BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niedziółka Arkadiusz (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Koncepcja marketingu skoncentrowanego jako ważna determinanta rozwoju agroturystyki
Concentrated Marketing Conception as Important Determinant of Agritourism Development
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, nr 3 (52), s. 341-352, tab., bibliogr. 20 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Marketing, Agroturystyka, Teoria marketingu, Marketing relacji, Marketing terytorialny, Marketing turystyczny
Marketing, Agrotourism, Marketing theory, Relationship marketing, Territorial marketing, Tourism marketing
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł ukazuje formę działań marketingowych w działalności agroturystycznej określanych jako marketing skoncentrowany. W części teoretycznej artykułu przedstawione zostały teoretyczne założenia koncepcji tego marketingu. Ponadto ukazano ogólne założenia marketingu w agroturystyce oraz przedstawiono jego elementy składowe, a więc: produkt, cenę, dystrybucję i promocję. Ukazano także różne formy marketingu, które mogą być stosowane w działalności agroturystycznej. Wśród nich wyszczególniono marketing relacji, partnerski i terytorialny. W oddzielnym podrozdziale opisano marketing skoncentrowany jako główny aspekt niniejszej pracy. W części empirycznej pracy ukazano wyniki badań przeprowadzonych w 365 gospodarstwach agroturystycznych w województwie małopolskim. Badania zostały przeprowadzone przy użyciu kwestionariusza. Respondentami byli rolnicy zajmujący się agroturystyką. Badania dotyczyły stosowania marketingu skoncentrowanego. Przedstawiono grupy turystów, które najczęściej odwiedzają badane obiekty. Ukazano również różne formy promocji stosowane przez badanych rolników. (abstrakt oryginalny)

The article presents the form of marketing activities in agritourism activity called as concentrated marketing. In the theoretical part of the article theoretical assumptions of this kind of marketing conception have been presented. Moreover general marketing assumptions in agritourism and its elements, namely: product, price, place and promotion have been shown. Different forms of marketing which can be used in agritourism activity have been shown, too. Among them relationship marketing, partnership marketing and territory marketing have been detailed. In separate subsection concentrated marketing, as the main aspect of this work has been described. In the empirical part of the work results of researches carried out in 365 agritourism farms in Malopolska Voviodeship have been presented. The researches have been carried out by means of questionnaire. The respondents were farmers who took up agritourism. The researches concerned concentrated marketing. The groups of tourists who visit examined objects most often. Different forms of promotion, used by examined farmers have been shown, too. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Altkorn J., Marketing w turystyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 71.
 2. Downey W. D., Ericsson S. P., Agribusiness Management, Purdue University, Purdue 1987.
 3. Dunbar I., McDonald M., Segmentacja rynku, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 4. Herbst K. (red.), Agroturystyka. Materiały szkoleniowe, Ministerstwo Gospodarki, Departament Turystyki, Warszawa 2002.
 5. Jalinik M., Agroturystyka na obszarach przyrodniczo cennych, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok 2002.
 6. Jalinik M., Michałowski K., Wpływ promocji i informacji na rozwój agroturystyki [w:] Informacja i promocja w turystyce, pod red. K. Michałowskiego, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok 2002.
 7. Kania J., Musiał W. Leśniak L. (red.) Agroturystyka i usługi towarzyszące, Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Akademii Rolniczej w Krakowie, Kraków 2005.
 8. Karczewska M., Sikora J., Działalność lokalnych stowarzyszeń agroturystycznych w opinii kwaterodawców [w:] Turystyka wiejska a rozwój i współpraca regionów, Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, Krosno 2005.
 9. Krzyżanowska K., Polityka promocji w działalności agroturystycznej [w:] Turystyka wiejska czynnikiem ożywienia terenów wiejskich, Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Oddział w Krakowie, Kraków 2001.
 10. Kuźniar W., Woźniak M., Promocja działalności agroturystycznej jako czynnik ożywienia gospodarczego terenów wiejskich (Na przykładzie gmin bieszczadzkich) [w:] Turystyka wiejska czynnikiem ożywienia terenów wiejskich, Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Oddział w Krakowie, Kraków 2001.
 11. Marcinkiewicz C., Marketing usług turystycznych, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2003.
 12. Meyer B. (red.), Wybrane aspekty obsługi ruchu turystycznego, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 13. Młynarczyk K. (red.), Agroturystyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2002.
 14. Nawrocka E., Znaczenie władz lokalnych w rozwoju agroturystyki [w:] Turystyka wiejska czynnikiem ożywienia terenów wiejskich. Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Oddział w Krakowie, Kraków 2001.
 15. Nawrocka E., Perechuda K., Marketing relacji jako sposób uzyskiwania przewagi konkurencyjnej przez gospodarstwo agroturystyczne [w:] Agrobiznes 2006. Konkurencja w agrobiznesie - jej uwarunkowania i następstwa, Tom 2, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 16. Otto J., Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2001.
 17. Panasiuk A. (red.), Marketing usług turystycznych, Warszawa 2005, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 18. Sikora J., Organizacja ruchu turystycznego na wsi, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne S.A., Warszawa 1999.
 19. Strzembicki L., Marketing usług turystycznych [w:] Turystyka rekreacyjna oraz specjalistyczna, Biuro Ekspertyz Finansowych Marketingu i Consultingu Uniconsult s. c., Warszawa 2003.
 20. Wiśniewska B., System dystrybucji w turystyce wiejskiej [w:] Marketing i produkty markowe w turystyce wiejskiej, pod red. Andrzeja Piotra Wiatraka, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu