BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grębowiec Mariusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Reklamy kontrowersyjne i ich wpływ na podejmowanie decyzji nabywczych przez konsumentów
Contoversjonal Advertisements and Their influence Undertalking by Consumers Purchaser's Decisions
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, nr 3 (52), s. 444-455, wykr., bibliogr. 18 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Psychologia reklamy, Reklama, Prawne aspekty reklamy, Etyka w reklamie
Psychology of advertising, Advertising, Legal aspects of advertising, Advertising ethics
Note
streszcz., summ.
Abstract
Nasycenie rynku, które towarzyszy dzisiejszym czasom, oraz wzmożona konkurencja, sprawiły iż twórcy przekazów reklamowych borykają się z coraz to większymi trudnościami dotarcia do odbiorcy. Jednym ze sposobów na przyciągnięcie uwagi jest zastosowanie w reklamie takich motywów, treści, które wzbudzą kontrowersje związane z formą danego przekazu. Są to reklamy zawierające elementy przemocy, odważnej erotyki, odnoszące się do symboli religijnych oraz kwestii wiary. To elementy, wobec których trudno pozostać obojętnym. W opracowaniu opisane zostały zarówno motywy prowadzenia takich działań reklamowych, oraz to w jaki sposób oddziaływają one na odbiorcę. (abstrakt oryginalny)

The special saturation the market, which accompanies the today's times, as well as the intensive competition, they caused that the creators of advertising money transfers struggle from more and more this the larger difficulties of attainment of to recepient. Use is with ways one on attracting attention in advertisement such motives of, content, which the connected with form of given money transfer controversies will arouse. They are then the advertisement the including elements of violence, brave erotica, treating to religious symbols the as well as matter of belief. Then elements in the face which stay indifferent hard. They in study were described both motives of leadership of such advertising workings, as well as this how the oddziaływają they on recepient. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A. Węglarz, Pan Kowalski i reklama kontrowersyjna. Brief, nr. 10(61), 2004, s.54.
 2. A.E. Kubiak, New Age - zjawisko kultury nowoczesnej. Kraków 1995, s. 312.
 3. D. Bernstein, Billboard - reklama otwartej przestrzeni. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 23.
 4. D. Doliński, Psychologia reklamy. Wydawnictwo Aida, Wrocław, 1998.
 5. E.Bromska, Pociąg do agresji w reklamie. "Marketing przy kawie ", nr 84, 2005.
 6. Falkowski, T. Tyszka, Psychologia zachowań konsumenckich. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2001.
 7. J.Szlak, Moc szczerych intencji. "Marketing przy kawie ", nr 155, 2007.
 8. J.W. Wiktor, Promocja. System komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2001, s. 79-80.
 9. M. Bednarko, P. Stempniak, Telewizja uwolniona. Marketing w praktyce, nr. 6, 2006, s. 59.
 10. M. Gembarowski, Nowoczesne formy reklamy. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2007, s. 54.
 11. M. Grabowska, Wywiad w badaniach zjawisk trudnych. Warszawa 1989, s.141-136.
 12. M. Holbrook, R. Westwood, The role of emotion in advertising revisited: Testing a typology of emotional responses. Lexington Books, 1989.
 13. M. Pinto, S. Priest, Guilt appeals in advertising. An exploratory study. Psychological Reports, 1991.
 14. Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Wydawnictwo Gebethner & Ska, Warszawa 1994, s. 546.
 15. R. Kłeczek, W. Kowal, P. Waniowski, J. Woźniczka, Marketing-jak to się robi. Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 1992.
 16. R. Nowacki, Reklama. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005, s. 237.
 17. R. Walczak, Prawne aspekty reklamy w ustawodawstwie polskim, europejskim i międzynarodowym. Orzecznictwo. Wydawnictwo Luris, Warszawa - Poznań, 2001.
 18. W. Budzyńki, Reklama. Techniki skutecznej perswazji. Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu