BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Matysik-Pejas Renata (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Szlachta Szymon
Title
Product placement jako instrument komunikacji marketingowej - wyniki badań konsumenckich
Product Placement as a Tool of Marketing Communication - the Results of Consumer Research
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, nr 3 (52), s. 434-443, rys., tab. bibliogr.10 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Psychologia reklamy, Product placement, Komunikowanie marketingowe, Badania konsumenckie, Reklama
Psychology of advertising, Product placement, Marketing communication, Consumer research, Advertising
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu przedstawiono istotę product placement jako sposobu komunikacji marketingowej, będącego alternatywną formą w stosunku do tradycyjnej reklamy. Przedstawiono także wyniki badań konsumenckich dotyczące zauważalności product placement w mediach. W związku z trudnościami jednoznacznej klasyfikacji product placement do któregoś z narzędzi promocji, na potrzeby badania i analizy przyjęto, iż jest to rodzaj reklamy. Wyniki badania wskazują, iż większość ankietowanych potrafi rozpoznać tę formę promocji w mediach i utożsamia ją głownie z produktami żywnościowymi. Respondenci mają na ogół pozytywne opinie dotyczące zastosowania product placement do promowania produktów żywnościowych. Może to zachęcać potencjalnych zleceniodawców do częstszego wykorzystywania tej formy komunikacji marketingowej do promowania swoich wyrobów. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the essence of product placement as a way of marketing communication, which is an alternative form in relation to traditional advertising. The paper presents also the results of consumer research on the visibility of product placement in the media. In view of the difficulties of classification product placement to one of the tools of promotion for the research and analysis assumes that this is the type of advertising. The results indicate that most respondents recognize this form of promotion in the media, and identifies them primarily with food products. Respondents are generally positive for the use of product placement to promote food products. This may encourage potential principals to make wider use of this form of marketing communications to promote products. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Adamska A.: Między reklamą a product placement. Wersja elektroniczna: www.bankier.pl/wiadomosc/Product-placement-miedzy-reklama-a-public-relations-1974252.html
  2. Adamska A: W kierunku product placement. Wersja elektroniczna: www.bankier.pl/wiadomosc/W-kierunku-product-placement-1986171.html
  3. BudzyńskiW: Reklama, techniki skutecznej perswazji. Wyd. Poltext Warszawa 2006.
  4. Czarnecki A: Product placement. Niekonwencjonalny sposób promocji. PWE, Warszawa 2003.
  5. Doliński D.: Psychologiczne mechanizmy reklamy. GWP, Gdańsk 2005.
  6. Matysik-Pejas R :Oddziaływanie reklamy na nabywców produktów żywnościowych. Handel Wewnętrzny, numer specjalny, czerwiec 2006.
  7. Nowacki R: Reklama. Wyd. Difin,Warszawa 2005.
  8. Pardun C.J., McKee K.B.: Product placement as public relations: an exploratory study of the role of public relations firm. Public Relations Review, 25, 1999.
  9. Rynek reklamowy w Polsce. Prognoza 2007-2009. Ad. Media Raport: www.egospodarka.pl/pliki/Rynek_reklamy_ogolem_IVQ2006.pdf
  10. Strużyński M., Heryszek T.: Nowoczesna reklama na współczesnym rynku. Wyd. Difin, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu