kształtem bulw wybranych odmian ziemniaka. Inżynieria Rolnicza, 7(67), 289-295.
 18. Wenbin, Li; Mingming, Chen; Chengyang, Wang. (2011). Spherical hard carbon prepared from potato starch using as anode material for Li-ion batteries Materials Letters, 65, Issues 23-24, 3368-3370.
 19. Wenchuan, Guo; Yi Liu, Xinhua; Zhu, Shaojin. (2011). Wang Temperature-dependent dielectric properties of honey associated with dielectric heating. Journal of Food Engineering, 102, Issue 3, 209-216.
 20. X., Bai; Y., Li; C., Zuoli;, X., Li; M., Jingrun; W., Qingzhao. (1988). Study on biological effect of seeds in electrostatic treatment, in: L. Ruinian (Ed.). International Academic Publishers, Beijing, China, Proceedings of the International Conference on Modern Electrostatics, Part I, 166-169.
Cited by
Show
ISSN
1429-7264
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu