BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gruziel Kinga (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Koszty procesu fiskalnego podatku rolnego na przykładzie gmin wiejskich z województwa małopolskiego
Fiscal Cost of the Process of Agricultural Tax on Example of Rural Communities Małopolskie
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 99, s. 409-420, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Podatek rolny, Koszty działalności gospodarczej, Gospodarstwa rolne, Analiza danych statystycznych, Wyniki badań
Agricultural tax, Economic activities costs, Arable farm, Statistical data analysis, Research results
Note
summ., Praca naukowa finansowana ze środków na naukę nr N N113 032535.
Country
Województwo małopolskie
Małopolskie Voivodeship
Abstract
Celem opracowania jest określenie kosztów wymiaru i poboru podatku rolnego na przykładzie gmin wiejskich. Podstawę przeprowadzonych badań stanowiły dane liczbowe, pochodzące z budżetów gmin wiejskich. Okres badawczy obejmuje lata 2004-2009. Dobór gmin był celowy. Nieujawnianie właściwego nazewnictwa gmin było warunkiem udostępnienia informacji liczbowych. Gminy są położone na terenie województwa małopolskiego, w których działalność rolniczą prowadzi około 320 tysięcy gospodarstw, które zajmują łączną powierzchnię 899,9 ha, co stanowi około 60% powierzchni województwa. Średnia wielkość gospodarstwa rolnego w tym regionie kształtuje się na poziomie 3,80 ha, co potwierdza rozdrobnioną strukturę rolnictwa. (abstrakt oryginalny)

The paper attempts to identify the cost of the fiscal process of agricultural tax on example of rural communes, located in the region of Malopolska province. The categories of costs assess and collect agricultural tax. To determine the fiscal cost of the process used, cost assess and collect tax revenue from the agricultural to the title. Accepted model for determining the degree of fiscal policy allowed to asses that the agricultural tax in part confirm the thesis of low fiscal policy in Poland (about 10%). Only in the municipality of No. 2, the rate did not exceed the level of fiscal stringency of 21%. As factors that reduce the effectiveness of the fiscal process include, among others. Low agricultural tax revenues, expenditures in property provided by law use tax deductions and exemptions. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. DZIEMIANOWICZ R.: Nadmierny fiskalizm: Bariera czy stymulator funkcjonowania sektora publicznego? Optimum - Studia Ekonomiczne nr 4(40), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2009.
  2. GILL J.: The nuts and bolts of revenue administration reform, strona internetowa Banku Światowego: www1.worldbank.org/publicsector/tax/NutsBolts.pdf.
  3. GOŁĘBIOWSKI G.: Próba analizy systemu opodatkowania dochodów MSP w Polsce, Studia i Prace KZIF SGH nr 42, Warszawa 2004.
  4. GRĄDALSKI F.: Wstęp do teorii opodatkowania, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004.
  5. GRĄDALSKI F.: System podatkowy w świetle teorii optymalnego opodatkowania, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006.
  6. WALCZAK B.: Systemy podatkowe: teoria i stan obecny polskiego systemu podatkowego, Wydawnictwo PTE, Szczecin 2003.
  7. TEGLER E.: Funkcje systemu podatkowego i ocena jego poprawności, w: System podatkowy. Zagadnienia teoretyczno- prawne, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica, Wydawnictwo UŁ 1992.
Cited by
Show
ISSN
2081-6979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu