BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gralak Katarzyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Marketing wewnętrzny w praktyce zarządzania jednostek samorządu terytorialnego
Internal Marketing in the Management of Self-Governmental Territorial Entities
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, nr 3 (52), s. 311-321, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Marketing wewnętrzny, Samorząd terytorialny, Zarządzanie administracyjne
Internal marketing, Local government, Administrative management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł prezentuje współczesne podejście do zarządzania terytorialnego, przedstawione pod kątem koncepcji marketingu wewnętrznego. Marketing wewnętrzny oznacza filozofię funkcjonowania organizacji, ukierunkowanej na zaspokajanie potrzeb i oczekiwań klienta wewnętrznego. Koncepcja znajduje również zastosowanie w jednostkach samorządu terytorialnego, zwłaszcza administracji samorządowej, której pracownicy świadczą usługi publiczne (administracyjne i społeczne) na rzecz członków wspólnoty terytorialnej. Podstawowym założeniem tej koncepcji jest uznanie urzędu (miasta, gminy) za rynek wewnętrzny, a jego pracowników za klientów wewnętrznych. Źródłem dobrych praktyk w tym zakresie jest Urząd Miasta Poznania. (abstrakt oryginalny)

This article presents the concept of internal marketing and its application in local government units, particularly in local self-governmental administration' functioning. Internal marketing is management philosophy of promoting the local government unit and its policies to employees as if they are the internal customers of this local government unit. The source of good practices in this regard is the Municipal Office of Poznań. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Frankowski Z. 2000: Marketing w zarządzaniu gminą [w:] Działalność marketingowa gmin. Zarys ujęć marketingu terytorialnego. Seria: Region - polityka - promocja. Wyd. Wyższej Szkoły Humanistycznej, Ciechanów.
 2. Hausner J. (red.) 1999: Komunikacja i partycypacja społeczna. MSAP, Kraków.
 3. Kozyra G., 2005: Europejski program zarządzania ludźmi w urzędzie miasta, Gazeta Prawna, nr. 58.
 4. Olsztyńska A. 2005: Marketing wewnętrzny w przedsiębiorstwie. Koncepcja i narzędzia wspomagające integrację działań wewnętrznych organizacji. Poznań.
 5. Pakoński K., 2003: Zarządzanie finansowe i strategiczne. FRDL, Warszawa.
 6. Prokop P. 2003: Zarządzanie jakością w administracji, Biuletyn Jakości nr 3/4.
 7. Rafalat A.: Rola strategii i rozwoju kadr w administracji publicznej, Biuletyn Urzędnika.
 8. Rumpel P., Siwek T., 2006: Marketing terytorialny a kreowanie regionów: przykład czeski. Przegląd Geograficzny nr 78 (2).
 9. Siemiński W. 1997: Relacje organów i urzędu gminy z lokalnymi środowiskami opiniotwórczymi w ujęciu marketingowym. Człowiek i Środowisko nr 21 (2).
 10. Sprawozdanie z działalności samorządu miasta Poznania w latach 2002-2006. www.poznań.pl
 11. Stelmach W. 2004: Oceny społeczne administracji państwowej i samorządów, "Zarządzanie zasobami ludzkimi" nr 2.
 12. Szromnik A. 2007: Marketing terytorialny - miasto i region na rynku. Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 13. Zaleski J. (red.) 2000: Efektywne metody zarządzania w administracji publicznej, ISP, Warszawa.
 14. Zawicki M., Mazur S., Bober J. (red.) 2004: Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Najlepsze praktyki. MSAP, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu