BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niewiadomski Kazimierz (Politechnika Białostocka)
Title
Agroturystyka a turystyka - ze szczególnym uwzględnieniem relacji do przestrzeni wiejskiej na przykładzie obszaru woj. podlaskiego
Agritourism vs Tourism - with Special Focus on the Relation to Rural Areas on the Example of the Podlaskie Voivodeship
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, nr 3 (52), s. 456-467, tab., bibliogr. 10 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Turystyka, Agroturystyka, Konkurencyjność, Ruch turystyczny, Konkurencja, Obszary wiejskie
Tourism, Agrotourism, Competitiveness, Tourist movement, Competition, Rural areas
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodship
Abstract
W opracowaniu dokonano oceny agroturystyki i turystyki konwencjonalnej w aspekcie relacji przede wszystkim do przestrzeni wiejskiej. Badania wykazały, że te dwa rodzaje turystyki pozostają do siebie w stosunkach konkurencyjnych głównie o obszary przyrodniczo cena jest też pewna grupa czynników specyficznych dla każdego z analizowanych rodzajów turystyki. Czynnikami wykazującymi ścisłe związki tylko z turystyką konwencjonalną jest lesistość danej jednostki przestrzennej oraz poziom wynagrodzenia ludności. w przypadku agroturystyki są to: mniejsze zaludnienie, gorsze warunki przyrodniczo-glebowe do prowadzenia rolnictwa, udział mniejszych obszarowo gospodarstw rolnych i mniejsza intensywność gospodarowania w rolnictwie. Spora liczba spośród badanych czynników jest nieistotna statystycznie i wykazuje luźne związki z analizowanymi rodzajami turystyki. (abstrakt oryginalny)

This study presents the evaluation of agritourism and conventional tourism with special focus on the relation to rural areas. The research has proved that those two types of tourism compete with each other mainly for valuable natural areas. Also, each of the analysed types of tourism has its own group of specific factors. Forestation rate of a given spatial unit and the level of income of the population are the factors showing close relationship to the conventional tourism only. In case of agritourism the factors are: less dense population, worse natural and soil conditions for agriculture, smaller agricultural farms and lesser degree of intensity of farming in agriculture. Considerable number of the analysed factors is statistically insignificant and shows loose relationships to the analysed types of tourism. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Agroturystyka, Red. U. Świetlikowska, FAPA, Warszawa 2000.
  2. Gaworecki W.W., Turystyka, PWE, Warszawa 2000.
  3. Informacja Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo 2009.
  4. Jalinik M., Snarski S.J., Rozwój gospodarstw agroturystycznych w woj. podlaskim - fakty i mity, (w:) Innowacje w rozwoju turystyki, Red. M. Jalinik, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok 2008.
  5. Rocznik Statystyczny Województwa Podlaskiego, Urząd Statystyczny w Białymstoku, Białystok 2000.
  6. Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, GUS, Warszawa 2007.
  7. Sikora J., Organizacja ruchu turystycznego na wsi, WSiP, Warszawa 1999.
  8. Spis Powszechny 2002, opracowania z woj. podlaskiego w układzie gmin.
  9. Sznajder M., Przezbórska L.,, Agroturystyka, PWE, Warszawa 2006.
  10. Województwo Podlaskie, Urząd Statystyczny w Białymstoku, Białystok 2008.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu