BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gorzelak Eugeniusz
Title
Koniunktura w rolnictwie : gospodarstwa indywidualne maj 1994
Business Survey in Agriculture : Individual Farms May 1994
Source
Koniunktura w rolnictwie. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 1994, nr 15, 40 s., tab., wykr., rys.
Keyword
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Produkty rolne, Ceny produktów rolnych
Agriculture, Arable farm, Agricultural products, Agricultural prices
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wskaźnik przychodów pieniężnych wykazuje dużą ich sezonowość w rolnictwie; po niezłych przychodach jesiennych 1992, nastąpił ogromny ich spadek w okresie zimowym i wiosennym. Jesień 1993 - to odbudowa przychodów. W następnym okresie zimowym 199394 przychody uległy tylko nieznacznemu spadkowi, po czym w maju osiągnęły poziom najwyższy. Nowy cykl wystąpi więc na znacznie wyższym poziomie przy wartościach dodatnich sald odpowiedzi. Wskaźnik zaufania rolników zależy nie tylko od warunków ekonomicznych, lecz także od nastrojów politycznych jakie występują w kraju. (fragment tekstu)

Cash income indicator shows in the agriculture the great seasonal periodicity; after the average cash income in the autumn 1992, the deep decrease followed during the winter and the spring'93. The autumn of 93 - the restoration of cash income. In the next winter period of 1993/94 the cash income slightly decreased and in May'94 it reached the highest level. The new cycle will have place on the higher level with the positive values of balances. The confidence indicator depends not only on the economic conditions, but also on the political state of minds in the country. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Cited by
Show
ISSN
1428-3204
0866-9503
Language
pol, eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu